ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ СПОЖИВЧИХ ВІДНОСИН

  • Р. В. Пожоджук кандидат юридичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник Навчально-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України
Ключові слова: цивільно-правові відносини за участю споживачів, ознаки споживчих відносин, дуалізм приватноправових та публічно-правових норм

Анотація

У статті проводиться науково-правовий аналіз підходів щодо визначення поняття цивільно-правових відносин за участю фізичних осіб–споживачів, а також досліджуються особливості цих відносин та виокрем- люються їх ознаки. Автором вказується, що ознаки цивільного та споживчого правовідношення загалом є тотожними, однак у споживчому правовідношенні існують певні особливості. Здебільшого це обумовлено тим фактом, що незважаючи на те, що учасники споживчих відносин у цих відносинах виступають як юридично рівні суб'єкти, які в організаційно-правовому і майновому сенсі відокремлені один від одного, між ними все ж таки існує фактична (об'єктивна) нерівність. У статті автором робиться спроба проаналізувати ознаки споживчих відносин крізь призму більш широкого розуміння цивільного права, тобто стверджуючи, що йому притаманні певні публічні елементи в регулюванні споживчих відносин. Таким чином, автор пропонує на базі ознак цивільних відносин визначити ознаки споживчих відносин, які мають певні особливості, притаманні виключно споживчим відносинам в межах цивільних. До ознак споживчих відносин пропонується відносити такі: 1) інтервенціонізм; 2) дуалізм приватноправових та публічно-правових норм; 3) особливий суб'єктний склад; 4) особлива мета укладення договору; 5) підвищені охорона та захист прав споживача; 6) особливий характер свободи договору; 7) особливий предмет споживчого договору; 8) переддоговірні обов'язки суб'єкта господарювання; 9) сфера захисту інтересів суспільства; 10) пропорційність. Як наслідок проведеного дослідження, у статті робиться висновок, що споживчі відносини є суспільними відносинами, що врегульовані цивільно-правовими нормами (з поєднанням приватноправових та публічно-правових елементів для досягнення фактичної (об'єктивної) рівності), які виникають, змінюються та припиняються у зв'язку з наміром придбання чи придбанням товарів, виконанням робіт та наданням послуг фізичній особі з метою задоволення її особистих потреб, не пов'язаних з підприємницькою діяльністю чи виконанням обов'язків найманого працівника у суб'єкта господарювання, який продає товари, виконує роботи та надає послуги з метою отримання прибутку. Ключові слова: цивільно-правові відносини за участю споживачів, ознаки споживчих відносин, дуалізм приватноправових та публічно-правових норм.

Посилання

1. Райлян А. А. Теоретические основы потребительского права России: цивилистические исследования : диссертация … доктора юридических наук : 12.00.03 / Райлян Алексей Александрович; [Место защиты: ГОУВПО "Казанский государственный университет"]. Казань, 2007. 540 с.: https://dlib.rsl.ru/viewer/01003061280#?page=1(дата звернення: 22.06.2020).
2. Яновицька Г. Б. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів в Україні: Монографія. Львів : Видавництво "Растр-7", 2018. 400 с.
3. Банасевич І.І. Поняття та сутність правовідносин за участю споживачів. Юридичний бюлетень: наук. журнал. 2018. № 7 (7). Ч. 1. С. 177-182. URL: http://www.lawbulletin.oduvs.od.ua/archive/2018/7_2018/part_1/28.pdf (дата звернення: 13.07.2020).
4. Єгоричева О. Ю. Цивільно-правова відповідальність за продаж споживачам товарів неналежної якості [Текст] : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Єгоричева Олеся Юріївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. Київ, 2014. 20 с.
5. Осетинська Г. А. Цивільно-правовий захист прав споживачів за законодавством України [Текст] : дис… канд. юрид. наук: 12.00.03 / Осетинська Ганна Анатоліївна ; НДІ приватного права і підприємництва Академії правових наук України. К., 2006. 220 арк.
6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договор- ное право. Книга первая: Общие положения. 3-е изд., стер. М.: Статут, 2011. 847 с.
7. Гудима М. М. Захист прав споживачів за договором про надання туристичних послуг [Текст] : дис. … канд. юр. наук: 12.00.03 / М. М. Гудима. Івано-Франківськ, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва, 2012. 247 с.
8. Богдан В. В. Гражданско-правовое регулирование защиты прав потребителей в современной России : проблемы теории и практики : диссертация … доктора юридических наук : 12.00.03 / Богдан Варвара Владимировна; [Место защиты: Юго-Зап. гос. ун-т]. Курск, 2015. 389 с. URL: https://www.swsu.ru/ds/diss-swsu/Bogdan%20disser.pdf (дата звернення: 14.06.2020).
Опубліковано
2022-08-20