ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ДЕРЖАВНІ ІНТЕРЕСИ

  • Є. І. Палцулич
Ключові слова: державні інтереси, суспільні потреби, економічний потенціал, приватизація, необоротні активи, реформування власності

Анотація

У статті на підставі перегляду матеріалів привати-заційної практики Фонду державного майна України та його регіональних відділень проаналізовані фактори і процеси, що впливають на незаконне роздержавлен-ня. Розглянуте найбільш проблемне питання – неві-дображення серед державного майна нематеріальних активів, що включаються до приватизаційної маси основних засобів підприємства, а також охарактеризо-вані проблеми законодавчого регулювання вказаного процесу, що негативно впливає на реформування дер-жавної власності. Розкриті аспекти необхідності дотримання крите-рію «економічної доцільності» при передачі об’єктів приватним власникам, а також збереження «держав-ного інтересу» під час приватизації. При цьому прово-дився аналіз елементів і потреб держави в її існуванні й розвитку, особливо під час приватизації суб’єктів господарювання певних галузей та сфер, які обслуго-вують загальнодержавні інтереси та впливають на її економічну безпеку. Автором наголошено, що кожен актив підприємства має бути належним чином обліко-ваним, оціненим й зареєстрованим як основний засіб, що відображає загальну ринкову вартість об’єкту, який планується до приватизації. Підтверджене судження про відсутність належного фінансово-господарського обліку на важливих підприємствах, що часто призво-дить до розбалансування напрямів розвитку України й супроводжується нанесенням шкоди економічній без-пеці держави. Таким чином, невідображення і недоо-цінка нематеріальних активів під час приватизації підприємств, що мають ознаки домінування на ринку товарів, мають стратегічне чи загальнодержавне зна-чення, вкрай негативно впливають на стан економічної безпеки держави.

Посилання

1. Конституція України. URL: http://www.rada.gov.ua.
2. Податковий кодекс України. URL: http://www.rada.gov.ua.
3. Закон України «Про приватизацію державного і комунального майна». URL: http://liga.net.
4. Закон України «Про Фонд державного майна України». URL: http://liga.net.
5. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні». URL: http://liga.net.
6. Постанова КМ України «Про затвердження по-рядку встановлення чітких цілей діяльності для дер-жавних унітарних підприємств та господарських това-риств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належить державі» від 09.11.2016 р. No 1052. URL: http://www.rada.gov.ua.
7. Про затвердження методики оцінки майна : Постанова КМ України від 10.12.2003 р. No 1891. URL: http://www.rada.gov.ua.
8. Про затвердження Положення про інвентари-зацію майна державних підприємств, що приватизу-ються (корпоратизуються), а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду (повертається після закінчення строку дії договору оренди або його розірвання) : Постанова КМ України від 02.03.1993 р. No 158. URL: http://www.rada.gov.ua.
9. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо прогнозування наслідків та оцінки впливу на стан економічної безпеки держави приватизації деяких ка-тегорій підприємств : Наказ Мінекономіки України від 29.05.2009 р. No 518. URL: http://www.rada.gov.ua.
10. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку : Наказ Мінфіну України від 18.10.1999 р. No 242. URL: http://www.rada.gov.ua.
11. Про порядок віднесення майна до такого, що включається до складу цілісного майнового комплек-су державного підприємства : Наказ ФДМ України від 29.12.2010 р. No 1954. URL: http://liga.net.
12. Про затвердження Методологічних положень з організації державного статистичного спостереження щодо капітальних інвестицій : Наказ Держстату Укра-їни від 31.10.2013 р. No 335. URL: http://liga.net.
13. Рябченко О.П. Державне управління відноси-нами власності в Україні. Вісник Харківського націо-нального університету внутрішніх справ. 2000. No 10. С. 192–196.
14. Криштопа І.І. Оцінка нематеріальних активів: проблемні питання та напрямки їх вирішення. Галиць-кий економічний вісник. 2010. No 1(26). С. 169–176.
15. Заруба П.І. Кримінальна відповідальність за злочини у сфері приватизації : Монографія. Київ : Ата-ка, 2007. 220 с.
Опубліковано
2020-01-21