ПРАВОСВІДОМІСТЬ: ДОКТРИНАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ

  • А. А. Шелих
Ключові слова: право, правова система, правосвідомість, пізнання, правові знання, правові емоції та переконання

Анотація

У статті обґрунтована теоретична та практична зна-чимість правосвідомості як засобу усвідомлення суб’єк-тами необхідності правомірної поведінки, що забез-печує суспільний розвиток. Наголошено на проблемі поширення різноманітних форм деформації правосві-домості. Обґрунтовується необхідність переосмислен-ня цінності категорії «правосвідомість», вироблення механізмів підвищення її ролі як серед населення, так і серед представників влади. Актуальність досліджен-ня правосвідомості пов’язана також із її ключовим зна-ченням для правопорядку та розбудови держави.Правосвідомість досліджена як складне багато-аспектне явище, що має різні рівні прояву та потре-бує не лише вивчення, а й переосмислення. У статті проаналізовано та узагальнено наявні доктринальні уявлення про правосвідомість, визначено їх позитивні та негативні риси. Констатовано факт, що загально-теоретична наука ХХІ ст. не виробила єдиного підхо-ду до розуміння правосвідомості. Наявні визначення класифіковані через ставлення суб’єктів до права та елементів правової системи, вплив права на індивідів, закріплення навичок правової поведінки за допомогою відбиття правової дійсності, юридичні знання та оці-ночне ставлення до практики, соціально-правові уста-новки та ціннісні орієнтації суб’єктів через пізнання права, його місце і роль у забезпеченні свободи особи та загальнолюдських цінностей.Обґрунтоване авторське визначення правосвідомо-сті як фільтру, через який забезпечується сприйнят-тя правової дійсності, формується оціночне ставлення до неї і який уособлюється у формі правових знань, по-чуттів, емоцій, уявлень і переконань. Ознаками право-свідомості визначено: забезпечення сприйняття право-вої дійсності; формування оціночного ставлення до неї; повна форма уособлення; складається із сукупності правових знань, почуттів, емоцій і переконань; вико-нує регулятивну і пізнавальну функцію; поширюється на всі без винятку елементи правової дійсності.

Посилання

1. Всемирная энциклопедия философии. Москва : АСТ, Минск : Харвет, 2001. 794 с.
2. Полянський Є.Ю. Поняття доктрини, її місце та значення в кримінальному праві США. Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вер-надського. Серія «Юридичні науки». Том 26 (65). 2013. No 2-1 (Ч.»). С. 249–255.
3. А.С. Романюк. Політичні доктрини ХХ століття навчальний посібник. Львів : Тріада плюс, 2009. 216 с.
4. Теория государства и права / Алексеева С.С., Ар-хипова С.И. и др. Москва : Юрид. лит., 2005. 496 с.
5. Фарбер И.Е. Правосознание как форма обще-ственного сознания. Москва : Госюриздат, 1963. 206 с.
6. Теорія держави і права: Академічний курс : під-ручник. За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко та ін. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 688 с.
7. Теорія держави і права : навч. посіб. / В.М. Су-бботін, О.В. Філонов, Л.М. Князькова, І.Я. Тодоров. Київ : Знання, 2005. 327 с.
8. Теорія держави і права : навчальний посібник / За заг. ред. проф. Р.А Ромашова та д.ю.н. Н.М. Пархо-менко. Київ : КНТ, 2007. 216 с.
9. Теория государства и права / Под ред. А.И. Ко-ролева, Ю.К. Толстого, Л.С. Явича. Ленинград : Изд-во Ленинград. ун-та, 1987. 495 с.
10. Теория государства и права / Под ред. Пиголки-на А.С. Москва : Городец, 2003. 544 с.
11. Теорія держави і права : навч. посіб / За заг. ред. С. Л. Лисенкова. Київ : Юрінком Інтер, 2002. 368 с.
12. Хопта С.Ф. Теоретико-правові аспекти профе-сійної правосвідомості судді та її роль в ухваленні судо-вих рішень [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ : Нац. ун-т імені Тараса Шевченка. Київ, 2018. 18 с.
13. Ямбушев Ф.Ш. Правовое сознание в механизме правового регулирования общественных отношений : дис. ... кандата юрид. наук : Н. Новгород, 2002. 205 c.
Опубліковано
2020-01-21