ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИСОКОПОСАДОВИХ ОСІБ ЗА НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКІВ, ПОКЛАДЕНИХ ДЕРЖАВОЮ

  • А. М. Куліш доктор юридичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету
  • Т. А. Кобзєва доктор юридичних наук, професор, доцент кафедри адміністративного, господарського права та фінансово-економічної безпеки Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету
Ключові слова: держава, високопосадові особи, обов’язки, правове забезпечення, юридична відповідальність

Анотація

Стаття присвячена питанням відповідальності високопосадових осіб за неналежне виконання обов’язків, покладених державою. Наголошено й аргументовано, що належне системне функціонування механізму держави – ключове завдання всіх осіб уповноважених на реалізацію функцій держави та місцевого самовря- дування. Підкреслено, на винятковій значимості у цих процесах так званих «високопосадовців», тобто тих одиниць, які займають відповідальне й особливе відповідальне становище у владній вертикалі. Акцентовано увагу на гострій потребі дослідження питання юридичної відповідальності останніх, зважаючи на можливе посилення низки реальних ризиків у частині ймовірних зловживань представниками цих груп. Першочергово визначено коло посадовців, які у владній ієрархії займають відповідальне чи особливо відповідальне становище, а також розглянуто й проаналізовано погляди провідних іноземних і вітчизняних дослідників відносно їх бачення юридичної відповідальності як правової категорії. Наголошено, що зазначені особи можуть бути притягнені до таких видів юридичної відповідальності: 1) адміністративна; 2) дисциплінарна; 3) кримінальна; 4) цивільно-правова. Предметну увагу сконцентровано на кримінальній відповідальності, як найдієвіший, серед перерахованих, мірі негативного реагування держави на протиправну діяльність аналізованих суб’єктів. Виділено статті закону про кримінальну відповідальність у яких містяться склади злочинів, що уможливлюють вжиття відповідних заходів до цих посадових осіб. На прикладі практик Італії, Іспанії, Німеччини та Швейцарії ознайомлено й проаналізовано з провідним іноземним досвідом правового регулювання відносин у тамтешній аналогічній сфері. Доведено, що й інші держави присвячують значну увагу цьому питанню, зважаючи на ступінь потенційних вагомих ризиків у разі відсутності належних «запобіжників». Акцентовано увагу на доцільності, в разі можливого пошуку шляхів із удосконалення законодавства з питань відповідальність високопосадових осіб за неналежне виконання обов’язків, покладених державою, змістовного й глибинного опрацювання закордонного досвіду. Названо ключові реальні переваги такого підходу, особливо в умовах активного перебігу багатьох євроінтеграційних процесів.

Посилання

1. Про запобігання корупції : Закон України від14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text.
2. Про службу в органах місцевого самоврядування : Закон України від 07.06.2001 р. № 2493-III.URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2493-14#Text.
3. Шемшученко Ю. С. Юридична енциклопедія: В 6 т. К. : «Укр. Енцикл», 2003. Т. 5. 736 с.
4. Іванчук Н. В. Взаємна відповідальність особи і держави в контексті розбудови сучасної Української держави : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01.Київ, 2007. 21 с.
5. Іванчук Н. В. Взаємна відповідальність особи і держави в контексті розбудови сучасної Української держави : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ,2007. С. 101.
6. Матузов Н. И., Малько А. В. Теория государства и права. М. : Юристь, 2004. 512 с.
7. Мелехин А. В. Теория государства и права.М. : Маркет ДС, 2007. 640 с.
8. Базылев Б. Т. Юридическая ответственность :теоретические вопросы. Красноярск : Изд-во Красноярского университета, 2005. 120 с.
9. Червонюк В. И. Теория государства и права.М. ИНФРА-М, 2006. С. 565–566.
10. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України(конституційності) окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України : Рішення від 27.10.2020 р. № 13-р/2020.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v013p710-20#Text.
11. Адміністративна відповідальність для топ-посадовців за брехню в деклараціях також не діє: наслідки рішення КСУ : Офіційний веб-портал Національного агентства з питань запобігання корупції. URL: https://nazk.gov.ua/uk/novyny/deklaruvannya/administratyvna-vidpovidalnist-dlya-top-posadovtsivza-brehnyu-v-deklaratsiyah-takozh-ne-diye-naslidkyrishennya-ksu/.
12. Баштанник В. В. Відповідальність кримінальна. Енциклопедія державного управління : у 8 т. /наук.-ред. колегія : Ю. В. Ковбасюк (голова) [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Київ : НАДУ, 2011. Т. 6 : Державна служба / наук.-ред. колегія: С. М. Серьогін (співголова) [та ін.], 2011. С. 69–72
13. Зубрицький М. І. Кримінальна відповідальність державних службовців. Науковий вісник публічного та приватного права, 2016 № 4 Ч. 2. С. 282–288.
14. Кримінальний кодекс України : Закону України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2533.
15. Кузнецова Н. Ф., Решетников Ф. М. Уголовный кодекс ФРГ. М., 1996. С. 14.
16. Кузнецова Н. Ф., Решетников Ф. М. Уголовный кодекс Испании. М., 1998. С. 126.
17. Коробеева А. И. Уголовный кодекс Италии. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2003. С. 79.
18. Сергачева О. А. К вопросу о правовой природе публичного контракта в соответствии с законодательством Итальянской Республики. Гражданское право, 2014. № 1.
19. Кузнецова Н. Ф. Уголовный кодекс Швейцарии. М., 2000. С. 102–106.
20. Сравнительное правоведение: национальные правовые системы / В. Ю. Артемов, Н. М. Бевеликова, Р. Г. Газизова и др.; под ред. В. И. Лафитского. М. : ИЗиСП, КОНТРАКТ, 2013. Т. 3: Правовые системы Азии. С. 44.
21. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 р. № 889-VIII. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/889-19#Text.
22. Филипова И. А. Дисциплинарная ответственность работников: сравнительный анализ российского и французского трудового законодательства. Российская юстиция, 2014. № 12. С. 16–18.
23. Современные кадровые технологии в органах власти: монография / А. М. Беляев, Е. Д. Богатырев, А. И. Галкин и др.; под общ. ред. С. Е. Прокофьева, А. М. Беляева, С. Г. Еремина. М. : Юстицинформ, 2015. 662 с.
24. Уголовно-правовые меры по противодействию коррупции за рубежом: сравнительно-правовое исследование / В. Ю. Артемов, И. С. Власов, Н. А. Голованова и др.; отв. ред. И. С. Власов. М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 2014. 432 с.
25. Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції : Закон України від 15.12.2020 № 1079-IX URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/1079-20#n104
Опубліковано
2022-08-21