ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ МІНІСТЕРСТВА РОЗВИТКУ ГРОМАД І ТЕРИТОРІЙ

  • О. В. Пєший
Ключові слова: форми діяльності, державне управління, громада, адміністративне право, нормотворчість, правозастосування, організаційна діяльність, інформаційна діяльність, комунікаційна діяльність

Анотація

У науковій публікації досліджуються форми діяль-ності Міністерства розвитку громад і територій. Форму-люється висновок, що форми діяльності міністерства доцільно поділити на чотири основні групи: правові форми діяльності (нормотворчість, правозастосування, установча, контрольно-наглядова діяльність та інтер-претаційна); організаційні (адміністративно-господар-ська та організаційно-розпорядча діяльність); інфор-маційні та комунікаційні форми діяльності.Зазначається, що форми діяльності Міністерства розвитку громад і територій регламентовані чинним законодавством, зокрема, Законом України «Про цен-тральні органи виконавчої влади» та чинним Положен-ням про Міністерство регіонального розвитку, будівниц-тва та житлово-комунального господарства України. Крім того, форми діяльності Міністерства розвитку гро-мад і територій відповідають, завданням будь-якого мі-ністерства, які визначені у ст. 7 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», згідно з якою основними завданнями міністерства як органу, що забезпечує формування та реалізує державну політику в одній чи кількох сферах, є: забезпечення норматив-но-правового регулювання; визначення пріоритетних напрямів розвитку; інформування та надання роз’яс-нень щодо здійснення державної політики; узагальнен-ня практики застосування законодавства, розроблен-ня пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в установленому порядку проектів законодавчих актів.Сучасні процеси тотальної інформатизації вима-гають удосконалювати інформаційні та комунікацій-ні форми діяльності Міністерства розвитку громад і територій шляхом повного переходу на електронний документообіг та відмови від «паперової» бюрократії, що є цілком можливим із використанням технологій цифрового підпису та зростаючою потужністю інфор-маційних мереж.

Посилання

1. Програма діяльності Кабінету Міністрів Украї-ни, затверджена Постановою Кабінету Міністрів Украї-ни від 29 вересня 2019 р. No 849. URL: https://program.kmu.gov.ua/
2. Железняк Н.А. Правові та організаційні форми діяльності Міністерства юстиції України у здійсненні державної правової політики (теоретичні та практичні питання). Наукові записки. 2001. Том. 19. Спеціаль-ний випуск. С. 226–231.
3. Предместнікова О. Особливості організаційних і матеріально-технічних форм діяльності органів юс-тиції України. Адміністративне право і процес. 2016. No 12. С. 146–151.
4. Слинько Д.В. Форми здійснення правотворчого процесу в діяльності Міністерства внутрішніх справ України. Право і безпека. 2017. No 3 (66). С. 52–56.
5. Державне будівництво і місцеве самоврядуван-ня в Україні : підручник / І.І. Бодрова, С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін.; за ред. С.Г. Серьогіної; 4-те вид., переробл. та допов. Харків : Право, 2017. 392 с.
6. Про центральні органи виконавчої влади : Закон України від 17 березня 2011 р. No 3166-VI. Дата онов-лення: 25.09.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3166-17.
7. Про затвердження Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому-нального господарства України : Постанова Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 р. No 197. Дата оновлення: 23.01.2019 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/197-2014-п.
Опубліковано
2020-01-21