ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ДОТРИМАННЯ ПРАВ УВ’ЯЗНЕНИХ В УКРАЇНІ ТА СТАН ДОТРИМАННЯ ПРАВ УВ’ЯЗНЕНИХ НА ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

  • Ю. В. Квятківський
Ключові слова: дотримання прав ув'язнених, законодавче регулювання, виконання покарання, тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, засуджений

Анотація

У статті проаналізовано загальний стан дотримання прав ув’язнених в Україні. Досліджено стан дотримання прав ув’язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Виявлено перелік особливостей вказаної категорії осіб і охарактеризовано значення кожної з них. Визначено, що проблема медичного забезпечення полягає у такому: високий рівень захворюваності та смертності серед ув’язнених; відсутність належних умов для відбування покарання ув’язненими з інвалідністю; відсутність будь-яких тенденцій та передумов до покращення ситуації із медичним забезпеченням засуджених. З’ясовано, що не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота чи служба, яка виконується особою за вироком чи іншим рішенням суду або відповідно до законів про воєнний і про надзвичайний стан. У таких умовах працю, яка здійснюється засудженими для відшкодування витрат на їх утримання, можна зарахувати до видів праці, які не є примусовими, хоча засуджені вимушені працювати. Наголошено, що кваліфікаційними вимогами до персоналу установ виконання покарань є: 1) належні особисті, ділові та моральні якості, вік, освітній і професійний рівень та стан здоров’я; 2) відсутність судимості та адміністративних стягнень за вчинення корупційного правопорушення. Доведено, що проблемами дотримання прав ув’язнених на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей залишаються: 1) залучення ув’язнених до участі у незаконних збройних формуваннях; 2) проблеми забезпечення установ відбування покарань ресурсами; 3) складність переведення засуджених до установ відбування покарань, які розташовані на території, підконтрольній Україні; 4) проблема застосування національного законодавства України. Зроблено висновок, що найгострішими проблемами дотримання прав ув’язнених в Україні є: проблема медичного забезпечення, яка полягає у високому рівні захворюваності та смертності серед ув’язнених та відсутності належних умов для відбування покарання ув’язненими з інвалідністю; проблема ненадання засудженим можливості реалізації свого права на працю у тому обсязі, у якому воно їм гарантоване та забезпечене вітчизняним законодавцем; проблема персоналу установ виконання покарань – його нестачі та непрофесійного характеру, внаслідок чого відбуваються порушення прав ув’язнених у формі катувань, побиття та інших формах.

Посилання

1. Кримінально-виконавча система України в 2018 році. Статистичний огляд (доповнений). URL: http://ukrprison.org.ua/articles/1551280200 (дата звернення: 14.07.2019).
2. Дотримання прав ув’язнених в Україні-2016. Дванадцята щорічна доповідь «Донецький Меморіал», Київ, 2017, 48 с.
3. Кримінально-виконавчий кодекс України : Закон України від 11.07.2003 № 1129-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 3-4, ст. 21.
4. Повернення у минуле, або «Маски-шоу» у виправній колонії: Права Людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи. URL: http://khpg.org/index.php?id=1552665703 (дата звернення: 14.07.2019)
5. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості  Верховної Ради України. 1996 р. № 30. Ст. 141.
6. Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань : Наказ Міністерства юстиції України від 28.08.2018 № 2823/5. Офіційний вісник України. 2018 р. № 70, с. 285, код акта 91508/2018.
7. Про Державну кримінально-виконавчу службу України : Закон України від 23.06.2005 № 2713-IV. Відомості Верховної Ради України. 2005. № 30, ст. 409.
8. Скібіцька Л.І. Організація праці менеджера : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 360 с.
9. Заставнюк О.О. Морально-психологічні якості особистості в структурі професійно-етичної культури менеджера. Вісник  національного  технічного  університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка. 07/2009. № 3 ч. 1. С. 104-108.
10. Про затвердження Положення про організацію професійної підготовки осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України : Наказ Міністерства юстиції України від 08.09.2015 № 1675/5. Офіційний  вісник  України. 2015 р. № 76, с. 462, стаття 2546, код акта 78703/2015.
Опубліковано
2019-11-28