ГРОМАДСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ: ІДЕОЛОГІЧНО-ПРАВОВИЙ ВПЛИВ НА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

  • Х. М. Маркович старший викладач кафедри цивільного права та процесу Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка»
Ключові слова: громадська організація, громадянське суспільство, правова ідеологія, громадянин

Анотація

Стаття присвячена теоретико-правовому аналізу функціонування громадських організацій в Україні. Особливу увагу приділено дослідженню ідеологічного впливу громадських організацій на суспільство. Акцентується на значному практичному змісті правової ідеології в громадській практиці. Вона є основним носієм правових, соціокультурних цінностей та установок, на основі яких трансформуються колишні і формуються нові суспільні інститути. Наголошено на важливості врівноваження відносин між державою та соціумом за допомогою громадських інституцій. Такі колективні суб’єкти виконують функції соціальної взаємодії, сприяючи формуванню єдиного соціального простору та позиціонуванню України як правової держави. У статті надано означення громадської організації, обґрунтовано мету її діяльності та ідеологічний вплив на будьякі інші угрупування. Основний зміст дослідження становить захист прав та інтересів людини правозахисними організаціями. Розглянуто їхні характерні ознаки та функції в державі. Простежено взаємодію правозахисних організацій із державними органами, кінцевою метою якої є удосконалення системи захисту прав людини. Підкреслено, що така взаємодія має ґрунтуватися на принципах взаємної поваги, рівноправності, прозорості, чесності та відповідальності. З’ясовано вплив багатьох факторів на стан реалізації прав та свобод людини. Передусім, це рівень розвитку демократії в країні, правової культури, громадянського суспільства, економічний стан. Чим вищими є ці показники, тим більш захищеними почуваються громадяни. Для більш продуктивного здійснення різного роду діяльності громадськими організаціям важливим є запозичення світового досвіду. Встановлено, що правозахисні організації є особливим видом громадських, здебільшого неприбуткових, незалежних від держави об’єднань фізичних осіб. Ключовою метою їхньої діяльності є захист прав, свобод та інтересів людини у всіх сферах суспільного життя. Досліджено, що активність громадських організацій є беззаперечною ознакою розвиненого громадянського суспільства, правової демократичної держави, яка забезпечує і гарантує захист прав та свобод людини і громадянина.

Посилання

1. Про громадські об’єднання: Закон України від 22 березня 2012 року № 4572-VI / Відомості Верховної Ради України. 2013, № 1, ст. 1.
2. Недюха М. Світоглядно-теоретичні засади правової ідеології. URL: https://veche.kiev.ua/journal/1724/
3. Маркович Х. М. Функціональне призначення правової ідеології. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Юридичні науки. 2017. Вип. 865 (14). С. 108–115.
4. Гарасимів Т. З. Роль громадських організацій у формуванні ідеології модернізації українського суспільства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Юридичні науки.2019. № 23, Вип. 6. С. 10-17
5. Захаров Є. Про деякі нові риси правозахисного руху в Україні. URL: https://khpg.org/1196251282
6. Алмаші М. М. Захист прав людини неурядо- вими правозахисними організаціями. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2015. Т. 1. Вип. 32. С. 98–103.
Опубліковано
2022-08-20