АНАЛІЗ СТАНУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

  • К. В. Бабич-Касьяненко
Ключові слова: соціальне обслуговування, інвалідність, особа з інвалідністю, соціальна послуга, соціальний стандарт

Анотація

У статті звернено увагу на те, що національне законодавство стосовно соціального обслуговування останніми роками зазнало значного впливу соціально-економічних процесів, що спричинило необхідність розвитку системи соціального обслуговування в контексті правового регулювання суспільних відносин у цій сфері. На думку автора, модернізація вітчизняної системи надання соціальних послуг сприятиме ефективному функціонуванню системи загалом. З огляду на це автором здійснено аналіз соціального обслуговування осіб з інвалідністю в Україні на сучасному етапі розвитку держави, результатом якого є виявлення впливу міжнародних стандартів та виділення недоліків механізму реалізації законодавства у цій сфері. Також зауважено, що соціальні послуги, як правило, задовольняють лише невідкладні потреби вразливих категорій населення, не орієнтовані на запобігання виникненню складних життєвих обставин, не формують в осіб навичок реінтеграції у суспільство, що призводить до утримання значної кількості таких осіб під опікою держави; надаються в стаціонарних інтернатних установах та закладах, внаслідок чого не реалізується право осіб проживати у громаді. Впровадження у повсякденну практику діяльності всіх соціальних служб підходу надання соціальних послуг згідно з державними стандартами дає змогу врегулювати питання встановлення однакових умов та правил для всіх учасників ринку надавачів соціальних послуг. Однак автором акцентовано, що наявної нормативної бази, серед якої є 21 чинний стандарт соціальних послуг, не досить для реформування вітчизняної системи соціальних послуг загалом та обслуговування в інтернатних установах України зокрема, адже ще й досі актуальними лишаються такі недоліки та прогалини, як державна монополія, відсутність альтернативних джерел фінансування соціальних послуг, відсутність ретельного аналізу попиту і пропозицій соціальних послуг в інтернатних установах України, недооцінка ролі громадських, благодійних, релігійних організацій і місцевих ініціатив у наданні соціальних послуг у громаді тощо. Спираючись на отримані дані, автором запропоновано можливі напрями шляхів вирішення наявних проблем.

Посилання

1. Конституція України / Верховна Рада України, 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
2. Про соціальні послуги : Закон України, 19.06.2003 р. № 966-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15.
3. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії : Закон України, 05.10.2000 р. № 2017-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14.
4. Головня О.М. Соціальне обслуговування в контексті державної соціальної політики: проблеми і перспективи. Науковий  журнал  «Стратегія  розвитку України.  Економіка,  соціологія,  право». 2011. № 4, Т. 2. С. 32-37. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/SR/article/view/4560.
5. Голова Н.І. Забезпечення сприятливої адаптації осіб похилого віку до нових умов соціалізації. Збірник  наукових  праць  Хмельницького  інституту соціальних  технологій  Університету  «Україна». 2011. № 4. С. 19-22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2011_4_6.
6. ВООЗ. Міжнародний звіт з інвалідності (2011). URL: http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789240685215_eng.pdf.
7. Європейська соціальна хартія (переглянута) / Хартія, Міжнародний документ, Рада Європи, 13.05.1996 (ратифіковано Україною із заявами Законом № 137-V від 14.09.2006, ВВР, 2006, № 43, ст. 418). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062.
8. Кравченко М. SWOT-аналіз реформування вітчизняної системи соціальних послуг. Збірник  наукових  праць  «Ефективність  державного  управління». 2015. Вип. № 43, с. 145-151. URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_43/fail/20.pdf.
9. Соціологчне дослідження щодо якості обслуговування в інтернатних установах (витяг) / за ред. Л. Ільчук, 11.01.2018 р. 107 с. URL: http://ipzn.org.ua/sotsiologichne-doslidzhennya-shhodo-yakosti-obslugovuvannya-v-internatnyh-ustanovah-vytyag/.
10. Соціальні послуги в Україні : теоретичні та практичні аспекти : монографія / Центр перспект. соц. дослідж., Нац. акад. наук України; за заг. ред.: І.І. Тарабукіна, Л.І. Ільчук. Київ : б. в., 2011. 360 c. Бібліогр.: С. 339-352.
11. Моніторинг дотримання прав клієнтів у закладах постійного перебування Міністерства соціальної політики України / Кол. авт. Харків : ХІСД, 2012. 138 с. URL: https://issuu.com/irf_ua/docs/rol-2012-9-10.
12. Кравченко М.В. Механізми децентралізації соціальних послуг в Україні. Демократичне  врядування. 2014. Вип. 14. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/DeVr_2014_14_8.pdf.
13. Про схвалення Стратегії реформування системи надання соціальних послуг: Розпорядження, Стратегія, Кабінет Міністрів України, 08.08.2012 № 556-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/556-2012-р.
14. Особливості надання медичних та соціальних послуг для вразливих категорій населення з використанням ґендерно-чутливого підходу : навчальний посібник / Ярошенко А.О., Варбан М.Ю., Шульга Л.О. та ін.; за заг. ред. Ярошенко А.О. Київ : МБФ «Альянс громадського здоров’я», 2017. 112 с. URL: http://aph.org.ua/wp-content/uploads/2016/07/posibnyk.pdf.
15. Про затвердження плану заходів на 2013-2016 роки щодо реалізації Стратегії реформування системи надання соціальних послуг : Розпорядження Кабінету Міністрів України, 13.03.2013 № 208-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/208-2013-р.
16. Про затвердження Порядку розроблення державного стандарту соціальної послуги : Наказ Міністерства соціальної політики України 16.05.2012 № 282. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/z0876-12.
17. Управління діяльністю соціальних служб : методичний посібник / авт. кол.: Н. Гусак, Н. Кабаченко, В. Назарук, К. Савчук, О. Савчук, Л. Скоропада, Л. Чорній; упорядн.-заг. ред. О. Іванова, Н. Гусак ПРООН в Україні, Проєкт «Підтримка реформи соціального сектору в Україні». Київ : К.І.С., 2013. 178 с.
18. Державний стандарт соціальної послуги підтриманого проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0806-17.
Опубліковано
2019-11-28