ОСОБЛИВОСТІ ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВІДМОВУ В НАДАННІ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

  • О. В. Бойко
Ключові слова: звернення фізичних осіб, контроль, послуга, публічна послуга, оскарження, притягнення до відповідальності публічних службовців, суб’єкт публічної адміністрації

Анотація

Наукова стаття присвячена висвітленню особли-востям притягнення до відповідальності за відмову в наданні публічних послуг в Україні. Адміністратив-на відповідальність за відмову в наданні публічних послуг – це застосування до осіб, які порушили не тіль-ки процедуру надання та отримання певного адміні-стративно-правового акта, а й порядок поводження з об’єктом підвищеної небезпеки тощо, адміністратив-них стягнень, що тягнуть за собою негативні наслідки для цих осіб і накладаються уповноваженими на те ор-ганами чи посадовими особами на підставах, встанов-лених нормами адміністративного законодавства. Із цього визначення можна зробити висновок, що адміністративна відповідальність за правопорушен-ня – відмову в наданні публічних послуг – поділяється на: порушення порядку надання публічних послуг; по-рушення порядку отримання публічних послуг; пору-шення процедури поводження з об’єктами підвищеної небезпеки, які є об’єктом публічних послуг.Наголошено, що адміністративна відповідальність і механізм застосування адміністративних стягнень за вчинення правопорушень за відмову в наданні пу-блічних послуг регулюються поряд із Кодексом Укра-їни про адміністративні правопорушення й іншими нормативно-правовими актами. Більшість із них є підзаконними та мають відомчу спрямованість, що ускладнює процедуру їх реалізації. Суб’єктом адмі-ністративного правопорушення, яке полягає в пору-шенні надання публічних послуг, може бути тільки посадова особа. Посадові особи підлягають адміністра-тивній відповідальності не стільки за порушення пев-них правил власними діями, скільки за нерозпорядли-вість, незабезпечення виконання цих правил іншими особами, зокрема підлеглими. У зв’язку із цим в літе-ратурі пропонувалось внести зміни до законодавства, виключивши адміністративну відповідальність посадових осіб у разі прямого наказу (розпоряджен-ня) безпосереднього або вищестоящого керівника без ознак суперечності закону і якщо посадовою особою були вжиті всі можливі заходи до недопущення пору-шення встановлених правил, хоча в таких випадках можна говорити про відсутність вини посадової особи. Адміністративне правопорушення, вчинене посадовою особою, одночасно є й дисциплінарним проступком, оскільки при цьому порушуються правила, забезпечен-ня виконання яких належить до її службових обов’яз-ків. Наявність ідеальної сукупності в цьому разі визна-ється більшістю вчених-адміністративістів.

Посилання

1. Битяк Ю.П. Адміністративне право України : конспект лекцій. Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 1996. 160 с.
2. Забалуева М. Ф. Административная ответствен-ность должностных лиц аппарата государственно-го управления : дис... канд. юрид. наук : 12.00.02. Москва, 1987. 184 с.
3. Коваль Л.В. Адміністративне право : курс лек-цій. Київ : Вентурі, 1996. 208 с.
4. Коломоєць Т.О., Гулєвської Г.Ю. Адміністратив-не право України. Навчальний посібник. Київ : Істина, 2007. 231 с.
5. Лихачов С.В. Дозвільне провадження в адмі-ністративному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків, 2001. 177 с.
6. Лук’янець Д.М. Вина як суб’єктивна підстава ад-міністративної відповідальності та проблеми її визна-чення. Адвокат. 2004. No 7. С. 3–6.
7. Остапенко О.І. Адміністративна деліктологія. Львів : Львівський інститут внутрішніх справ при Укр. акад. внутр. справ, 1995. 312 с.
8. Сіверін В.І. Адміністративно-правові засади на-дання дозвільних послуг суб’єктами публічної адміні-страції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. ХНУВС. Харків, 2010. 18 c.
Опубліковано
2020-01-26