КОНФЛІКТНІСТЬ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН ЯК УМОВА ВИНИКНЕННЯ СПОРІВ У ЦІЙ СФЕРІ

  • В. В. Тильчик
Ключові слова: спір у сфері публічно-правових відносин, адміністративне судочинство, соціальний конфлікт, конфліктні правовідносини, державне управління, публічне адміністрування

Анотація

У статті здійснено спробу обґрунтування ознаки конфліктності публічно-правових відносин, яка виступає умовою виникнення спорів у цій сфері. Акцентується увага на особливостях розвитку адміністративного права як фундаментальної галузі права, що супроводжується розширенням меж його предмету, а також виникненням відносин, які є менш конфліктними поряд із відносинами державного управління у їх доктринальному розумінні. Критично аналізуються підходи окремих вчених, котрі, характеризуючи умови виникнення спорів крізь призму соціальних відносин, вказують на наявність соціально-правового конфлікту, який вирішується засобами адміністративного судочинства. Для цілей дослідження обрано підхід, за якого якістю суб’єкта права є здатність логічного визнання норми і спроможність психічно-вольового визнання чи невизнання. В останньому випадку якраз і виникає конфлікт суб’єкта і правової норми. Відтак, екстраполюючи цю тезу на сферу публічно-правових відносин визначено основну методологічну особливість дослідження у площині перегляду та розвитку адміністративного права в контексті оновлення його предмету. Зазначено, що розвиток соціально-юридичної природи адміністративного права поряд із людиноцентризмом має стати базисом для зниження конфліктності публічно-правових відносин, оскільки враховуватиме їх як правові, так і не правові аспекти. Наголошується, що дослідження конфліктності публічно-правових відносин лежить у площині розвитку адміністративного права як фундаментальної правової галузі, а її оновлення визначає напрями розв’язання проблем, пов’язаних з категорією спору у сфері публічно-правових відносин. Трансформація предметної області адміністративного права без урахування емерджентних ознак його як системи, призводить до необхідності більш детального аналізу неоднотипних відносин, які характеризуються різним ступенем конфліктності, а відтак визначають особливості умов виникнення спорів у цій сфері.

Посилання

1. Колпаков В.К. Адміністративне судочинство: співвідношення з адміністративним процесом і предметом адміністративного права. Право України. 2018. № 2. С. 26-38.
2. Позняков С.П. Адміністративно-правове сприяння соціально-економічному розвитку в Україні: теоретико-методологічні засади : монографія. Київ : НУБіП України, 2014. 424 с.
3. Битяк Ю.П. Наука адміністративного права України: поняття, предмет, методологія дослідження (адміністративних) правовідносин. Публічно-правова доктрина України. Т. 2. Харків : Право, 2013. С. 161-187.
4. Права громадян у сфері виконавчої влади: адміністративно-правове забезпечення реалізації та захисту / за заг. ред. В.Б. Авер’янова. Київ, 2007. 586 с.
5. Система органів виконавчої влади України: правові проблеми вдосконалення організації діяльності : монографія / за заг. ред. О.Ф. Андрійко. Харків : Планета-Принт, 2013. 384 с.
6. Кодекс адміністративного судочинства України. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2005. № 35-36, № 37. Ст. 446. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15.
7. Податковий кодекс України / Верховна Рада України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
8. Жернаков М.В. Податкові спори: реформування механізмів вирішення : монографія. Харків : Право, 2015. 288 с.
9. Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления : монография. Харьков : Право, 2002. 328 с.
10. Крівцова В.М. Юридичний конфлікт як феномен правової дійсності : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Харків, 2005. 19 с.
11. Харитонова О.І. Адміністративно-правові відносини (проблеми теорії) : монографія. Одеса : Юридична література, 2004. 328 с
12. Коломоець Т.А. Современная теория административного права Украины: тенденции и перспективы формирования. Актуальные проблемы административного и административно-процессуального права. Материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции (25 марта 2016, Санкт-Петербург). Санкт-Петербург. 2016. С. 97-102.
13. Аверянов В.Б. Вибрані наукові праці / за заг. ред. Ю.С. Шемшученка, О.Ф. Андрійко. Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. 448 с.
14. Рябченко О.П. Концептуальні проблеми застосування диспозитивного методу публічно-правового регулювання відносин у сфері економіки. Наукова доповідь. Київ : Логос. 2013. 40 с.
15. Тильчик О.В. Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки : монографія. Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2017. 378 с.
16. Тильчик О.В. Взаємодетермінаційний зв’язок адміністративних реформ і тінізації економіки. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. 2016. Вип. 41. Т. 3. С. 164-167.
17. Нижник Н.Р. Деякі проблеми соціального призначення адміністративного права України. Правова доктрина України. Т. 2: Публічно-правова доктрина України / за заг ред. Ю.П. Битяка. С. 187-208.
Опубліковано
2019-11-28