АНТРОПОЛОГІЯ ВЛАДИ: СТАНОВЛЕННЯ УЯВЛЕНЬ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

  • С. О. Опішняк
Ключові слова: правова антропологія влади, походження влади, природа та сутність феномена влади, антропні властивості влади, антропологічний вимір влади

Анотація

У статті досліджено проблему науки антропології влади, а саме становлення перших уявлень про неї та сучасні погляди науковців.Актуальність вибраної теми зумовлюється тим, що в умовах докорінної перебудови соціально-політичної організації держави важливо розуміти співвідношен-ня людини та влади, а також визначити причини та доцільність ототожнення в суспільній свідомості інсти-туту влади з живою істотою та наділення його антроп-ними властивостями. Метою цієї наукової статті є виокремлення антропо-логічних підходів до розуміння влади в межах теорій походження держави і влади, формування пропозицій щодо вдосконалення цього розуміння у правовій науці, визначення сфер, в яких можливе застосування антро-пологічного підходу до дослідження влади.Аналізуються основні теорії походження держа-ви та влади, що містять у собі антропологічний підхід до розуміння феномена влади. На основі цього встанов-лено, що антропологічний підхід є одним із найдавні-ших підходів в історії правової та державницької дум-ки, а також те, що категорія «походження держави та влади» з усіх елементів науки теорії права та держави зазнала найбільшого впливу антропологізму.Аргументується, що з позицій антропології можна охарактеризувати форму держави, загальноприйнятне визначення якої ніколи антропологічної складової ча-стини не включає. Розглядаються причини наділення інституту влади в суспільному сприйнятті суто людськими властивос-тями. Основною причиною встановлено ототожнення в суспільній думці влади з конкретними людьми, що обіймають найвищі посади, чи політичною силою, ко-тра має більшість у представницькому органі влади. Визначається практичне значення антропологічно-го виміру влади. Він застосовується під час законотво-рчої діяльності, зокрема при встановленні норматив-них вимог для зайняття певної посади, відображається в питаннях гендерної, расової, національної рівності. Обґрунтовано, що антропологічний вимір активно застосовується у політиці у процесі формування так зва-них політичних міфів, а тому потрібно пам’ятати про пев-ні застереження, оскільки результати дослідження ан-тропології влади можна використовувати не за цільовим призначенням, а для маніпуляції суспільною свідомістю.Ключові слова: правова антропологія влади, похо-дження влади, природа та сутність феномена влади, ан-тропні властивості влади, антропологічний вимір влади.

Посилання

1. Халипов В.Ф. Кратология как система наук о власти : монография. Москва : Республика, 1999. 303 с.
2. Завальнюк В.В. Юридична антропологія влади. Методологія теорії та практики юриспруденції. Юри-дичний вісник. 2013. No 4. С. 5–9.
3. Гаджиев К.С. Введение в политическую теорию. Учебник для академического бакалавриата. Юрайт.2018. URL: https://stud.com.ua/42899/politologiya/vstup_u_politichnu_teoriyu
4. Віхров О.П.Теорія держави і права: курс лекцій [Текст] : навч. посібник. Чернігів : Десна Поліграф. 2015. 303 с. URL: https://pidruchniki.com/84511/pravo/teoriya_derzhavi_i_prava
5. Скакун О.Ф. Теорія права і держави. Під-ручник. Правова єдність. Алерта. 2016. URL: https://pidruchniki.com/1262091843012/pravo/teoriya_prava_i_derzhavi
6. Кирилюка Ф.М. Політологія. Навчаль-ний посібник. Київ : Здоров'я, 2004. 776 c. URL: http://www.info-library.com.ua/books-book-137.html
7. Завальнюк В.В. Антропологізація права: тра-диції та сучасність : монографія. Одеса : Юрид. л-ра, 2013. 352 с.
8. Мамут Л.С. Образ государства как алгоритм по-литического поведения. Общественные науки и совре-менность. 1998. No 6. С. 85–97.
9. Марцинкевич А.М. Вимоги до кандидата на по-саду судді: зарубіжний досвід.Наукові записки Львів-ського університету бізнесу та права. 2011. Вип. 7. С. 349–354.
10. Апарова Т.В. Суды и судебный процесс Велико-британии. Англия, Уэльс, Шотландия. Москва : Триа-да Лтд, 1996. 157 с.
11. Бабухіна С.А. Гендер і влада: український по-літичний контекст. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки. 2015. С. 4–12.
12. Коннелл Рэйвин. Гендер и власть. Общество, личность и гендерная. Москва : Новое литературное обозрение. 2015. 432 с.
13. Поняття та суть гендеру. Основні парадигми інтер-претації гендерних відносин. URL: http://cpk.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=670.
14. Воронько Л.О. Гендерна політика в систе-мі державної служби: поняття і сутність. URL: http://academy.gov.ua/ej/ej16/txts/12VLOSPS.pdf
15. Цуладзе А.М. Политическая мифология. Москва : Изд-во «Эксмо», 2003. 384 с.
Опубліковано
2020-01-21