ВПЛИВ КУРСУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В ПОСТРАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВАХ НА СПЕЦИФІКУ ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ В НИХ (НА ПРИКЛАДІ КАЗАХСТАНУ, УЗБЕКИСТАНУ ТА ЛИТВИ)

  • О. В. Бойко аспірантка кафедри адміністративного права, інтелектуальної власності та цивільно- правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного Університету «Одеська юридична академія»
Ключові слова: пострадянська модель нетарифного регулювання, нетарифні заходи, ознаки моделі нетарифного регулювання в пострадянських державах, митний суверенітет

Анотація

У статті проведено аналіз досліджень науковців в галузі зовнішньоекономічної діяльності щодо нетарифної політики. Надано класифікацію груп держав за особливостями здійснення заходів нетарифного регулювання ЗЕД. Розглянуто особливості моделей нетарифного регулювання в пострадянських державах, що обрали курс на інтеграцію до ЄС як митного Союзу та в подальшому інтегрувалися до нього (на прикладі Литви), що інтегрувалися до ЄАЕС або перебувають на шляху до такої інтеграції (Республіка Казахстан, Узбекистан). З’ясовано, що в кожній з пострадянських країн зберігаються національні особливості здійснення митної політики, визначено чинники, що обумовлюють наявність таких особливостей. Визначено, що нетарифне регулювання торгівлі в пострадянських країнах має різну природу, в залежності від обраного курсу економічного розвитку. Досліджено механізм здійснення нетарифної політики в межах ЄАЕС. Досліджено та проаналізовано ключові документи, що регламентують процес здійснення нетарифної політики в ЄАЕС. Досліджено та проаналізовано основні ознаки механізму нетарифного регулювання в ЄАЕС, Узбекистані. Виявлено в ЄАЕС здійснення спроб запозичення досвіду ЄС щодо здійснення нетарифної політики. Визначено особливості моделі здійснення нетарифної політики в Узбекистані, попри декларування цією державою політики вступу до ЄАЕС. Виявлено залежність між реформуванням процесу здійснення нетарифної політики та реформуванням митної системи в Узбекистані. Досліджено механізм здійснення нетарифної політики в межах ЄС (на прикладі Литви). З’ясовано роль інституту Уповноваженого економічного оператора в процесі здійснення нетарифної політики в Литві як в державі-члені ЄС. З’ясовано особливості виявлення митних ризиків в Литві як країні-члені ЄС. Надано авторські визначення понять «нетарифне регулювання» та «нетарифні заходи» для пострадянської моделі здійснення зовнішньої торгівлі. Надано авторський перелік ознак моделі нетарифного регулювання в пострадянських державах, з врахуванням курсу їхнього економічного розвитку.

Посилання

1. Денисенко С. І. Міжнародно-правові стандарти спрощення та гармонізації митних процедур у сфері міжнародної торгівлі [Текст]: дисертація … канд. юрид. наук, спец.: 12.00.11 – міжнародне право / С. І. Денисенко; наук. керівник В. О. Голубєва. -Одеса, 2015. – 287 с.
2. Сулейменов М. А. Роль таможенной службы Республики Казахстан в правовом регулировании внешнеэкономической деятельности в условиях рынка/ М. А. Сулейменов Алматы, 2002
3. Шнирков О.І., Копистира А. М. Створення поглибленої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС: передумови та наслідки./ О. І. Шнирков, А. М. Копистира Міжнародний огляд № 1, 2008
4. Торгівельна політика : порівняльно- правове дослідження відповідності законодавства України AQUIS COMMUNAUTAIRE Європейського Союзу. – Київ, Державний департамент з питань адаптації законодавства, 2009. – 140с.
5. Генеральна угода про тарифи й торгівлю 1994 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_003#Text
6. Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года. URL: https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/3119/download
7. Протокол «О мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран» (приложение № 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года). URL: https://www.translationcentre.am/pdf/Trans_ru/EVRAZES/Annex_7_ru.pdf
8. Решение Коллегии Евроазийской экономической Комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 «О мерах нетарифного регулирования» URL: https://free-ved.com/o-merax-ntr-v-eaes/
9. Combined Nomenclature (CN) URL: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/international-trade-ingoods/methodology/classifications#:~:text=The%20main%20classification%20for%20the%20European%20ITGS%20is,were%20based%20on%20a%20product%20classification%20called%20NIMEXE.
10. Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 года № 30 «О мерах нетарифного регулирова- ния» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 25.01.2022 г.) URL: https://continent-online.com/Document/?doc_id=34752744#pos=0;0
11. Розвиток національної торговельної політики для підвищення конкурентоспроможності економіки України : колективна монографія / за ред. д-ра екон. наук, чл.-кор. НААН України Т. О. Осташко ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – Електронні дані. – К., 2021. – 313 с. URL: http://ief.org.ua/docs/mg/353.pdf
12. Президент Республики Узбекистан подписал Указ «О реформировании таможенного администрирования и совершенствовании деятельности органов государственной таможенной службы Республики Узбекистан» URL: https://atb.uz/2020/06/10/prezident-respubliki-uzbekistan-podpisal-ukaz-oreformirovanii-tamozhennogo-administrirovaniyai-sovershenstvovanii-deyatelnosti-organov-gosudarstvennoj-tamozhennoj-sluzhby-respubliki-uzbekistan/
13. Мельник О. Г., Адамів М. Є., Тодощук А.В. Митний досвід Литовської республіки: особливості імплементації в Україні./ О. Г. Мельник, М. Є. Адамів, А. В. Тодощук Інвестиції: практика та досвід № 20/ 2018. – C. 8
Опубліковано
2022-08-26