КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕМПОРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУДОВОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВИРІШЕННІ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ ПІД ЧАС ДІЇ КАРАНТИНУ

  • О. С. Чайка аспірант Державного податкового університету Міністерства фінансів України
Ключові слова: темпоральні характеристики, адміністративний процес, податкові спори, карантин, процесуальні строки, адміністративне судочинство

Анотація

Стаття присвячена систематизації темпоральних характеристик судового адміністративного процесу у податкових спорах під час дії карантину, пов’язаного із пандемією COVID-19, виходячи з визнання належності до таких характеристик процесуальних норм, в яких відображено динаміку виникнення, розвитку та припинення процесуальних правовідносин протягом відповідного проміжку часу (тобто відповідного процесуального строку). Вказане означає відтворення у такій систематизації структури судового адміністративного процесу, враховуючи, що одним із способів встановлення моменту виникнення й припинення процесуальних правовідносин, які розвиваються протягом певного періоду часу, можна вважати прийняття процесуального акту-документу, в якому зафіксовано початок чи результат здійснення процесуальних дій. Запропоновано наступну класифікацію темпоральних характеристик адміністративного судочинства у податкових спорах під час карантину, спричиненого COVID19, за ознаками: форми адміністративного судочинства (темпоральні характеристики у загальному і спрощеному провадженні); стадії судового адміністративного процесу: позовне провадження (відповідно Розділу ІІ КАСУ); провадження щодо перегляду судових рішень (відповідно Розділу ІІІ КАСУ); виконання судових рішень (відповідно Розділу IV КАСУ); провадження щодо відновлення втраченого судового провадження (відповідно Розділу V КАСУ); особливостей провадження щодо розгляду і вирішення таких податкових спорів – загальні (передбачені загальним порядком розгляду і вирішення справ адміністративної юрисдикції) і особливі (передбачені при розгляді і вирішенні виділеної категорії публічно правових спорів). Обґрунтовано, що при проведенні теоретико-правового аналізу темпоральних характеристик адміністративного судочинства при розгляді і вирішенні податкових спорів під час карантину, спричиненого COVID-19, підлягають врахуванню: стадія судового адміністративного процесу; наявність (відсутність) актів-документів, якими фіксуються моменти виникнення, припинення процесуальних правовідносин, пов’язаних із перебігом процесуальних строків; конкретний строк здійснення процесуальних дій.

Посилання

1. Рекомендації № R (84) 5 Комітету Міністрів Ради Європи щодо принципів цивільного судочинства, спрямованих на вдосконалення функціонування правосуддя : Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства, Київ, 2015. 708 с.
2. Висновок № 6 (2004) Консультативної ради європейських суддів Ради Європи від 24.11.2004 р. «Про справедливий судовий розгляд у розумні строки і роль судів у судових процесах з урахуванням альтернативних способів вирішення спорів» : Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства, Київ, 2015.
3. Про визнання протиправними дій, визнання протиправними та скасування витягів, зобов`язання вчинити певні дії : Постанова Верховного Суду від 01 лютого 2022 року у справі № 160/12705/19, адміністративне провадження № К/9901/38118/21. ipLex360 : веб-сайт. URL : http://iplex.com.ua/doc.phpregnum=103027454&red=1000031e39776abcd0838cfdb56bf5bd58167f&d=5 (дата звернення: 10.06.2022).
4. Швед Е.Ю. Процесуальні акти-документи у адміністративному судочинстві : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків, 2009, 200 с.
5. Смокович М.І., Бевзенко В.М. Адміністративний процес України : теорія і практика : підручник / за заг.ред. В.М. Бевзенка. К. : ВД «Дакор», 2021, 1204 с.
6. Про визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, провадження у якій відкрито за касаційною скаргою ОСОБА_1 на постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 8 липня 2021 року (головуючий суддя – Чередниченко В.Є., судді: Іванов С.М., Панченко О.М.) : Постанова Верховного Суду. Касаційний адміністративний суд № 160/11673/20 від 27.01.2022 р. VERDICTUM : веб-сайт. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/103034921?utm_s o u r c e = j u r l i g a . l i g a z a k o n . n e t & u t m _ m e d i u m = news&utm_content=jl01&_ga=2.65884717.2076895226.1654760925-897765334.1573147298 (дата звернення: 10.06.2022).
7. Баконіна О. Строк звернення до суду щодо скасування податкового повідомлення-рішення, якщо не використано процедуру адміноскарження: позиція ВС. Інформаційно-аналітична система «Ліга-Закон». ЮРЛІГА : веб-сайт. URL: https://jurliga.ligazakon.net/news/211423_strok-zvernennya-do-sudushchodo-skasuvannya-podatkovogo-povdomlennyarshennya-yakshcho-ne-vikoristano-protseduruadmnoskarzhennya-pozitsya-vs (дата звернення: 10.06.2022).
8. Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства, Київ, 2015. 708 с.
9. Шеренін Ю.Л. Процесуальні форми перегляду судових рішень адміністративними судами : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса, 2012. 191 с.
10. Науково-практичний коментар до статті 193 Кодексу адміністративного судочинства України. Ліга-Закон : веб-сайт. URL : https://ips.ligazakon.net/document/KK008247?an=&ed=&dtm=&le= (дата звер- нення: 10.06.2022).
11. Пушняк О.В. Функції держави. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Х.: Право, 2016. Т. 3: Загальна теорія права / редкол.: О.В. Петришин (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України; Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. 2017. С. 822-825.
12. Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (актуальна практика). Ліга-Закон : веб-сайт. URL : https://ips.ligazakon.net/document/VSS00875?an=110&hide=true (дата звернення: 10.06.2022).
13. Про визнання протиправним та скасування наказу: Постанова Верховного Суду від 22 лютого 2022 року у справі № 420/12859/21. Єдиний державний реєстр судових рішень : веб-сайт. URL: https://reyestr.court.gov.ua/Review/103521476 (дата звернення: 10.06.2022).
Опубліковано
2022-08-21