ДЕРЖАВА ЯК СТОРОНА У ПОЗОВНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

  • І. В. Андронов доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного процесу Національного університету «Одеська юридична академія»
Ключові слова: правосуддя, цивільний процес, судовий розгляд, позов, захист державних інтересів, прокурор, позивач, відповідач

Анотація

У статті проаналізовано проблему правового статусу держави як суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин та процесуальної форми її участі в судовому процесі. Здійснене співставлення правового інституту самопредставництва прав та інтересів юридичних осіб у суді через їх органи управління та участі в судовому процесі держави в особі органів державної влади на стороні позивача чи відповідача. Встановлено, що орган державної влади, виступаючи в суді від імені держави, сам обіймає статус позивача чи відповідача, оскільки на відміну від того ж органу управління юридичної особи має свою власну суб’єктність. Розглянуто питання про те, чи є стороною в судовому процесі сама держава чи орган державної влади, який має компетенцію діяти у певній сфері суспільних відносин від імені держави. Здійснене розмежування випадків звернення до суду органів державної влади на захист інтересів держави та випадків захисту ними в суді інтересів інших осіб в порядку, встановленому для органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб. Зроблено висновок, що якщо орган державної влади не захищає інтереси інших осіб, а уособлює державу на стороні позивача чи відповідача, на нього не поширюється обмеження щодо права на укладення мирової угоди. На основі аналізу норм чинного законодавства та судової практики досліджено проблематику представництва прокурором інтересів держави в суді. Зроблено висновок, що прокурор, виконуючи субсидіарну роль у захисті інтересів держави у цивільному судочинстві, не може за юридичною природою своєї діяльності розглядатись як уособлення держави як сторони у спірних матеріальних, а отже й процесуальних відносинах. Тому якщо прокурор зазначається в позовній заяві як позивач, він повинен вважатися фіктивним позивачем у розумінні застосування юридичної фікції як засобу юридичної техніки, коли для досягнення певної легітимної мети правового регулювання позивачем називається особа, яка насправді за своєю юридичною природою ним не є. Тому на прокурора, який здійснює в суді захист інтересів держави, в усіх випадках поширюється обмеження щодо права укладення мирової угоди.

Посилання

1. Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40-44. Ст. 356.
2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-41, 42. Ст. 492.
3. Харитонов Є.О. Цивільні правовідносини: монографія / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова. 2-ге вид., перероб. і доп. Одеса: Фенікс, 2011. 456 с.
4. Васьковский Е.В. Курс гражданского процесса: Учебник / Е.В. Васьковский. Том 1. Субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия. М.: Издание Бр. Башмаковых, 1913. 704 с.
5. Актуальні питання цивільного судочинства у світлі судової реформи в Україні: монографія / С.В. Ківалов, Н.Ю. Голубєва, І.В. Андронов та ін.; за ред. Н.Ю. Голубєвої. Одеса: Юридична література, 2017. 212 с.
6. Бичкова С.С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження: монографія. К.: Атіка, 2011. 420 с.
7. Про гарантії держави щодо виконання судових рішень: Закон України від 05.06.2012 № 4901-VI. Відомості Верховної Ради. 2013. № 17. Ст. 158.
8. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Шмалько проти України» (Shmalko v. Ukraine) від 20.07.2004, заява № 60750/00. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61926.
9. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ф.В. проти Франції» (F.W. v. France) від 31.03.2005, заява № 61517/00. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68679.
10. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Менчинська проти Російської Федерації» (Menchinskaya v. Russia) від 15.01.2009, заява № 42454/02. URL: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-90620.
11. Про прокуратуру: Закон України від 14.10.2014 № 1697-VII. Відомості Верховної Ради.2015. № 2-3. Ст. 12.
12. Постанова Касаційного адміністративного суду Верховного Суду від 25.04.2018 у справі № 806/1000/17. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/73736861.
13. Постанова Касаційного адміністративного суду Верховного Суду від 13.04.2022 у справі № 815/1484/18. URL: https://lpd.court.gov.ua/home/search/3022.
Опубліковано
2022-08-20