СПЕЦИФІЧНІ РИСИ СЛУЖБОВОЇ НЕДБАЛОСТІ ЯК ЗЛОЧИННОГО ЯВИЩА

  • В. Ф. Ступа
Ключові слова: віктимологічні аспекти, недосконалість статистичного обліку злочинів, службова недбалість

Анотація

У статті проаналізовані специфічні риси служ-бової недбалості як високолатентного злочинного явища. Проаналізовано такі причини, як труднощі визначення суб’єкта службового злочину, протиріччя в законодавстві, протидія правоохоронним органам.Високий рівень латентності вказаного злочину свід-чить про те, що в нашій державі виявляються і, відпо-відно, отримують правову оцінку лише ті факти служ-бової недбалості, які спричинили серйозні наслідки у вигляді заподіяння великої школи, загибелі людей, заподіяння шкоди здоров’ю великій кількості людей, великі руйнування тощо. Найчастіше ж службова не-дбалість ховається під виглядом дисциплінарних упу-щень, несподіваних стихійних лих.Проведене дослідження показало, що з числа вияв-лених службових злочинів, реагування на які було здійснено належним чином, більшість не зареєстровані в статистиці, отже, найчастіше латентною виявляється саме службова недбалість.У статті відмічено, що тривалість і систематич-ність службової недбалості може свідчити не тільки про наявність у службових осіб сформованого стерео-типу поведінки, звички не виконувати вимоги служ-бових інструкцій і про неефективність вжитих заходів запобігання, але і про пряме невиконання криміналь-ної заборони внаслідок недооцінки реальної небезпеки службової недбалості. На наш погляд, тривалість та-ких діянь показує ступінь безвідповідального ставлен-ня службових осіб до виконання обов’язків по службі, про стійкість повторюваних дефектів у їх поведінці, що знаходяться в причинному зв’язку з настанням шкід-ливих наслідків.Характеризуючи службову недбалість у статті як необережний злочин, зазначено, що цей злочин пов’язано з життям і розвитком нашого суспільства, а також з психологічними і фізичними можливостя-ми особи, де не все може залежати від людини, але має оцінюватися нею як діяльність, що представляє небез-пеку для інших людей. Такий злочин несе в собі небез-пеку у вигляді зневажливого ставлення службових осіб до інтересів громадян.

Посилання

1. Corruption Perceptions Index 2018. URL: https://www.transparency.org/cpi2018.
2. Статистична інформація Генеральної про-куратури України про стан злочинності та резуль-тати про роботу слідчо-прокурорської діяльності. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/stst2011.html?dir_id=113653&libid=100820&c=edit&_c=fo
3. Дарнопих Г.Ю. Службова злочинність у сфері економіки як системна внутрішня загроза економічній безпеці держави. Проблеми запобігання службовим злочинам у сфері господарської діяльності : матеріа-ли наук.-практ. семінару. Харків, 9 листоп. 2004 р. / редкол.: В.В. Сташис (голов. ред.) та ін. Київ, 2005. С. 30–32.
4. Дунаєва Т.Є. Кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання службовій недбалості : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Харків, 2012. 215 с.
5 .Богатирьов І.Г. Кримінологія : навч. посіб. Київ, 2016. 140 с.
6. Туркот М.С., Ярмиш Н.М., Козій В.В., Ганова Г.О., Смокович Ю.П. Методичні рекомендації щодо участі прокурора у судовому кримінальному про-вадженні про злочини у сфері службової діяльності в суді першої інстанції. Київ, 2017. 57 с.
7. Литвак О., Латентна злочинність: деякі аспекти. Право України. 2003. No 12. С. 63–64.
8. Керівника Білицького свинокомплексу звину-вачують у службовій недбалості : інтернет-портал. URL: http://kolo.news/category/criminal/596.
9. За запорізьку екокатастрофу, що завдала збит-ків на 93 млн грн, судитимуть чиновника ОДА і під-рядника: інтернет-портал. URL: https://zp.depo.ua/ukr/zp/za-zaporizku-ekokatastrofu-scho-zavdala-zbitkiv-na-93-mln-grn-suditimut-chinovnika-zoda-i-pidryadnika-20180508770530.
Опубліковано
2020-01-31