МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

  • О. М. Правоторова
Ключові слова: адміністративно-правова охорона, адміністративно-правовий захист, публічна адміністрація, адміністративно-правові відносини, адміністрування, теорія природного права, позитивізм, принцип, норма, засади, методологія, гносеологія, онтологія, методи адміністративної діяльності

Анотація

Визначено, що міжнародні стандарти адміністра-тивно-правової охорони базуються, по-перше, на За-гальній декларації прав людини та пактах. Європей-ський суд із прав людини передбачає як негативний (невтручання держави) обов’язок держави, так і пози-тивний (активні дії з боку держави) обов’язок. Нега-тивний обов’язок полягає в тому, що суб’єкти владних повноважень не мають права втручатись у приватне та сімейне життя особи, а також порушувати право на повагу до особистого житла та кореспонденції осо-би. Наголошено, що провідне місце у визначенні на-прямів розвитку сфери адміністративно-правової охо-рони в країнах-учасницях ЄС посідає адміністрація або ж законодавчо визначене профільне міністерство, що відповідає за політику, розвиток, планування та координацію системи адміністративно-правової охо-рони. Доведено, що Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод не розкриває змісту терміна «приватне життя», оскільки описує його як «термін із широким значенням, який не піддається визначенню». З’ясовано, що багато країн включають основні поло-ження Декларації у своє базове законодавство. Саме її принципи лежать в основі багатьох пактів, конвенцій і договорів із прав людини.На основі аналізу Конвенції про захист прав лю-дини й основоположних свобод сформовано стандарти прав, свобод людини і громадянина у сфері адміністра-тивно-правової охорони, а саме: публічна адміністра-ція зобов’язана поважати права людини, а органи виконавчої влади і місцевого самоврядування мають у межах своєї компетенції гарантувати відновлення прав, свобод і законних інтересів усіх, хто перебуває під їх захистом; кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом; публічна ад-міністрація має поважати право приватного і сімейного життя особи; кожен, чиї права та свободи було поруше-но, має право на ефективний засіб юридичного захисту в адміністративному порядку, навіть якщо таке пору-шення було вчинене особами, які здійснювали свої офі-ційні повноваження; під час війни або іншої суспіль-ної небезпеки, яка загрожує існуванню нації, держава може вживати заходів щодо обмеження певних прав і свобод, однак виключно в тих межах, яких вимагає го-строта становища.

Посилання

1. Конституція України від 28 червня 1996 р. Відо-мості Верховної Ради України. 1996. No 30. Ст. 141.
2. Копєйчиков В.В. Правознавство: Підручник. Київ : Юрінком Інтер. 2003. 348 с.
3. Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. Москва : Издательская группа НОРМА-ИНФРА Москва, 1998. 297 с.
4. Шемшученко Ю.С. Адміністративна юсти-ція. Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редколегія: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін. Київ : Укр. енцикл., Т. 1: А-Г, 1998. 598 с.
5. Брэбан Г. Французское административное право / Пер. с фр.; под ред. и со вступ. ст. С. Боботова. Москва : Прогресс, 1988. С. 27.
6. Бойцова В.В., Бойцов В.Я. Административная юстиция: к продолжению дискуссии о содержании и значении. Государство и право. 1994. No 5. С. 42.
7. Загальна декларація прав людини. URL: https://constituanta.blogspot.com/2011/02/1948.html.
8. Міжнародний Білль про права людини. URL: https://constituanta.blogspot.com/2011/02/blog-post_530.html.
9. Європейська конвенція з прав людини. Офіційний вісник України. 1998. No 13, No 32 від 23.08.2006, с. 270.
10. Рішення Європейського суду з прав людини по справі «Пек проти Сполученого Королівства» 2003 р. URL: http://eurocourt.in.ua/Article.asp?AIdx=575.
11. Тлумачення Європейського суду з прав лю-дини Конвенції. URL: http://helsinki.org.ua/files/docs/1251638730.pdf.
12. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ru/995_105.
13. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_207.
Опубліковано
2020-01-27