СПРАВЕДЛИВАЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ – БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ

  • И. С. Пирога
Ключові слова: додана вартість, ПДВ, прибуток, фонд оплати праці, ВВП, соціальне страхування, податкова база, справедлива ринкова вартість

Анотація

Додана вартість є об’єктивним показником, що ві-дображає результати виробничої діяльності, визначає стимули потенційним постачальникам матеріальних благ і є єдиним джерелом доходів суб’єктів господарю-вання та держави. Додана вартість дає змогу встанови-ти або визначити справедливу ринкову ціну будь-якого товару і забезпечити еквівалентний обмін різних това-рів/послуг. Повна вартість кінцевого продукту визна-чається сумою доданої вартості, створеної на кожній стадії виробничого циклу. Товари/послуги набувають певну вартість лише після реалізації споживачам. Ринкова оцінка споживачем не впливає на структуру доданої вартості, яка визначається сумою факторних доходів виробника – фонду оплати праці і прибутку, що включає підприємницький дохід, відсоток і ренту. 123Випуск 2(27), 2019Додана вартість, створена на кожній стадії виробничо-го циклу, дорівнює різниці ринкової вартості товарів/послуг, затрат виробництва і амортизації обладнання. До витрат виробництва належать будь-які витрати, які підтверджені належною сумою сплаченого ПДВ. Амортизаційні відрахування нараховуються за нор-мами Податкового кодексу України. Валова виручка, сплачений ПДВ і нарахована амортизація дають змогу точно визначити додану вартість, створену на кожній стадії циклу, тобто базу основних податків. Оподат-кування доданої вартості і її складників за діючими в Україні ставками визначає податкове навантаження на неї. Якщо прийняти, що фонд оплати праці стано-вить 30% доданої вартості, прибуток – решту 70%, податкове навантаження становить 42,71%, тобто сума сплачених податків (ПДВ, на прибуток, на доходи фізичних осіб) і єдиного соціального внеску має стано-вити 42,71% від величини створеної доданої вартості на кожній стадії циклу. Підсумовуючи додану вартість всієї економіки країни, отримуємо податкове наван-таження на ВВП – ті самі 42,71%. Запропонований спосіб нарахування податкових зобов’язань гранично спрощує адміністрування основних податків і єдиного соціального внеску.

Посилання

1. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2 т. Т. 1. / Общ. ред. В.М. Галь-перина. Санкт-Петербург : Экономическая школа, 2000. 349 с.
2. Тренев Н.Н. Добавленная стоимость как основа экономической безопасности. Национальные инте-ресы: приоритеты и безопасность. 2013. No 14 (203). С. 33–40.
3. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов: в 2-х т. Т. 1 /пер. с англ. П. Клюки-на. Москва : Эксмо, 2016. 496 с.
4. Рикардо Д. Начала политической экономии и на-логового обложения. Сочинения : в 3-х т. / пер. с англ. П. Клюкина; под ред. Л. Амелехина. Москва : Эксмо, 2007. 960 с.
5. Бабина Г.М. Добавленная стоимость – ключевой фактор финансового здоровья предприятия. Экономи-ка и управление. 2014. No 3 (39). С. 42–45.6. Булатов А.С. Экономика : учебник. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Экономистъ, 2004. 896 с.
Опубліковано
2020-01-27