ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ УНІФІКАЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  • І. В. Новосад доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Волинского національного університету імені Лесі Українки
Ключові слова: міжнародне приватне право, уніфікація, глобалізація, правова сфера, міжнародно-правові підстави

Анотація

Стаття є дослідженням питань уніфікації міжнародного приватного права в умовах глобалізації. Нами було з’ясовано, що розвиток міжнародного права у другій половині ХХ століття і на початку ХХІ століття відбувається внаслідок системних соціальних та економічниз змін, в яких в дещо суперечливій формі здійснюється поєднання глобалізації та регіоналізації. Досить важливим інструментом глобалізації є уніфікація, що також іманентно властива міжнародному праву. Визначено, що міжнародна уніфікація національного законодавства є можливою тільки на основі уніфікованого міжнародного права, або ж загального, або ж в межах регіонального міжнародно-правового співробітництва. Нами розкрито, що в умовах сьогодення завдяки взаємному впливу та взаємопроникненню різних правових систем приватне право будь-якої країни представляється низкою єдиних джерел права. Сама ж система джерел кожної з країн може певним чином відрізнятись, проте набір елементів як правило залишається таким самим. Основна відмінність може полягати в їх ієрархії, а також ролі та значенні того чи іншого виду, проте з плином часу, характер і зміст джерел права будуть мати все більш універсальний харак- тер. Впровадження принципів міжнародного права
як частини національної правової системи більшості держав можна сказати є першим етапом глобалізації. Завдяки принципам визначається зміст усіх інших приватноправових норм, тому їх фундаментальне та вихідне значення відзначається практично всіма дослідниками. Окреслено, що узагальнивши практику перших історичних етапів уніфікації у сфері міжнародного приватного права вже не узгоджується з особливостями сучасного етапу розвитку міжнародного права. Уніфікація все більш чітко відбувається як універсальний механізм розвитку міжнародного права. Здійснюється урізноманітнення її способів та методів в умовах посилення глобалізаційних процесів та формування автономних правових систем інтеграційних об’єднань. Узагальнено, що зважаючи на мету міжнародної уніфікації законодавства, можна говорити про правові особливості міжнародно-правових інструментів, спрямованих на таку уніфікацію. Ними можуть бути не лише міжнародні договори, але й акти «м’якого» міжнародного права. У вузькому сегменті правовідносин міжнародна уніфікація можлива на основі звичаєвого права.

Посилання

1. Бірюков Р. М. Національна правова система в умовах глобалізації (основні напрямки трансформації): автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук: 12.00.01 / Р. М. Бірюков. Одеса, 2011. 22 с.
2. Діковська І. А. Методи уніфікації норм, що регулюють міжнародні приватні договірні зобов’язання. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. 2013. Вип. 6–2 (2). С. 145.
3. Іваненко О. В. Вплив глобалізаційних процесів на джерела приватного права. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки, 2015, С. 15–18.
4. Ковальчук О. М. Цінності права в лібертарно-юридичній концепції. Альманах права. 2011. Вип. 2. С. 102–107.
5. Оліховська М. В., Швець А. С. Уніфікація міжнародного права та імплементація його норм у законодавство держав в умовах глобалізації. Матеріали доповідей Наукового семінару до дня спеціаліста-правника, 2021, С. 196–200.
6. Принципи європейського договірного права. Коментарі та рекомендації / пер. з англійської ТОВ «Асоціація експортерів і імпортерів «ЗЕД». Киїі: Асоціація «ЗЕД», 2013. 304 с.
7. Принципи міжнародних комерційних договорів (принципи УНІДРУА (UNIDROIT): Міжнародний документ від 01.01.1994 URL: https: // zakon. rada.gov. ua / laws / show / 995_920#Text.
8. Сердюк І. В., Сердюк О. О., Антошкіна В. К. Деякі аспекти універсалізації права в умовах глобалізації. Modern trends of scientific development,2022, С. 146–148.
9. Тенденція універсалізації та уніфікації права як один із напрямів впливу глобалізації на національну правову систему. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n/tendentsiya-universalizatsii-taunifikatsii-prava-kak-odno-iz-napravleniy-vliyaniyaglobalizatsii-na-natsionalnuyu-pravovuyu-sistemu.
10. Терещук Д. С. Тенденція універсалізації та уніфікації права як один із напрямів впливу глобалізації на національну правову систему. Порівняльно-аналітичне право-електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», С. 48–52.
11. Тичина В. П. Роль організації економічного співробітництва та розвитку в умовах глобалізації міжнародних економічних відносин. Право і суспільство.№ 5. 2016. С. 209–214. URL: http: // pravoisuspilstvo.org. ua / archive / 2016 / 5_2016 / part_1 / 40. pdf.
12. Goode R. Usage and Its Reception in Transnational Commercial Law / New Developments in International Commercial and Consumer Law – Proceedings of the 8th Biennial Conference of the International Academy of Commercial and Consumer Law. Oxford: Hart Publ, 1998. P. 3–36.
13. Mistelis L. Is Harmonisation a Nessesery Evil? – The Future of Harmonisation and New Sources of International Trade Law / Foundations and Perspectives of International Trade Law. I. Fletcher, L. Mistelis and M. Cremona, Eds. London: Sweet and Maxwel, 2001. P. 3–5.
14. Rivkin D. W. Enforceability of Arbitral Awards based on Lex Mercatoria. Arbitration International. Vol. 9, №. 1 1993.
Опубліковано
2022-08-21