ОБ’ЄДНАННЯ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ ЯК СУБ’ЄКТ РИНКУ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

  • Д. В. Молдованов
Ключові слова: суб’єкти електроенергетики, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, енергетичний кооператив, альтернативні джерела енергії

Анотація

У рамках цього дослідження розглядаються тео-ретичні правові засади формування і функціонування об’єднання співвласників багатоквартирного будинку як суб’єкта ринку альтернативної енергетики. У про-цесі аналізу складу поняття «енергетичний коопе-ратив» було визначено поняття кооперативу та вста-новлено його правовий статус щодо Закону України «Про кооперацію». Крім того, були знайдені аналоги вітчизняним енергетичним кооперативам, які також розвиваються і в інших країнах. Так, розглядаючи це явище, було встановлений великий вплив євро-пейського досвіду в галузі альтернативної енергети-ки. Крім того, шляхом інтеграції зазначеного досві-ду Україна зможе уникнути більшості помилок, які вже були зроблені та виправлені західними сусідами. Розглядаючи стимулюючі засоби у сфері альтернатив-ної енергетики, можна дійти судження про складення оптимальних умов для розвитку саме енергетичних кооперативів на базі ОСББ в Україні. Однак, розгля-даючи такий кооператив, як ОСББ, було встановлено, що воно може бути лише неприбутковою організаці-єю. Позиція щодо впровадження зазначених об’єд-нань є підкріпленою рішеннями Європейського суду з прав людини, які закликають створювати асоціації, спілки задля захисту прав та інтересів громадян, от-римання більш дешевих комунальних послуг шляхом впровадження новітніх технологій і є саме тими ін-тересами співмешканців багатоквартирних будинків. Однак рівень чинного законодавства забороняє дослі-джувані об’єднання, адже неприбутковість ОСББ зводить нанівець можливість створення на його базі енергетичного кооперативу, адже енергетичний коо-ператив передбачає певні грошові виплати за виробле-ну електроенергію з відновлювальних джерел енергії. Так, шляхом внесення певних змін у законодавство держава зможе впровадити нові тенденції в розвит-ку альтернативної енергетики та збільшити темпи зростання показників із генерації електроенергії з альтернативних джерел. Крім того, зацікавленість суспільства у впровадженні такої тенденції також є високою, адже зменшити комунальні платежі бажа-ють майже всі мешканці України.

Посилання

1. Герасименко В.В. Енергетична кооперація: пер-спективи використання досвіду провідних країн світу в українській практиці. Інституційний розвиток со-ціально-економічних систем: національна економіка у глобальному середовищі : матеріали VІІІ міжнар. науково-практичної інтернет-конференції, Полтава, 2016 р. С. 188–192.
2. Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурен-тоспроможність»: схвалено розпорядж. Каб. Міні-стрів України від 18 серпня 2017 р. No 605-р. Урядовий кур’єр. 2017. No 167.
3. Енергетичні кооперативи. 2019. URL: https://eenergy.com.ua/baza-znan/energetychni-kooperatyvy (дата звернення: 10.08.2019)
4. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України: веб-сайт. URL: http://www.minregion.gov.ua/press/news/za-4-roki-kilkist-osbb-zrosla-u-2-5-razi-do-33-tisyach-zubko/
5. Науково-практичний коментар Цивільного ко-дексу України, станом на 1 верес. 2019 р / Ю.В. Аміро-ва, та ін. Київ : ІАЦ «Ліга», 2012.
6. Національна комісія, що здійснює державне регу-лювання у сферах енергетики та комунальних послуг: веб-сайт. URL: http://www.nerc.gov.ua/?news=8890 (дата звернення: 10.08.2019)
7. Окландер М.А. Маркетингова цінова політика : навч. посібник / М.А. Окландер, О.П. Чукурна; центр учбової літ. Київ, 2012. 240 с.
8. Олесен Г. Поставки энергии в Дании и их демо-кратическое регулирование. URL: www.inforse.dk/europe/word_ docs/Kompendium_rus.
9. Олійник Я.Б. Основи Екології : підручник / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко. Київ : Знання. 2012. 558 с.
10. Про альтернативні джерела енергії : Закон України від 20 лютого 2003 р. No 555-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. No 24. Ст. 155
11. Про кооперацію : Закон України від 10 липня 2003 р. No 1087-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. No 5. Ст. 35
12. Про об’єднання співвласників багатоквартир-ного будинку : Закон України від 20 листопада 2001 р. No 2866-IІІ. Відомості Верховної Ради України. 2002. No 10. Ст. 78
13. Рішення Європейського суду з прав людини щодо доступу до інформації / за ред. Т.С. Шевченко, І.Є. Розкладай. Київ, 2014. 200 с.
14. Словопедія: веб-сайт. URL: http://slovopedia.org.ua/38/53414/385587.html (дата звернення: 10.08.2019)15. Цивільний кодекс України : від 16 січ. 2003 р. No 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. No 40–44. Ст. 356.
Опубліковано
2020-01-26