ОЗНАКИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ В СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

  • Ю. П. Григорчак голова Глибоцького районного суду Чернівецької області
Ключові слова: поняття адміністративного правопорушення, ознаки, забезпечення безпеки дорожнього руху

Анотація

Кодексом України про адміністративні правопорушення визначено, що адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність. Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством. У статті досліджено поняття та ознаки адміністративного делікту в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. З’ясовано, що адміністративне правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху – це протиправна, винна (у формі умислу або необережності), суспільно небезпечна (шкідлива), карана дія чи бездіяльність, вчинена відповідним суб’єктом, що посягає на охоронювані законом суспільні відносини в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, врегульовані нормами права, за що настає адміністративна відповідальність. Основними ознаками адміністративного правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху є протиправність, винність і суспільна небезпечність (шкідливість), дія або бездіяльність, караність, адміністративної відповідальності; та порушення норм права, відповідні об’єкт посягання та суб’єкт проступку, урегульованість конкретного виду правовідносин.

Посилання

1. Ільєнок Т.В. Адміністративне корупційне правопорушення: поняття, склад, ознаки. Актуальні проблеми держави і права. 2012. Випуск 68. С. 511-516.
2. Менів Л. Адміністративний проступок: поняття, ознаки та особливості прояву в законодавстві про захист прав споживачів. Держава і право. Випуск 46. С. 299 – 305.
3. Окерешко М.В. Поняття і склад адміністративного правопорушення вчиненого лікарем у сфері охорони здоров’я населення. Молодий вчений. 2017. № 5.1. С. 80 – 84.
4. Бортник Н. та Єсімов С. Адміністративне правопорушення в бюджетній сфері як фактична підстава адміністративної відповідальності. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: “Юридичні науки”. № 2. 2020. С. 146 – 154.
5. Майданевич Н. Адміністративне правопорушення у сфері електроенергетики: зміст та значення. Підприємництво, господарство і право. № 3. 2015. С. 34 – 37.
6. Ільєнок Т.В. Адміністративне корупційне правопорушення: поняття, склад, ознаки. Актуальні проблеми держави і права. 2012. Випуск 68. С. 511-516.
7. Менів Л. Адміністративний проступок: поняття, ознаки та особливості прояву в законодавстві про захист прав споживачів. Держава і право. Випуск 46. С. 299 – 305.
8. Панасюк О.В. Сучасні наукові підходи щодо визначення адміністративного проступку. Право і безпека. 2020. № 1(76). С. 83 – 88.
9. Колпаков В. К. Адміністративне право України : підручник. Київ : Юрінком Інтер, 1999. 733 c.
10. Кивалов С. В. Т. Таможенное право (административная ответственность за нарушение таможенных правил). Одесса, 1996. – 176 с.
11. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар / P. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців "Правова єдність", 2008. – 781 с
12. Бабич В.А. Суспільна небезпека як категорія адміністративно-деліктного права. Часопис Київського університету права. 2011. № 4. С. 147 – 149.
13. Панасюк О.В. Сучасні наукові підходи щодо визначення адміністративного проступку. Право і безпека. № 1 (76). 2020. С. 81 – 86.
Опубліковано
2022-08-21