ВПЛИВ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВИХ ЯВИЩ НА ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ У КОНТЕКСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІЙ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ

  • Н. Ю. Гуть
Ключові слова: адміністративний процес, функція як категорія адміністративного права, вплив державно-правових явищ, функції адміністративного процесу

Анотація

У роботі характеризується один із розповсюдже-них в юридичній науці підходів, який визначає функ-цію як напрям дії чи впливу державно-правового явища. Зазначається, що більшість науковців, які досліджують функції, часто уникає дискусій щодо визначення змісту поняття «функція» і бере за основу науковий підхід, найбільш розповсюджений в юри-дичній науці. Констатується, що результат будь-якої наукової праці залежить від термінології, яка покла-дена в основу дослідження. Тому важливо, щоб приєд-нання автора до однієї із представлених в юридичній науці думок не аргументувалось лише тим, що цей науковий підхід чи концепція є найбільш розповсю-дженими в юридичній науці. Науковий підхід, згідно з яким функція визначається як напрям дії чи впли-ву державно-правового явища, має суттєві недоліки. По-перше, він не розглядає державу, право, держав-ний орган чи галузь права, які реалізують відповідні функції, як системне явище, де кожен елемент сис-теми приймає участь у реалізації загальних функ-цій шляхом виконання своїх внутрішніх системних функцій. По-друге, він зосереджує увагу на зовніш-ніх проявах системного явища й ігнорує: 1) його вну-трішні зв’язки; 2) вплив кожного із елементів системи на реалізацію функцій системи в цілому; 3) особливос-ті реалізації специфічних функцій окремими елемен-тами всередині системи. По-третє, науковий підхід, що аналізується у статті, має лише інтуїтивну основу і позбавлений науково-методологічного підґрунтя. Це призводить до того, що теоретичні напрацювання не-можливо перенести у практично-прикладну площину, тому знання про функцію сприймаються як міфічні (тобто як вигадка).

Посилання

1. Алексеев С.С. Общая теория права : учебник. В 2 т. Т. 1. Москва : Юрид. лит., 1981. 361 с.
2. Пирожкова Ю.В. Теорія функцій адміністратив-ного права : дис. ... докт. юрид. наук ; Запорізький наці-ональний університет. Запоріжжя, 2017. 543 c.
3. Сурилов А.В. Теория государства и права : учеб. пособие. Киев ; Одесса : Высшая школа, 1989. 439 с.
4. Пугинский Б.И. Функции гражданско-правовых средств. Вестник МГУ. 1980. No 1. С. 12–14.
5. Миколенко О.М. Функції адміністративно-делік-тного права (теоретико-правовий аспект) : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» ; Запорізький національний університет. Запоріжжя, 2018. 484 с.
Опубліковано
2020-01-26