АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

  • Н. В. Коваленко
Ключові слова: адміністративно-правовий режим, адміністративна процедура, природні ресурси, дозвільні процедури, адміністративно-правовий режим земельних ресурсів

Анотація

У статті досліджено нормативно-правову базу щодо адміністративно-правового режиму використання природних ресурсів. Надано визначення адміністра-тивно-правового режиму права власності на природні ресурси, вивчено його специфіку. Розглянуто характерні ознаки й особливості дозвільних процедур щодо використання природних ресурсів. Запропоновано авторську дефініцію поняття «адміністративно-право-вий режим земельних ресурсів» (встановлений держа-вою особливий порядок публічного управління, контр-олю використання земельних ресурсів, застосування санкцій, спрямований на забезпечення та реалізацію управління, контролю й охорони земельних ресур-сів). Обґрунтовано необхідність її введення у правовий обіг. З’ясовано, що ключовим аспектом вивчення пра-вових режимів є їх класифікація, що дає можливість виокремлення різновидів правових режимів і надання їм певної характеристики. Наголошено на недостат-ності комплексного правового аналізу категорій засобу й методу юридичного регулювання правовідно-син, що виникають щодо володіння, користування й розпоряджання відповідними благами. Визначено, що власність в об’єктивному та суб’єктивному значеннях становить матеріальну основу громадянською суспіль-ства, визначає ступінь свободи особи в державі. Саме економічна свобода людини є фундаментом для свободи особи в межах інших сфер, тобто вона постає гарантом свободи економічного характеру. Зроблено висновок, що в умовах демократизації державного управління і розвитку ринкових відносин адміністративно-правові режими можуть охоплювати окремі управлінські про-цедури, пов’язані з отриманням дозволів на заняття певними видами діяльності. При цьому зазначені про-цедури можуть передбачати необхідність дотримання об’єктами державного управління, що їм підлягають, інших адміністративно-правових режимів. Отже, тра-пляються ситуації, коли вимоги одного адміністратив-но-правового режиму включають в себе вимоги іншого. Це призводить до складних взаємозв’язків між різни-ми адміністративно-правовими режимами, причому незалежно від конкретних суб’єктів і об’єктів публіч-ного управління.

Посилання

1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. No 254к/96-ВР / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради. 1996. No 30. Ст. 141.
2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. No 436-IV / Верховна Рада України. Відомості Верхов-ної Ради. 2003. No 18–22. Ст. 144.
3. Афанасієв Р.В. Державний контроль як спе-цифічний засіб адміністративно-правового режиму об’єктів права власності на природні ресурси. Правовий вісник Української академії банківської справи.2013. No 2. С. 16–20. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvuabs_2013_2_6 (дата звернення: 06.11.2019).
4. Кобецька Н.Р. Дозвільне та договірне регулю-вання використання природних ресурсів в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право» ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Київ, 2016. 39 с. URL: http://idpnan.org.ua/files/kobetska-n.r.-dozvilne-ta-dogovirne-regulyuvannya-vikoristannya-prirodnih-resursiv-v-ukrayini-_a_.pdf (дата звернення: 06.11.2019).
5. Кобецька Н.Р. Особливості дозвільних процедур у відносинах використання природних ресурсів. Кон-ституційні засади аграрного, земельного та еколо-гічного права: 20 років розвитку : матеріали круглого столу, м. Київ, 27 травня 2016 р. / за ред. М.В. Красно-вої, Т.О. Коваленко. Чернівці : Кондратьєв А.В., 2016. С. 267–268.
6. Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах : Указ Президента України від 14.04.1999 р. No 379/99. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/379/99 (дата звернення: 06.11.2019).
7. Кобецька Н.Р. Дозвільна система у сфері корис-тування надрами. Право і суспільство. 2014. No 3. С. 140–146. URL: http://www.pravoisuspilstvo.org.ua/archive/2014/3_2014.pdf (дата звернення: 06.11.2019).
8. Земельний кодекс України : Закон України від 25.10.2001 р. No 2768-III / Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради. 2002. No 3–4. Ст. 2.
9. Світличний О.П. Підвищення ефективності на-дання адміністративних послуг у сфері земельних пра-вовідносин. Науковий вісник національного Універ-ситету біоресурсів і природокористування України. Серія «Право». 2010. Вип. 156. С. 237–243.
10. Курінний Є.В. Адміністративне право Украї-ни: тенденції трансформації в умовах реформування. Дніпропетровськ : Юридична академія МВС України, 2002. 92 с.
11. Світличний О.П. Про розмежування адміні-стративної відповідальності посадових та службових осіб у сфері земельних відносин. Право України. 2010. No 3. С. 204–209.
12. Сірик Д. Структурне дослідження адміністра-тивно-правового режиму воєнного стану. Вісник про-куратури. 2015. No 9. С. 46–51.
13. Смолянский М.Б., Колюшкина Л.Ю. Теория государства и права : учебное пособие. Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К» ; Ростов-на-Дону : Наука-Прогресс, 2008. 288 с.
14. Слюсаренко С.В. Деякі питання адміністратив-но-правового регулювання земельних відносин. URL: http://www.nbuv.gov.ua (дата звернення: 06.11.2019).
15. Маяковська О.В. Адміністративний режим ан-титерористичної операції та суміжні категорії права. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного уні-верситету. Серія «Юриспруденція». 2015. No 18. Т. 1. С. 146–148.
Опубліковано
2020-01-26