ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

  • С. В. Медведенко
Ключові слова: контроль, громадськість, національна поліція, діяльність поліції, громадський контроль

Анотація

У статті досліджуються поняття і форми громад-ського контролю за діяльністю Національної поліції України. Звернуто увагу, що контроль є одним з інструментальних чинників демократичного державо-творення та невід’ємною рисою громадського життя. Проаналізовано праці науковців щодо поняття та ознак громадського контролю. На підставі аналізу визначень поняття «громадський контроль» надано власне визначення громадського контролю як цілеспрямова-ної діяльності громадськості щодо виконання органа-ми влади наданих їм повноважень, дотримання законності, дисципліни, прав і свобод людини. Переглянуто новели українського законодавства щодо форм громадського контролю за діяльністю органів Національної поліції України, визначено їх позитивні та негативні аспекти. Зауважено, що громадський контроль має відмінність від інших видів контролю, під час якого громадськість не має повноважень втручатися в опера-тивну діяльність поліції та притягувати працівників поліції до відповідальності. З’ясовано мету громад-ського контролю за діяльністю працівників поліції, спрямовану на недопущення протиправних дій із боку підконтрольних суб’єктів, попередження можливих правопорушень та усунення причин, що їм сприяють. Надано власне визначення громадського контролю за діяльністю Національної поліції України. Запропо-новано створення спеціальних веб-сайтів для надання різного типу інформації щодо протизаконної діяльно-сті працівників поліції.

Посилання

1. Клочко А.М., Собина В.О. Громадський контроль за діяльністю поліції в Україні. Вісник НУЦЗУ. Серія: Державне управління. 2017. Вип. 1 (6). С. 194–201.
2. Іжа М., Радченко О. Громадський контроль в системі публічного управління як ефективний інструмент експертизи державно-управлінських рішень. Публічне управління: теорія та практика. 2012. Т. 4. С. 74–79.
3. Казанчук І.Д. Поняття й форми громадського контролю за діяльністю правоохоронних органів у сфері охорони навколишнього природного середовища в інтеграційних умовах. Порівняльно-аналітичне право. 2017. No 3. С. 134–138.
4. Стеценко С.Г. Адміністративне право України : навч. посібник. Вид. 2-ге перер. і доп. Київ : Атіка, 2009. 640 с.
5. Малиновський В.Я. Державне управління. Київ : Атіка, 2003. 576 с.
6. Лученко Д.В. Місце контролю в системі адміні-стративно-правових форм діяльності. Проблеми закон-ності. 2006. Вип. 82. С. 97–103.
7. Гаращук В.М. Контроль та нагляд у державному управлінні Xарків : Фоліо, 2002. 176 с.
8. Федоренко В.Л. Інститути громадянського суспільства та інститут громадських організацій в Україні: теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти. Бюлетень Міністерства юстиції України.2009. No 4-5. URL: www.minjust.gov.ua
9. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України / наук.-ред. колегія: Ю.В. Ковбасюк (голова) та ін. Київ : НАДУ, 2011. Т. 1. 748 с.
10. Андрійко О.Ф. Громадський контроль : юрид. енцикл. : в 6 т. / редкол. : Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. Київ : Укр. енцикл., 2001. Т. 3. 790 с.
11. Наливайко Т.В. Громадський контроль в Укра-їні як інститут громадянського суспільства : теоре-тико-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 Львів, 2010. 18 с.
12. Гаращук В.М. Теоретико-правові проблеми контролю та нагляду у державному управлінні : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Національна академія іме-ні Ярослава Мудрого. Xарків, 2003. 272 с.
13. Поклад О.В. Поняття та зміст громадського контролю за діяльністю поліції в Україні. Право і сус-пільство. 2016. No 2. С. 139–145.
14. Захаров Є.Ю. Громадський контроль та пра-ва людини. Громадська мережа «Опора» URL: http://opora.lviv.ua./?р=529.
15. Полтораков О.Ю. Громадський контроль над «силовими» структурами в Україні: проблеми та пер-спективи. Національний інститут проблем міжнарод-ної безпеки. Публікації. URL: http://www.niisp.org.ua/defau~38.php.
16. Про національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 р. No 580-VIII. Дата оновлення / База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19.Закон України «Про Національну поліцію» : наук.-практ. комент. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. В.В. Сокуренка ; [О.І. Безпалова, К.Ю. Мельник, О.О. Юхно та ін. ; передм. В.В. Сокуренка]. Харків : ХНУВС, 2016. 408 с.
17. Про затвердження Інструкції про порядок про-ведення атестування поліцейських МВС України : Наказ МВС України від 11.07.2015 р. No 1465 / База даних «Законодавство України» / Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1445-15/paran15#n15
18. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 р. No 280/97-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1997. No 24. Ст. 170.
19. Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 р. No 2657-ХІІII. Відомості Верховної Ради України. 1992. No 48. Ст. 650.
20. Денисюк С.Ф. Громадський контроль як гаран-тія законності у адміністративні діяльності правоохо-ронних органів в Україні : монографія. Xарків : Золота миля, 2010. 368 с.
21. Гладун З.С. Державна політика охорони здо-ров’я в Україні (адміністративно-правові проблеми формування і реалізації) : монографія. Тернопіль : Еко-номічна думка, 2005. 460 с.
Опубліковано
2020-01-21