GENERAL PRINCIPLES OF LABOR LAW OF THE EUROPEAN UNION

  • S. M. Voloshina PhD in Law, Associated Professor at the Department of Labour and Social Security Law National University “Odessa Law Academy”
Ключові слова: трудове право Європейського Союзу, роботодавець, працівник, охорона праці, інтеграція, сфера праці та зайнятості, норми трудового права, визнання кваліфікацій, індивідуальне трудове право

Анотація

Трудове право ЄС формувалося одночасно з розвитком та врахуванням особливостей комунітарного права (права Європейських Співтовариств) та права Європейського Союзу, а також національного трудового законодавства держав-членів. За час свого існування Європейський Союз зробив значний крок уперед, у тому числі й щодо еволюції права. Трудове право ЄС розглядається виходячи з розуміння права ЄС як самостійної автономної системи юридичних норм, що регулюють відносини в рамках ЄС, а також створюваних у зв'язку з утворенням та функціонуванням Європейських Співтовариств та Європейського Союзу, що діють та застосовуються на основі та відповідно до установчих договорів та загальними засадами права ЄС. З цього погляду трудове право Європейського Союзу – це сукупність взаємопов'язаних правових норм, що регулюють самостійну, якісно своєрідну сферу трудових відносин у Європейському Союзі та потребують особливої юридично автономної регламентації. Норми трудового права ЄС представлені відповідними джерелами, що регламентують відносини суб'єктів у цій галузі. Трудове право ЄС виникло та формувалося відповідно до установчих договорів та загальних принципів права ЄС, з урахуванням особливостей останнього. Принципи трудового права ЄС закріплені в актах первинного та вторинного права ЄС. Принципи визначають як сутність, а й зміст правових норм праці. Для трудового права Євросоюзу найважливішими принципами є принцип соціальної справедливості, принцип рівноправності, недискримінації, принцип рівної оплати за рівну працю. Важливо також відзначити загальновизнані принципи міжнародного трудового права. Зокрема, йдеться про Декларацію Міжнародної організації праці «Про основні принципи та права у сфері праці та механізм її реалізації», прийняту 1998 року на 86-й сесії МОП. Слід також зазначити, що трудове право ЄС формувалося під впливом національних правових систем держав-членів і водночас саме поступово почало впливати на регулювання трудової сфери держав Євросоюзу. При аналізі властивостей норм трудового права Євросоюзу необхідно враховувати і риси, характерні для норм права ЄС загалом як самостійної правової системи, яка не ідентична ні національному, ні міжнародному правопорядкам.

Посилання

1. Кашкин С. Ю. Европейский Союз. М., 2003. С. 324-325.
2. Green Paper Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century / COM (2006) 708.
3. Commission White Paper, European Social Policy: A way forward for the Union / COM (94) 333.
4. Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the functioning of the European Union. Official Journal C 115/1.
5. Калиниченко П. А. Трудовое и социальное право ЕС. М., 2005. 50 с.
6. Bercusson B. European Labour Law. Cambridge University Press, 2009. 792 p.
7. Labour Law. URL: http://ec.europa.eu/index_en.htm.
8. Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право. М.: Дело, 1999. 728 с.
9. Трудовое право: учебник / отв. ред. проф. О. В. Смирнов. М., 1996. 382 с.
10. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. URL: http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 995_043.
11. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права URL: http://www.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg = 995_042.
12. Загальна декларація прав людини URL: http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 995_015.
13. Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року URL: http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 995_004.
14. Декларація МОП основних принципів та прав у світі праці 18 червня 1998 року) URL: http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 993_260.
15. Європейська соціальна Хартія 1961 року URL: http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 994_300.
16. Європейська соціальна Хартія 1996 року URL: http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 994_062.
17. Конвенція МОП № 29 про примусову чи обов’язкову працю (1930 р.) URL: http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 993_136.
18. Конвенція про права дитини URL: http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 995_021.
19. Framework agreement on harassment and violence at work (26 April 2007) URL: http://www.etuc.org/IMG/jpg/CES-Harcelement-cover_def.jpg.
20. Болотіна Н. Б. Трудове право України. К.: Знання, 2008. 860 с.
21. Sciarra S. ‘Modernization’ of Labour Law: A current European debate. Geneva, March 2007.
22. Щербініна Ю. Солідарність – основа правової системи ЄС URL: http://www.socium.org.ua/Socium.files/pages/july2002/zmist.html
Опубліковано
2022-08-20