LEGAL REGULATION OF CONTRACTUAL RELATIONS IN ARCHITECTURAL ACTIVITY

  • S. V. Mazurenko Ph.D in Law, Associate Professor, Аssociate Professor at the Department of Intellectual Property Law National University "Odessa Law Academy"
Ключові слова: твори архітектури, будівлі, споруди, архітектори, авторське право, ліцензійний договір

Анотація

Традиційно будівництво будівель та споруд здійснюється відповідно до попередньо підготовленої проектної документації, основу якої складають твори архітектури. Проте слід звернути увагу, що юридична природа даних об'єктів остаточно не досліджена. Зокрема, необхідно відповісти на питання про те, в чому сутність подібних творів і яким чином проявляється їх творчий характер як необхідний елемент правової охорони. Визначити юридичну природу творів архітектури досить складно. Традиційно саме поняття «архітектура» пов'язане зі створенням нової, красивої, оригінальної та неповторної будівлі. Це досягається застосуванням раніше розроблених елементів конструкцій, набір яких утворює архітектурний стиль. Звідси, з одного боку, складність вже в тому, як розмежувати простий набір елементів у рамках одного архітектурного стилю та створений творчо завершений об'єкт. Звісно ж, у разі дослідження творів архітектури як об'єктів авторського права має здійснюватися з урахуванням таких положень. Необхідно звернути увагу на те, що йдеться про твори як про сукупність ідеї, думок та образів, що отримали в результаті творчої діяльності автора своє вираження у доступному для сприйняття людиною формі. Таким чином, за змістом твір є нематеріальним благом, яке є результатом творчості і має об'єктивну форму вираження. Саме творчий характер твору та об'єктивна форма вираження повинні розглядатися як його ознаки, що забезпечують у подальшому умови захисту прав автора. основне завдання цієї статті – з'ясувати, у чому полягає творчий характер та об'єктивна форма вираження у творах архітектури. Визначити творчий характер твору архітектури досить складно, оскільки йдеться про сукупність ознак, які властиві лише твору. З іншого боку, необхідно з'ясувати, який має бути мінімальний рівень творчості, щоб твір архітектури забезпечувалося захистом нормами авторського права. Щодо творів архітектури може йтися про властиву лише автору цього твору здатність підбирати архітектурні чи конструктивні елементи. Крім того, можна вказати на індивідуальне авторське компонування та співвідношення об'ємно-планувальних рішень, виражених у розташуванні різних приміщень, прикрасі фасадів будівель елементами, запозиченими з різних архітектурних стилів. Саме завдяки застосуванню автором комбінаторики конструктивних елементів досягається новизна, неповторність та індивідуальність твору архітектури. Твори архітектури не можна ототожнювати повністю з результатами проектування. Для виникнення авторського права необхідна наявність творчості в об'єкті проектування. Наявність творчості характерна лише для архітектурно-планувальних рішень. Проект споруди складається з робочих креслень, на яких, власне, і відображаються архітектурно-планувальні рішення як творчий задум автора, так і пояснювальної записки. Звісно ж, що нормами авторського права має охоронятися лише та частина об'єкта проектування, що містить архітектурно-планувальні рішення. Твори архітектури повинні мати об'єктивну форму вираження. Звісно ж, що формою вираження подібних творів є проект. Побудована за проектом будівля (споруда) не може бути твором архітектури або об'єктом авторського права. Побудована будівля можна розглядати лише як другу форму вираження твору архітектури, оскільки першою є проект. Таким чином, з моменту створення архітектурного проекту можна говорити про те, що твір вже існує, і, отже, саме проект має розглядатися як форма об'єктивного вираження твору архітектури.

Посилання

1. Судариков С.А. Основы авторского права. Минск: Амалфея, 2000. 512 с.
2. Бартенев И.А. Форма и конструкция в архи- тектуре. Л., 1968. 263 с.
3. Бернська конвенція з охорони літературних та художніх творів від 09.09.1886 р., ратифікована Верховною радою України 25.10.1995 р. www.rada.gou.ua
4. Серебровский В.И. Вопросы авторского права. М., 1956. 283 с.
5. Липцик Д. Авторское право и смежные права. М.: ЮНЕСКО, 2002. 789 с.
6. Пизуке Х.А. Правовое регулирование архитектурной деятельности. Л., 1984. 16 с.
7. Люкшин А.М. Авторское право на произведения архитектуры. СПб., 2004. 16 с.
8. Дозорцев В.А. На рынке идей Закон. 1993. № 2. С. 38-42.
9. Греков Є.А. Авторське право на твори архітек- тури. К., 2007. 20 с.
10. Склад та зміст проектної документації на будівництво: Державні будівельні норми України. URL: http://dbn.at.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-184
11. Проценко Б.Ф. Архитектурное творчество и стандартизація. К., 1989. 104 с.
12. Греков Є. Проектна документація як об’єк- тивна форма втілення творів архітектури. Теорія і прак- тика інтелектуальної власності. 2007. № 2. С. 32-39.
13. Вербицька А.О. Твір архітектури як об’єкт авторського права. К. 2018. 20 с.
14. Чабан О. Авторське право на архітектуру збудованого багатоквартирного житлового будинку. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 11. С. 47-50.
15. Шишка Р.Б. Поняття та характеристика договору про проведення ландшафтно-дизайнерських робіт. Міжнародний юридичний вісник: збірник наукових праць Нац. ун-тету держ. подат. служби України. 2014. Вип. 1. С. 184-188.
16. Лисица В.Н. Правовое регулирование архитектурной деятельности. Жилищное право. 2009. № 8. С. 51-71.
17. Слесарюк Н.В. Произведения архитектуры: соотношение с объектами авторського права и вопросы соавторства. Право и экономика. 2012. № 9. С. 47-51.
18. Phebe Mann, Janice Denoncourt. Copyright issues on the protection of architectural works and designs. 25th Annual Conference of Association of Researchers in Construction Management. 2009. Nottingham. 707-716 p.
19. Michael Bampton. Architects and Intellectual Property: Protecting Your Building Plans and Designs. NSW Architects Registration Board. 2017. URL: https://www.architects.nsw.gov.au/download/Architects%20and%20Intellectual%20Property_2017.pdf
Опубліковано
2022-08-20