ДО ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 220-2 КК УКРАЇНИ

  • Ю. В. Ключик
Ключові слова: об’єктивні ознаки, суб’єктивні ознаки, предмет злочину, фінансові документи, реєстр бухгалтерського обліку, фінансова установа, завідомо неповні відомості, завідомо недостовірні відомості

Анотація

Статтю присвячено кримінально-правовому аналізу складу злочину «Фальсифікація фінансових докумен-тів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи» як одного із злочинів у сфері банкрутства та проблемам його кваліфікації. Досліджуються актуальні питання щодо кваліфіка-ції фальсифікації фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспро-можності фінансової установи або підстав для від-кликання (анулювання) ліцензії фінансової установи як злочинів у сфері банкрутства.Наведено класифікацію злочинів, пов’язаних з бан-крутством, в системі злочинів у сфері господарської діяльності. Досліджено сутність та систему господар-ських злочинів. Визначено родовий, видовий, безпосередній та додатковий об’єкти злочину «Фальсифікація фінан-сових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової уста-нови або підстав для відкликання (анулювання) ліцен-зії фінансової установи».Встановлено, що родовими об’єктами даного зло-чину є суспільні відносини, які виникають у процесі реалізації господарської (підприємницької) діяльності щодо виробництва, розподілу, обміну та споживан-ня продукції або благ, надання послуг та виконання робіт; видовими та безпосередніми – суспільні відно-сини у сфері виконання суб’єктами господарювання або фінансовими установами своїх фінансових зобов’я-зань; додатковими й обов’язковими об’єктами є інте-реси та нормальна діяльність фінансової установи чи суб’єкта господарювання. Охарактеризовано предмет злочину, передбаченого ст. 220-2, його об’єктивну сторону та суб’єктивні ознаки.У процесі проведеного дослідження автор доходить висновку, що чітке та правильне визначення кримі-нально-правових ознак злочину «Фальсифікація фі-нансових документів та звітності фінансової організа-ції, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи» сприятиме його правиль-ній кваліфікації працівниками відповідних держав-них органів під час реалізації ними своїх службових повноважень.

Посилання

1. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів : навчальний посібник. Київ : Атака. 2007. 592 с.
2. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. No 2341-03. URL: http://zakon1.rada.gov.ua.
3. Кримінальне право України. Загальна та Осо-блива частини : навчальний посібник / за заг. ред. В.М. Стратонова. Київ : Істина. 2007. 400 с.
4. Кримінальне право України. Загальна та осо-блива частина. : навчальний посібник / за заг. ред. В.М. Стратонова. Київ : Істина. 2007. 400 с.
5. Андрушко П.П. Злочини у сфері господарської діяльності за чинним кримінальним кодексом: пробле-ми систематизації, криміналізації та декриміналізації. Підприємництво, господарство і право. 1998. No 12. С. 18–25.
6. Кримінальне право України. Особлива частина : підручник / Ю.В. Баулін, В.І. Борисов, В.І. Тютюгін та ін. ; За ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. 4-те вид., переро-бл. і допов. Харків : Право. 2010. 608 с.
7. Тігова Т.М., Селіверстова Л.С., Процюк Т.Б. Аналіз фінансової звітності : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури. 2012. 268 с.
8. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16.07.99 р. No 996-XIV. Відомості Верховної Ради (ВВР). 1999. No 40. ст. 365. URL: https://taxlink.ua/ua/normative_acts/zakon-ykraini-pro-byhgalterskij-oblik-ta-finansovy/.
9. Про затвердження Положення про документаль-не забезпечення записів у бухгалтерському обліку : На-каз Міністерства фінансів України. 24.05.1995. No 88 (зі змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів). URL: https://zakon.rada.gov.ua.
10. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. Київ, 2000. 692 с.
Опубліковано
2020-01-26