Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з міжрядковим інтервалом 1,5; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).

Керівництво для авторів

Редакція науково-практичного фахового збірника наукових праць «Прикарпатський юридичний вісник» запрошує до співробітництва вчених, практичних працівників, читачів, що цікавляться проблематикою журналу. Матеріали для опублікування подаються українською, російською і англійською мовами і повинні відповідати чинним стандартам для друкованих праць і вимогам ВАК України (див.: Бюлетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 5. – С. 26–30).

Наукова стаття має містити постановку проблеми, оцінку стану літератури, мету, завдання поданого матеріалу по обраній проблемі, висновки і перспективи подальших досліджень.

До 25 червня 2021 року приймаються статті до № 2 наукового-практичного фахового збірника наукових праць «Прикарпатський юридичний вісник» за 2021 рік.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

1. Ліворуч від найменування статті вказується УДК.

2. Обсяг статті – 8-18 сторінок (кегль – 14, через 1,5 інтервалу).

3. Відомості про автора мають містити orcid-код. Якщо автор не має цього коду, його можна отримати за посиланням https://orcid.org/

4. Посилання по тексту оформлюються порядковим номером у квадратних дужках.

5. Наприкінці тексту після літератури розміщуються назва статті, анотації (обсяг: 1800 знаків кожна), ключові слова (до 5) українською та англійською мовами.

6. Перелік використаних літературних джерел слід наводити в кінці статті. 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

УДК 349.2

Секція 1. Теорія та історія держави і права 

Є. Ю. Подорожній

orcid.org/0000-0003-1677-1937

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
доцент кафедри адміністративного права та процесу
Харківського національного університету внутрішніх справ

 

ДО ПИТАННЯ ПРИНЦИПІВ ФОРМУВАННЯ ІНСТИТУТУ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

В умовах розбудови України на демократичних, правових засадах одним із головних завдань для неї є всебічне забезпечення прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина, підтримка суспільного порядку та захист соціальних цінностей... [1, c. 25].

Література

1. Малиновський В.Я. Державне управління: навчальний посібник / В.Я. Малиновський. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – К.: Атіка, 2003. – С. 576.

Анотація

Подорожній Є. Ю. До питання принципів формування інституту юридичної відповідальності. – Стаття.
У
 статті розглянуто поняття і сутність принципів у розрізі правової науки та теорії державного управління, запропоновано визначення та перелік основних принципів формування інституту юридичної відповідальності.
Ключові слова:
 юридична відповідальність, принципи, принципи державного управління, принципи права, принципи юридичної відповідальності.

(мінімальний обсяг 1800 друкованих знаків).

Summary

Podorozhnii Ye. Yu. To the issue of formation principles of the institute of legal responsibility. – Article.
The article discusses the concept and essence of the principles in terms of legal science and public administration theory, it is proposed the definition and list of basic principles of formation of institute of legal responsibility.
Key words: legal responsibility, principles, principles of state governance, principles of law, principles of legal liability.

(мінімальний обсяг 1800 друкованих знаків).

СЕКЦІЇ ЖУРНАЛУ

 • Теорія та історія держави і права;
 • Конституційне та муніципальне право;
 • Цивільне та господарське право і процес;
 • Трудове право, право соціального забезпечення;
 • Екологічне і земельне право;
 • Адміністративне право і процес, фінансове право, інформаційне право;
 • Кримінальне право, кримінологія;
 • Кримінальний процес, криміналістика;
 • Міжнародне право.

 

ПОРЯДОК ПОДАННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Інформація про можливість подання статті в «Прикарпатський юридичний вісник» з’явиться на цій сторінці пізніше. Будь ласка, слідкуйте за оновленнями сторінки.

Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Статті студентів редакція приймає лише у співавторстві.

Матеріали, подані з порушенням вимог стандартів, не приймаються до редагування і публікації. Редакція зберігає право на редагування матеріалів, їхнє скорочення й уточнення найменування. Опубліковані матеріали виражають позицію автора, що може не збігатися з думкою редакції. За вірогідність фактів, статистичних даних і інших матеріалів відповідальність несе автор.

___________________________________________________________________________________________________

Поштова розсилка друкованих примірників збірника наукових праць «Прикарпатський юридичний вісник» № 2 відбудеться 27 серпня 2021 року.

___________________________________________________________________________________________________

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Розмір публікаційного внеску становить 1000 грн. Якщо обсяг статті перевищує 10 сторінок, то за кожну додаткову сторінку необхідно доплатити 40 грн.

Редакція журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статті, після проходження якого автори отримують реквізити для оплати публікації.

 

Редакційно-інформаційний відділ Національного університету «Одеська юридична академія»

Фонтанська дорога, 23,  м. Одеса, Україна, 65009

Тел. +380(48)7198858

Тел. +38(068)8130267

pyuv@onua.edu.ua

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.