ЩОДО ЗНАЧЕННЯ ФАКУЛЬТАТИВНИХ ОЗНАК ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ СКЛАДУ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ

  • О. О. Маслова кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Ключові слова: факультативні ознаки, суспільно небезпечні наслідки, причинний зв'язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками, обстановка, спосіб, місце, час, знаряддя і засоби вчинення кримінального правопорушення

Анотація

У статті досліджено кримінально-правове значення факультативних ознак об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення. Акцентується увага на факультативних ознаках, які є обов’язковими для встановлення об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення та відповідно врахуванні їх властивостей (позитивних чи негативних) в санкції конкретної норми Особливої частини Кримінального кодексу України. Звернуто увагу, коли наявність факультативних ознак не є обов’язковою для встановлення складу кримінального правопорушення, вони враховуються судом при призначенні покарання. Відзначено, що суспільно небезпечні наслідки, як факультативна ознака об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення, якщо вони не вказані законодавцем у основному складі кримінального правопорушення і не передбачені як кваліфікуюча ознака, можуть бути обставиною, яка без зміни кримінально-правової кваліфікації обтяжує покарання. З’ясовано, встановлення причинного зв’язку між діянням і суспільно небезпечними наслідками є обов’язковою передумовою вирішення питання про наявність складу кримінального правопорушення як підстави кримінальної відповідальності. Доведено, що місце і час вчинення кримінального правопорушення постають компонентами обстановки. Зазначено, що правильне вирахування часу вчинення кримінального правопорушення дозволяє виключити змішування сукупності кримінальних правопорушень та сукупності вироків, що тягнуть за собою різні правові наслідки для засудженого. Обґрунтовано, що діяння вчинене в умовах певних видів обстановки здатне усунути властивий цьому діянню кримінально протиправний характер. Визначено, що спосіб вчинення кримінального правопорушення уведено до диспозиції кримінально-правових норм лише у випадках, коли він визначає кримінальну протиправність діяння або впливає на характер суспільної небезпечності діяння. Встановлено, знаряддя і засоби вчинення кримінального правопорушення на призначення покарання фактично не впливають (формально можуть враховуватися при визначенні ступеня тяжкості кримінального правопорушення), в поодиноких випадках враховуються як обставина, що пом’якшує покарання.

Посилання

1. Кримінальне право України: Загальна частина : підручник / за ред.: В. Я. Тацій, В. І. Тютю- гін, В. І. Борисов. 6-те вид., переробл. і допов. Харків: Право, 2020. 584 с.
2. Орловський Р. С., Валовина М. А. Суспільно небезпечні наслідки злочину. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2017. Вип. 6, т. 3. С. 76–80.
3. Борисов В. І. Вибрані твори. Харків : Право, 2018. 784 с.
4. Берзін П. С. Злочинні наслідки в механізмі кримінально-правового регулювання. автореф. дис. д-ра юрид. наук: 12.00.08. К., 2010. 35 с.
5. Кваша О. О. Філософська категорія причинності у визначенні підстав кримінальної відповідальності. Часопис Київського університету права. 2011. № 3. С. 240 – 243.
6. Ус О. В. Теоретичні та прикладні проблеми кваліфікації в кримінальному праві України : монографія. Х.: Право, 2020. 704 с.
7. Ярмыш Н. Н. Теоретические проблемы при- чинно-следственной связи в уголовном праве (философско-правовой анализ) : монография. Х.: Право,2003. 512 с.
8. Дудоров О. О. Кримінальне право: теорія і практика (вибрані праці). – К.: Ваіте, 2017. 872 с.
9. Маслова О. О. Взаємозв’язок та відмінності факультативних ознак об’єктивної сторони складу кримінального правопорушення. Міжнародний науко- вий журнал «Інтернаука». Серія: «Юридичні науки». 2021. № 2 (36). С. 45 – 54.
10. Родіонова Т. В. Місце вчинення злочину за кримінальним правом України. автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. К., 2018. 20 с.
11. Семенюк Н. М. Час вчинення злочину як фактор реалізації заходів кримінально-правового впливу. Юридична наука. 2018. № 7 (85). С. 89 – 102.
12. Маслова О. О. Кримінально-правова характеристика обстановки вчинення злочину. автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. Х., 2019. 20 с.
13. Маслова О. О. Кримінально-правова характеристика обстановки вчинення злочину: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. Х., 2019. 172.
14. Маслова О. О. Вплив обстановки вчинення злочину на призначення покарання. Visegrad journal on human rights. 2016. № 6/2. С. 93 – 97.
15. Рожик Є. М. Співвідношення способу вчинення злочину та наслідків злочину. Право і суспільство. 2020. № 6-2 частина 2. С. 200 – 207.
16. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Х.: Право. 2016. Т. 17: Кримінальне право / ред. кол.: В. Я. Тацій (голова), В. І. Борисов (заст. голови) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України, Нац. юрид. ун-т України ім. Я. Мудрого. 2017. 1064 с.
17. Панов Н. И. Уголовно-правовое значение способа совершения преступления. Х., 1984. 111 с.
18. Тельпіс М. В. Кримінально-правова характеристика знарядь та засобів вчинення злочину: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. Х., 2019. 173 с.
19. Романівка З. Є. Знаряддя та засоби вчинення злочину за кримінальним правом України. автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. К., 2020. 20 с.
Опубліковано
2022-08-21