«Прикарпатський юридичний вісник» (Категорія «Б») – наукове фахове видання в галузі юриспруденції, у якому можуть публікувати результати своїх наукових досліджень наукові, науково-педагогічні й практичні працівники, докторанти, аспіранти та здобувачі наукових ступенів.

Видання було засновано в 2011 році Національним університетом «Одеська юридична академія».

Збірник випускається на базі Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія». До редакційної колегії збірника входять багато відомих в Україні та за її межами науковців, що свідчить про високі вимоги, які висуваються до якості й новизни публікацій.

У збірнику висвітлюються результати наукових досліджень проблем сучасної правової науки, зокрема актуальні питання теорії держави й права, конституційного, адміністративного, цивільного, кримінального права, процесуальних і комплексних галузей права, правозастосовної практики, правової освіти, а також інші аспекти правової політики держави.

ISSN 2305-0314 (Print) 2664-6234 (Online)

Національний університет «Одеська юридична академія» є наступником багатих традицій Одеської правової школи, історія якої сягає своїм корінням ще 1847 року (часу існування юридичного факультету Рішельєвського ліцею – першого вищого навчального закладу Одеси). У 1865 році юридичний факультет увійшов до складу Імператорського Новоросійського університету. У 1997 році, коли юридичній науці й освіті в Одесі виповнилося 150 років, Юридичний інститут Одеського держуніверситету було перетворено на Одеську державну юридичну академію. Уже через рік цей вищий навчальний заклад придбав членство в Асоціації європейських університетів, а в 2000 році академія отримала статус національного вищого навчального закладу. Указом Президента України від 2 вересня 2010 року № 893/2010 Одеську національну юридичну академію було реорганізовано в Національний університет «Одеська юридична академія».

За рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України Національний університет «Одеська юридична академія» має ліцензію й сертифікат на право здійснення освітньої діяльності за вищим IV рівнем акредитації, яким дозволено надання вищої освіти (у тому числі іноземним громадянам) на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста, магістра за спеціальністю «Правознавство».

Надання освітніх послуг Одеською національною юридичною академією в м. Івано-Франківську розпочато в 2008 році на базі навчально-консультаційного центру, який на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 29 червня 2010 року № 640 було реорганізовано в Івано-Франківський факультет. З огляду на потребу регіону у висококваліфікованих фахівцях у сфері правознавства для роботи в судових і правоохоронних органах, органах державної влади, місцевого самоврядування та з метою підвищення рівня підготовки фахівців із вищою юридичною освітою Івано-Франківський факультет, відповідно до наказу ректора Національного університету «Одеська юридична академія» від 27 червня 2014 року № 2267-5, реорганізовано в Прикарпатський юридичний інститут, який у вересні 2016 року змінив назву на Івано-Франківський юридичний інститут.

На сьогодні в Івано-Франківському юридичному інституті Національного університету «Одеська юридична академія» здійснюється підготовка прокурорсько-слідчих кадрів і професійних суддів, передбачається підготовка фахівців інших правових спеціалізацій. Національний університет «Одеська юридична академія» – це один із центрів юридичної освіти й науки України, провідний вищий навчальний заклад із правознавства, спадкоємець славних традицій Одеської школи права, яка бере свій початок із 1847 року.

Рік заснування: 2011

Засновник: Національний університет «Одеська юридична академія»

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 18118-6918Р від 16 серпня 2011 р.

Фахова реєстрація: На підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 р. (додаток 1) збірник внесений до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б") у галузі юридичних наук (081 - Право).

Періодичність: виходить 6 разів на рік

Назва збірника англійською: «Subcarpathian Law Herald»

Мова видання: українська, англійська 

Розміщення на сайті НБУВ: «Прикарпатський юридичний вісник»

Індекс міжнародного центру періодичних видань: ISSN 2305-0314 (Print) 2664-6234 (Online)

Збірник включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща)

Головний редактор: Цуркан-Сайфуліна Юлія Василівна, доктор юридичних наук, професор.

Заступник головного редактора: Сафончик Оксана Іванівна, доктор юридичних наук, доцент.

Відповідальний секретар: Ковальчук Сергій Олександрович, доктор юридичних наук, доцент.

Адреса редакції: Редакційно-видавничий відділ НДЧ Національного університету «Одеська юридична академія», вул. Академічна 2, каб. 1009, м. Одеса, Україна, 65009

Рецензування: Наукові статті, що надійшли до редакційної колегії і відповідають формальним критеріям, розглядаються на засіданні редколегії на предмет відповідності тематиці видання та з метою визначення рецензентів. Рецензування матеріалів, що відповідають тематиці, є абсолютно анонімним для автора та рецензента. До рецензування залучаються члени редакційної колегії. Голова редакційної колегії є відповідальними за організацію рецензування статей та дотримання академічної доброчесності. Результат рецензування та рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) з конкретними рекомендаціями з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією збірника наукових праць. У разі відхилення статті редакційна колегія направляє автору мотивовану відмову.