ПРОБЛЕМИ ОБРАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

  • С. В. Скріпкін
Ключові слова: модель фінансування публічних видатків у галузі охорони здоров’я, модель Беверіджа, модель Бісмарка, ринкова модель

Анотація

У цій статті досліджено моделі фінансування пу-блічних видатків, що склалися в різних державах сві-ту, а також їх особливості, досягнення та недоліки, розглянуто модель фінансування охорони здоров’я, що будується в процесі сучасної трансформації охоро-ни здоров’я, виявлено правові та економічні проблеми побудови такої моделі, здійснено фінансово-правове об-ґрунтування загальної концепції побудови оптималь-ної моделі фінансування публічних видатків у галузі охорони здоров’я України. Питання обрання оптимальної моделі фінансуван-ня публічних видатків у галузі охорони здоров’я є дуже важливим, адже на вітчизняну модель фінансування медицини протягом останніх майже трьох десятиліть відбувалось чимало нарікань як із боку представників громадянського суспільства, так і державного апарату. І справді, в умовах бюджетного дефіциту модель фінан-сування Семашка виявилась неспроможною забезпечи-ти потреби всіх учасників правовідносин у сфері охоро-ни здоров’я, а, в першу чергу, медичних працівників та пацієнтів. З іншого боку, багато критики з’являється останнім часом і на адресу сучасної реформи охорони здоров’я від учених, юристів, медичних та фармаце-втичних працівників, організаторів охорони здоров’я. З юридичної точки зору зауваження полягають, перш за все, у невідповідності концептуальних положень цієї реформи Конституції України.Як свідчать передовий міжнародний досвід та рей-тинги найкращих систем охорони здоров’я світу, бю-джетна модель фінансування охорони здоров’я, що, у тому числі, закріплена Конституцією України, є од-нією з найефективніших у світі. Правовий аспект проблеми полягає, насамперед, в тому, щоб побудувати таку модель фінансування пу-блічних видатків в галузі охорони здоров’я, яка б одно-часно була б ефективною, забезпечувала потреби галузі у фінансових ресурсах, а також концептуально відпові-дала б нормам Конституції України щодо безоплатної медицини та їх офіційному тлумаченню Конституцій-ним Судом України.

Посилання

1. Камінська Т.М. Світові моделі фінансування охо-рони здоров’я. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудро-го». 2012. No 1 (8). С. 284–285.
2. Карпишин Н., Комуніцька М. Класичні моделі фінансового забезпечення охорони здоров’я. Світ фі-нансів. 2008. No 1 (14). С. 110–117.
3. Сіташ Т.Д. Фінансове забезпечення галузі охо-рони здоров’я в Україні та зарубіжних країнах. URL: http://www.ukr.vipreshebnik.ru/derzhavne-upravlinnya/4405-finansove-zabezpechennya-galuzi-okhoroni-zdorov-ya-v-ukrajini-ta-zarubizhnikh-krajinakh.html.
4. Камінська О.С. Удосконалення фінансування ви-датків на охорону здоров’я: зарубіжний досвід. Науко-ві праці НДФІ. 2016. No 2 (75). С. 135–147.
5. Долот В.В. Система охорони здоров’я в Укра-їні: вибір національної моделі розвитку. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=658.
6. Пархета Л.В. Фінансування медичних по-слуг в системі охорони здоров’я України. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6096.
7. Бойко С.Г. Диверсифікація джерел фінансуван-ня охорони здоров’я. URL: https://www.niss.gov.ua/doslidzhennya/analitichni-materiali/socialna-politika/diversifikaciya-dzherel-finansuvannya.
8. Бурбела А. Реформи фінансування в галузі охо-рони здоров’я в пострадянських країнах: уроки для України. Економіка та управління підприємствами. 2017. No 8. С. 201–207.
9. Васильева И.А. Анализ моделей финансиро-вания здравоохранения. URL: ukros.ru/wp-content/uploads/2014/08/васильева.doc.
10. Короленко В. Порівняльний аналіз моделей фі-нансування системи охорони здоров’я. URL: slideshare.net/v_korolenko/ss-56086084.
11. Лукьянцева Д.В., Татаринов А.П., Мельникова Л.С. Финансирование систем здравоохранения: меж-дународный опыт. Медицинские технологии. 2017. No 2. С. 20–29.
12. Современное здравоохранение. Где, кто и сколько? URL: https://tstealth1.livejournal.com/231386.html.
13. Cупрун: система здравоохранения в США дале-ка от идеальной. URL: http://www.dsnews.ua/politics/suprun-sistema-zdravoohraneniya-v-ssha-daleka-ot-idealnoy-29012019091800.
14. Lee J Miller, Wei Lu. These Are the Economies With the Most (and Least) Efficient Health Care. URL: https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-09-19/u-s-near-bottom-of-health-index-hong-kong-and-singapore-at-top.
15. Щербакова А.А. Институциональные аспек-ты инновационного развития здравоохранения. URL: https://cyberleninka.ru/article/v/institutsionalnye-aspekty-innovatsionnogo-razvitiya-zdravoohraneniya.
16. Омельяновский В.В., Максимова А.В., Татари-нов А.П. Зарубежный опыт: модели финансирования и организации систем здравоохранения. Финансовый журнал. 2014. No 3. С. 22–34.
17. Здравоохранение в Объединенных Арабских Эмиратах. URL: https://dubai-freezone.ae/stati-o-biznese-v-oae/zdravooxranenie-v-obedinennyix-arabskix-emiratax.html.
18. Шевченко М.В., Карамзіна Л.А., Дорошен-ко О.О. Фінансування системи охорони здоров’я: зару-біжний та вітчизняний досвід. Україна. Здоров’я нації.2012. No 2 (22). С. 97–100.
19. Погляд на системи охорони здоров’я у світі – 6. URL: http://gukr.com/article2699.html.
20. Ткаченко В.І., Кекух Д.П., Гайова О.А., Алек-сейченко О.І., Заставний І.І. Системи охорони здоров’я європейських країн очима сімейних лікарів. Cемейная медицина. 2017. No 5 (73). C. 31–34.
21. Максимова Л.В., Омельяновский В.В., Сура М.В. Анализ систем здравоохранения ведущих зарубежных стран. Медицинские технологии. 2014. No 1. С. 37–44.
22. Снєгірьов П. Глобальні парадигми охо-рони здоров’я: цінні уроки для України. URL: https://www.apteka.ua/article/397891.
23. Экономика Тайваня. URL: ru.wikipedia.org/wiki/Экономика_Тайваня #Здравоохранение.
24. Cистема здравоохранения Канады. URL: https://www.newcanadian.ru/information/sistema-zdravookhraneniya-kanady.html
25. Сисигина Н.Н. Финансовое обеспечение совре-менных страховых систем здравоохранения. Финан-совый журнал. 2017. No 1. С. 77–90.
26. Основи законодавства України про охорону здо-ров’я : Закон України від 19.11.1992 р. No 2801-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12.
27. Усенко В. Реформа здравоохранения: ка-кая модель финансирования выбрана для Украины? URL: https://www.apteka.ua/article/433151.
Опубліковано
2020-01-27