ЗАГАЛЬНИЙ ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

  • О. О. Герасименко аспірант кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Державного торговельно-економічного університету
Ключові слова: адміністративне правопорушення, адміністративна відповідальність, інтелектуальна власність, кваліфікація адміністративних правопорушень, склад адміністративного правопорушення, об’єктивні ознаки адміністративного правопорушення, об’єкт адміністративного проступку (правопорушення)

Анотація

Статтю присвячено розгляду питань загального об’єкта адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності. Проаналізовано сучасні наукові погляди на природу та сутність об’єкта адміністративного правопорушення, систематизовано його визначальні ознаки. Підкреслено роль правильного визна- чення об’єкта адміністративного правопорушення у систематизації адміністративно-деліктного законодав- ства та кваліфікації адміністративних правопорушень. Аргументовано точку зору про доцільність вивчення об’єкта адміністративного правопорушення на трьох рівнях: загально-соціальному, галузевому та фактичному (на рівні конкретного правопорушення як юридичного факту). Розкрито особливості трьохелементної та чотирьох-елементної класифікацій об’єкта адміністративного правопорушення. Акцентовано увагу на важливості ґрунтовного дослідження загально-соціального аспекту об’єкта адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності. На підставі аналізу наукових праць з питань відповідальності за адміністративні правопорушення в сфері інтелектуальної власності констатовано відсутність єдиного розуміння меж об’єкта таких правопорушень. Доведено, що загальний об’єкт адміністративних правопорушень у сфері інтелектуальної власності репрезентує увесь масив суспільних відносин, регульованих правом та охоронюваних адміністративно-деліктним законодавством. Сформульовано авторське визначення поняття “загальний об’єкт адміністративного правопорушення у сфері інтелектуальної власності”. Під останнім пропонується розуміти: загальну систему правовідносин, яка охороняється адміністративно-деліктним правом і на яку спрямовується негативний вплив конкретного фактичного посягання.

Посилання

1. Гуржій А. В. Актуальні проблеми встановлення об’єкта правопорушень у сфері перевезення небезпечних, великовагових і великогабаритних вантажів. Вісник прокуратури. 2012. № 12. С. 111-117.
2. Остапенко О.І. Адміністративна деліктологія: соціально-правовий феномен і проблеми розвитку: монографія. Львів: ЛІВС НАВСУ, 1995. 312 с.
3. Відповіальність у публічному праві : монографія / [П. Андрушко, І. Безклубий, Т. Гуржій та ін.] ; за заг. ред. І. Безклубого. К. “Грамота”, 2014. 496 с.
4. Гуржій А.В. Поняття адміністративно-правової кваліфікації. Юридичний електронний науковий журнал. 2016. № 2. 187-188.
5. Гуржій А. В. Підстави адміністративної відповідальності за порушення правил перевезення небезпечних, великоваговагових і великогабаритних вантажів. Наука і правоохорона. 2012. № 1. С. 181-188.
6. Адміністративне право України. Академічний курс (у двох томах). Том 1. Загальна частина / [О.Ф. Андрійко, В.Б. Авер’янов, Ю.П. Битяк] ; за ред. В. Б. Авер’янова. К.: Видавництво «Юридична думка», 2004. 584 с.
7. Колпаков В. К. Адміністративно-деліктний правовий феномен : монографія. К.: Юрінком-інтер, 2004. 528 с.
8. Колпаков В.К., Гордєєв В.В. Склад адміністративного проступку. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2011. 44 с.
9. Коломоєць Т. О. Адміністративне право України. Академічний курс. К. : Юрінком Iнтер, 2011. 576 с.
10. Адміністративне право / [Ю. П. Битяк, І. М. Балакарєва, І. В. Бойко та ін.] ; за заг. ред. Ю. П. Битяка. Харків : Право, 2020. 392 с.
11. Адміністративне право України. Повний курс. / [В.В. Галунько, П.В. Діхтієвський, О.В. Кузьменко та ін.]. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. 446 с.
12. Гуржій Т.О. Логіко-філософські категорії і класифікація об'єктів адміністративного делікту. Право України. 2003. №.1. С. 13-17.
13. Гуржій Т.О. Правове регулювання адміністративно-деліктних відносин: перспективи розвитку. Вісник прокуратури. 2008. № 8. С. 92-99.
14. Гуржій Т.О. Предмет адміністративного делікту. Право України. 2006. № 7. С. 25-27.
15. Гуржій Т.О. Предмет адміністративного правопорушення як об’єкт адміністративно-деліктних відносин. Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюллетень КІВС. 2003. № 8. С. 186-192.
16. Гуржій Т.О. Предмет адміністративного проступку. Юридичний електронний науковий журнал. 2016. № 2. С. 189-190.
17. Гарат М.Р. Об’єкт адміністративних правопорушень у сфері містобудівельної діяльності». Юридичний науковий електронний журнал. 2021. № 8. С. 217-219.
18. Гуржій Т.О. Нормативна регламентація адміністративної відповідальності водіїв за порушення Правил дорожнього руху. Вісник прокуратури. 2007. № 7. С. 109-112.
19. Гуржій Т.О. Адміністративна відповідальність за порушення правил дорожнього руху у світлі законодавчих новел. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів (Сімферополь-Ялта, 11-12 грудня 2008 року). Сімферополь : КЮІ ОДУВС, 2008. С. 39-40.
20. Хрідочкін А.В. Публічне адміністрування у сфері інтелектуальної власності в Україні : дис. … доктора. юрид. наук : спец. 12.00.07 ; Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2019. 508 с.
21. Кравченко І.С. Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів внутрішніх справ у сфері захисту права інтелектуальної власності : монографія ; за наук. ред. д-ра юрид. наук, професора Є. В. Курінного. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2013. 225 с.
22. Головкова О.М. Адміністративна відповідальність за порушення прав на об’єкт права інтелектуальної власності : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 ; Національний університет державної податкової служби України. Ірпінь, 2008. 205 с.
23. Нефедова А. В. Кваліфікація адміністративних проступків на автомобільному транспорті : дис. … канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 ; Київський національний торговельно-економічний університет. Київ, 2021. 258 с.
24. Правотворова О.М. Поняття та зміст адміністративно-правової охорони. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 4. С. 154-158. URL : http://www.lsej.org.ua/4_2019/44.pdf (дата звернення 1.12.2021).
25. Лошицький М.В. Адміністративно-правові засоби в механізмі охорони навколишнього природного середовища. Митна справа. 2015. № 1 (97). С. 79-85.
26. Мозгова А.А. Адміністративно-правова охорона прав і свобод громадян в умовах Євроінтеграції : автореф. дис. к.ю.н.: 12.00.07. К., 2020. 23 с.
27. Галунько В.В. Адміністративно-правова охорона права власності в Україні : автореф. дис. д.ю.н.: 12.00.07. Харків, 2009. 34 с.
28. Липій Є.А. Сутність адміністративно-правової охорони екологічних прав громадян. Сучасні проблеми адміністративного права та процесу: Сучасні проблеми
адміністративного права та процесу Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Харків, 30 червня 2017 року). Харків, 2017. С. 146-148.
Опубліковано
2022-08-21