INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF INFORMATION RELATIONS AT THE CURRENT STAGE OF THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION SPHERE

  • А. О. Riaboshapchenko Candidate of Legal Sciences, Associate Professor at the Department of International and European Law National University “Odesa Law Academy"
  • К. А. Zhebrovska Candidate of Legal Sciences, Associate Professor at the Department of International and European Law National University “Odesa Law Academy”
Ключові слова: інформаційне суспільство, міжнародне інформаційне право, інформаційні правовідносини, інформаційна сфера, міжнародна інформація

Анотація

Сучасне міжнародне інформаційне право ґрунтується на тенденціях формування глобального інформаційного суспільства під впливом розвитку електронних засобів масової комунікації. Міжнародна інформаційна діяльність є однією із провідних засад міжнародного інформаційного права в умовах становлення глобального інформаційного суспільства, глобальної інформаційної цивілізації, глобальної інформаційної культури, глобального міжнародного інформаційного порядку, інформаційної безпеки міжнародного співтовариства. До основних категорій міжнародної інформаційної діяльності можна віднести такі: міжнародна інформація, міжнародні інформаційні ресурси, міжнародний інформаційних простір, міжнародна інформаційна політика, міжнародні інформаційні відносини. Міжнародні інформаційні відносини – це транскордонні відносини, які виникають у різноманітних сферах життєдіяльності людей, суспільств і держав при одержанні, застосуванні (використанні), поширенні та зберіганні інформації. Міжнародні інформаційні відносини можна розглядати як такі, що виникають, змінюються і припиняються у різноманітних сферах діяльності держав, суспільств, які їх утворюють, міжнародного співтовариства (світової спільноти) при розповсюдженні, одержанні та застосуванні інформації людиною незалежно від її державної приналежності, громадянства тощо. Особливістю міжнародної інформації є те, що вона розглядається як складова глобальної комунікації, мета якої – з’ясування закономірностей взаємодії суспільств. Міжнародні інформаційні відносини визначаються інформаційними процесами між суб’єктами щодо об’єктів міжнародного співробітництва. Нині на міжнародному рівні усвідомлено, що інформація є основною цінністю не тільки для людини, але й суспільства, як виробничий ресурс. Міжнародний інформаційних простір – це транскордонний, транснаціональний простір, у якому реалізоване міжнародне інформаційне середовище людства. У міжнародному інформаційному просторі здійснюються і сприймаються інформаційні явища, процеси та інформаційні відносини людства щодо створення, розповсюдження (поширення), збирання, відображення, реєстрації, накопичення, збереження, охорони, захисту інформації, інформаційних продуктів, інформаційних ресурсів. Таким чином, міжнародне інформаційне право пов’язано з участю держав у міжнародних відносинах щодо формування міжнародних принципів, традицій, норм, стандартів поведінки суб’єктів міжнародних відносин у глобальному інформаційному просторі.

Посилання

1. Корецкий В. М. Международное ради оправо. Киев: Наукова думка, 1989. 340 с.
2. ITU-D, The World in 2010: ICT Facts and Figures. URL: www.itu.int/ITU-D/ict/material/FactsFigures2010.pdf.
3. Strate, Lance. The varieties of cyberspace: Problems in definition and delimitation. Western Journal of Communication. 1999. № 63. P. 382-383.
4. Информационное общество URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/.
5. Талимончик В. П. Международно-правовое регулирование отношений в сфере информации. СПб.: СПбГУ, 2013. 53 с.
6. Окинавская хартия глобального информационного общества 2000 г. URL: www.iis.ru/library/okinawa/charter.ru.html.
7. Закон України від 09.01.2007 № 537-V «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в України на 2007-2015 рр.» Голос України від 06.02.2007. 2007. № 21.
8. Копылов В. А. Информационное право: учебник. М.: Юристъ, 2005. С. 85-86.
9. Колосов Ю. М. Массовая информация и международное право. М.: Междунар. отношения, 1974. 168 c.
10. Международное право: учебник / отв. ред. Ю.М. Колосов. М.: Международные отношения, 2003. С. 488-489.
11. 1. Лукашук И. И. Международное право. М.: 2005. 432 с.
12. 2. Netiquette Guidelines / Request For Comments № 1855. Network Working Group. S. Hambridge, October, 1995. URL: http://tools.ietf.org/html/rfc1855
13. Lawrence B. Solum, Minn Chung. The Layers Principle: Internet Architecture and the Law University of San Diego School of Law. Public Law and Legal Theory. June 2003. URL: http://ssrn.com/abstract=416263.
14. Колосов Ю. М. Массовая информация и международное право. М.: Междунар. отношения, 1974. 168 c.
15. Рекомендация CM/Rec2011 Комитета министров ЕС о новом понятии СМИ URL: http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/media/doc/translations/
russian/CM%20Rec20117%20new%20notion%20of%20media_ru.pdf.
16. Талимончик В. П. Международно-правовое регулирование отношений в сфере информации. СПб., 2013. 53 с.
17. Савельев Д. А. Права человека в сфере информации (международно-правовые аспекты. СПб., 2002. 22 с.
18. Information Infrastructure Task Force. URL: http://itlaw.wikia.com/wiki/Information_Infrastructure_Task_Force.
19. The Global Information Infrastructure: Agenda for Cooperation. National Telecommunications and Information Administration, United States Departement of Commerce, 1995. URL: http://www.ntia.doc.gov/report/1995/global-information-infrastructure-agendacooperation.
20. Buenos Aires Declaration on Global Telecommunication Development for the 21st Century. Buenos Aires, Argentina, 21-29 March 1994. URL: http://habitat.igc.org/ics/gii-itu/wtdc-bad.html.
21. Рекомендации Международной академии связи по Глобальному информационному обществу, 2003. URL: http://www.itu.int/dms_pub/itu-s/md/03/wsis/c/S03-WSIS-C-0003PDF-R.pdf.
22. Critical information infrastructure attacks, Cybercrime Convention Committee (T-CY) Guidance Note #6, (4-5 June 2013), Council of Europe, Strasbourg, URL: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/economiccrime/Source/Cybercrime/TCY/TCY%202013/T-CY%282013%2911Rev_GN6_CCIP_V7adopted.pdf
Опубліковано
2022-08-21