ДО ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТУ ТА ЙОГО МІСЦЯ У СИСТЕМІ ДОКАЗІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

  • Л. Г. Остапчук кандидат юридичних наук, доцент, заступник начальника кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби
  • І. А. Смаль аспірант кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії державної пенітенціарної служби
Ключові слова: електронні докази, електронний документ, комп'ютерні дані, доказова інформація

Анотація

У статті досліджено стан наукової розробленості та нормативного врегулювання використання електронних документів як доказів у кримінальному провадженні. Висвітлені підходи науковців до визначення поняття «електронний документ». Акцентовано увагу на принципових відмінностях традиційних «паперових» документів від електронних та підтримано позицію щодо необхідності визначення місця електронних документів в системі доказів у кримінальному процесі та визначення особливостей вимог їх допустимості шляхом внесення в процесуальне законодавство норми, яка б регулювала процес збирання та використання таких доказів. Доведено, що проблема уніфікації та застосування єдиних підходів до тлумачення понять надзвичайно важлива та актуальна. Формування єдиного підходу до розуміння та в подальшому законодавчого закріплення понять електронного документу, інформації, що він містить, є базовим для забезпечення інформаційної безпеки та унеможливлення маніпулюванням понять та категорій при здійсненні кримінального переслідування. Констатовано, що відсутність єдиного підходу до поняття електронного документу на практиці приводить до неналежної фіксації, вилучення та оцінки електронних документів як доказів. Запропоновано авторське визначення «електронного документа» як доказу – це інформація в електронній (цифровій ) формі, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Виокремлено властивості, які характеризують доказову інформацію, представлену в електронному вигляді. Акцентується увага на тому, що нормативне врегулювання електронних доказів, в тому числі і електронних документів є непослідовним та відрізняється фрагментарністю. Проаналізовані зміни, що внесені 15.03.2022 законом № 2137-IX у кримінальне процесуальне законодавство, зокрема, в статтю 99 КПК та акцентовано увагу на вплив внесених змін на судову практику.

Посилання

1. Лисиченко В. К. Криміналістичне дослідження документів: (Правові та методологічні проблеми): автореф. дис…д-ра юрид. наук. 12.00.09 / Державний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 1974. 62 с.
2. Толковый словарь по информатике, изд. Финансы и статистика, 1991. С. 536. Першиков В. І., Савинков В. М.
3. Указания Госарбитража СССР «Об использовании в качестве доказательств по арбитражным делам документов, подготовленных с помощью электронно-вычислительной техники» от 29 июня 1979 г.
4. Великий енциклопедичний юридичний словник/ за ред. акад. НАН України Ю. С. Шемшученка. 2-ге вид., переробл.і доповн. Київ: Юридична думка, 2012. С. 1020.
5. Велика українська енциклопедія тематичний реєстр з напрямку «Юридичні науки» / Укладачі: Бабка В. Л., Шумило М. М.; за ред. д. і. н., проф. Киридон А. М. Київ: Державна наукова установа Енциклопедичне видавництво, 2017. 152 с.
6. Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22. 05. 2003 р. № 851-IV. Голос України. 2003.22 трав. № 119.
7. Правила Комісії ООН з права міжнародної торгівлі : Міжнародний документ від 1982 року URL: http :.wap.nau.ua.doc.?uid=1014.1065.0 (дата звернення 05.06.2022 ).
8. Игнатьев Д. Б. Документы как доказательства по делам о наловых преступлениях : автореф. дис…канд. юрид. наук. Волгоград, 2001.
9. Вершинин А. П. Электронный документ: правовая форма и доказательство в суде. Москва: Городец, 2000. С. 248.
10. Орлов Ю. Ю., Чернявський С. С. Електронне відображення як джерело доказів у кримінальному провадженні: Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. Київ, 2017. № 1 (13). С. 12-24.
11. Семилетов С.И. Электронный документ как продукт технологического процесса документирования информации и объект правового регулирования. Государство и право, 2003 г., № 1, с. 95.
12. Січкаренко Г. Г. Документні джерела інформації: навчальний посібник. Переяслав-Хмельницький (Київська обл.): Домбровська Я. М., 2018. 212 с.
13. Ратнова А. В. Кримінальні процесуальні та криміналістичні основи використання електронних документів у доказуванні: дис…д-ра філ.: 081 – Право / Львівський державний університет внутрішніх справ. Львів, 2021. 248 с.
14. ДСТУ ISO/IEC 27037:2017 (ISO/IEC 27037:2012, IDT). Інформаційні технології. Методи захисту. Настанови для ідентифікації, збирання, здобуття та збереження цифрових доказів. Чинний від 01.01.2019 р. Київ : УкрНДНЦ, 2018. VI, 31 с.
15. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18.03.2004 р. № 1618-IV: Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40–41. Ст. 494.
16. Кодекс адміністративного судочинства України: Закон України від 06.07.2005 р. № 2747-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 35–36. Ст. 446.
17. Господарський процесуальний кодекс: Закон від 6 листопада 1991 р. № 1798-XII Відомості Верховної Ради України. 1992, № 6, Ст. 56
18. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013. № 9–10, № 11-12, № 13. Ст. 88.
19. Гуцалюк М. В., Гавловський В. Д., Хахановський В. Г. Використання електронних (цифрових) доказів у кримінальних провадженнях: метод. реком. ред. О. В. Корнейка. Вид. 2-ге, доп. Київ: Вид-во Нац. акад. внутр. справ, 2020. 104 с.
20. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам: Закон України від 15.03.2022 р. № 2137-IX. Голос України. 2022. 21 березн. № 62.
21. Про електронні комунікації: Закон України від 16.12.2020 р. № 1089-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20#Text (дата звернення 12 червня 2022 ).
22. Конвенція про кіберзлочинність Ради Європи від 21.11.2001 р. Конвенцію ратифіковано Законом України від 7 вересня 2005р. N 2824-IV Набрання чинності для України 01.07.2006 р. Офіційний вісник України від 10.09.2007 р № 65. С. 107.
23. Півняк Г.Г., Бусигін Б.С., Дівізінюк М.М, Тлумачний словник з інформатики. Донецьк: Вид. Нац. гірнич. ун-т, 2010. 600 с. http://www.programmer.dp.ua/download/tlumachniy-slovnik-z-informatiki.pdf (дата звернення 29.05.2022).
24. Шевчук І.Б. Тлумачний словник основних понять і термінів програмування. Львів: Видавництво ВТЗНВ, 2013. 45 с.
Опубліковано
2022-08-21