ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

  • Ю. В. Ковейно
  • В. Д. Дресвяннікова
Ключові слова: екологічна безпека, забезпечення екологічної безпеки, екологічне законодавство, екологічна політика

Анотація

У статті висвітлено теоретичні підходи щодо визна-чення поняття екологічної безпеки. Запропонова-но варіант визначення поняття екологічної безпеки як стану, за якого життєво важливі інтереси людини, суспільства та держави є захищеними, а для кожної людини гарантується право на безпечне навколишнє середовище та створюються умови, за яких можли-вий захист довкілля та відтворення природних об’єк-тів, у тому числі й під час здійснення господарської та іншої діяльності. Розглянуто критерії класифікації нормативно-правових актів, які визначають питан-ня правового регулювання забезпечення екологічної безпеки. Зосереджено увагу на критеріях класифіка-ції за юридичною силою. Вказано на недоліки забез-печення екологічної безпеки, серед яких головними є недосконалість законодавчих та нормативно-правових актів, неефективна система державного управління у сфері охорони навколишнього природного середо-вища, недостатнє фінансування з державного та міс-цевих бюджетів природоохоронних заходів, низький рівень розуміння в суспільстві пріоритетів збереження довкілля та переваг збалансованого (сталого) розвит-ку через недосконалість системи екологічної освіти та просвіти тощо. Виділено напрями удосконалення чинного екологічного законодавства, які мають пря-мий та опосередкований вплив на стан екологічної безпеки в нашій країні. Ці напрями такі: реалізація принципу пріоритету екологічних інтересів над еко-номічними; формування екологічної та еколого-право-вої ідеології, підвищення еколого-правової культури та освіти громадян, представників органів державної влади та місцевого самоврядування щодо забезпечення екологічної безпеки; узгодженість основних напрямів державної та регіональної політики щодо екологіч-ної безпеки; узгодженість і гармонізація екологічно-го законодавства України із законодавчою базою Єв-ропейського Союзу; реформування системи органів управління в системі політики екологічної безпеки.

Посилання

8. Розовский Б.Г. Король жив. Но нуждается в лечении. Чернигов : Десна Полиграф, 2017. 232 с.
9. Розовский Б.Г. «Северный полюс» экологичес-кого права. Вісник Луганського державного універси-тету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. 2012. No 1. С. 188–200.
10. Бобкова А.Г. Правове забезпечення використан-ня природних ресурсів у сфері господарювання. При-родоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого сто-лу, 30–31 жовтня 2015 р. / за заг. ред. М.В. Шульги. Харків : Оберіг, 2015. С. 26–28.
11. Джумагельдиева Г.Д. Хозяйственное использо-вание природных ресурсов в структуре правовых учеб-ных дисциплин. Вісник Донецького національного уні-верситету. 2012. No 2. C. 35–41.
12. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
13. Декларація про державний суверенітет України від 16.07.1990 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12.
14. Шемшученко Ю.С. Актуальні проблеми коди-фікації національного та міжнародного екологічного права. Право України. 2011. No 2. С. 4.
15. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сто-рони, та Європейським Союзом, Європейським співто-вариством з атомної енергії і їхніми державами-члена-ми, з іншої сторони, в редакції 30.11.2015 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/984_011#n2820.
16. Про Основні засади (стратегію) державної еко-логічної політики України на період до 2030 року : Закон України від 28.02.2019 року No 2697-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19. 17. Про основи національної безпеки України : Закон України від 08.07.2018 р. No 964-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964-15.
18. Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об’єктів природно-заповідного фонду : Указ Президента України від 21 листопада 2017 року No 381/2017. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/381/2017.
19. Про Кабінет Міністрів України : За-кон України від 11.01.2019 р. No794-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18.
20. Про основні напрями державної політики Укра-їни у галузі охорони довкілля, використання природ-них ресурсів та забезпечення екологічної безпеки : Постанова Верховної Ради України від 05.03.1998 р. No188/98-ВР URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/188/98-вр.
21. Про затвердження Порядку обміну документа-ми в електронній формі при видачі дозволу на спеці-альне водокористування : Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 19.02.2019 р. No 75. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0462-19.
22. Гетьман А.П. Проблеми реформування еколо-гічного законодавства: до питання про створення Еко-логічного кодексу України. Вісник Академії правових наук України. 2006. No3 (46). Харків : Право. 2006. С. 172–181.
Опубліковано
2020-01-26