ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ «ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ» В КОНТЕКСТІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

  • Ю. В. Камардіна
Ключові слова: питання місцевого значення, органи місцевого самоврядування, законодавство, територіальна громада, муніципальна реформа

Анотація

У статті аналізуються нормативно-правові основи і теоретичні підходи до розгляду юридичної ка-тегорії «питання місцевого значення». Встановлено, що найважливішим напрямом удосконалення системи місцевого самоврядування в Україні має бути чітке те-оретико-правове обґрунтування юридичної категорії «питання місцевого значення», що враховує конститу-ційний принцип самостійності вирішення населенням питань місцевого значення та виключає можливість некоректного визначення і неефективної реалізації повноважень органів місцевого самоврядування. Дове-дено, що взаємозв’язок теоретичних проблем тракту-вання юридичної категорії «питання місцевого значен-ня» і повноважень органів місцевого самоврядування створює практичні труднощі для ефективних меха-нізмів участі громадськості у виробленні органами місцевого самоврядування важливих управлінських рішень, зокрема і з питань визначення стратегії роз-витку територіальної громади, затвердження статутів територіальних громад тощо. Запропоновано визначи-ти питання місцевого значення як частину публічних справ, здійснення яких спрямоване на безпосереднє забезпечення життєдіяльності населення на терито-рії відповідної територіальної громади. Ці справи ма-ють виконуватися населенням безпосередньо і (або) через виборні та інші органи місцевого самоврядуван-ня. Зроблено висновки про можливість застосування низки теоретичних підходів до осмислення питань міс-цевого значення як складової частини інституту міс-цевого самоврядування. Це надасть можливість більш ефективно та системно реалізувати головне завдання муніципальної реформи – визначення питань місце-вого значення, від змісту яких залежить безпосереднє забезпечення життєдіяльності населення територіаль-ної громади, зміст діяльності органів місцевого само-врядування, склад комунальної власності, обсяг видат-ків з місцевих бюджетів, джерела доходів місцевих бюджетів.

Посилання

1. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. No 254к/96-ВР. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
2. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 р. No280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.
3. Ковенко О.Ю. Адміністративна реформа як крок до створення успішних територіальних громад. Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України. 2012. Вип. 2. С. 362–368.
4. Кравченко В. До питання про сучасну концепцію місцевого самоврядування. Переваги місцевого само-врядування : матер. Міжнар. конф., м. Ірпінь, Київ. обл., 29–30 травня 2001 р. Київ : Логос. 2001. C. 147–157.
5. Бодяк Н.В. Адміністративно-правові засади ор-ганізації місцевої влади: сучасний стан та перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Ужгород, 2017. 237с.
6. Буряк Т.М. Конституційно-правова регламен-тація об’єктного складу місцевого самоврядування в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02. Маріу-поль, 2007. 214 с.
7. Шаповал В. Сутність місцевого самоврядування (питання теорії). Муніципальний рух: новий етап роз-витку. Муніципальний рух в Україні – 10 років розвит-ку : матеріали VІІ Всеукр. муніцип. слухань, м. Бер-дянськ, 8 березня 2001 р., / заг. ред. М. Пухтинського. Київ : Логос, 2002. URL: http://www.municipal.gov.ua/data/loads/7slyhanna_zbirnik_mynryh_statta_shapoval.
8. Концепція реформування місцевого самовряду-вання та територіальної організації влади в Україні : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квіт-ня 2014 р. No 333-р. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80. (дата звернення: 15.08.2019).
Опубліковано
2020-01-21