РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ПРАВА НА ЗАХИСТ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ ПОКАЗАНЬ ПІД ЧАС СУДОВОГО ЗАСІДАННЯ

  • Т. В. Бабчинська
Ключові слова: допит, показання з чужих слів, допит слідчим суддею

Анотація

У статті автор досліджує міжнародні стандарти пра-ва на захист та порядок їх реалізації при дослідженні показань під час судового розгляду у кримінальному процесі України. Автор аналізує практику ЄСПЛ, від-повідно до якої сторона захисту має право на рівних засадах зі стороною обвинувачення допитувати свідків зі сторони обвинувачення, а також винятки з прави-ла щодо безпосередності дослідження показань згідно з КПК України. Встановлено, що чинне кримінальне процесуальне законодавство не чітко встановлює про-цедуру використання показань з чужих слів в аспек-ті реалізації права на захист. Тому пропонується ч. 6 ст. 97 КПК доповнити таким реченням: «Показання з чужих слів визнаються недопустимими доказами, якщо вони використовуються для встановлення обста-вин, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 91 КПК». Отже, інститут показань з чужих слів залишається у кримінальному процесі України, проте його дія буде обмежена щодо встановлення винуватості особи, що позитивно вплине на реалізацію права на захист.Також автор досліджує вплив допиту, проведе-ного слідчим суддею під час досудового розслідуван-ня, на реалізацію права на захист. Автор пропонує внести зміни до ч. 4 ст. 95 КПК та викласти її в такій редакції: «4. Суд може ґрунтувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання. Суд може обґрунтовувати свої висновки показаннями, отриманими у порядку, перед-баченому статтею 225 цього Кодексу, лише в тому разі, якщо під час судового розгляду буде встановлена не-можливість особистого допиту свідка та потерпілого, які давали показання <...>». Отже, порядок допиту свідка та потерпілого згідно зі ст. 225 КПК не зазнає змін. Проте для використання таких показань під час судового розгляду обов’язково має бути встановлено, що свідок та потерпілий не можуть особисто надати показання суду. Така зміна в КПК краще забезпечить права учасників кримінального провадження (зокрема, сторони захисту) при оцінці показань під час судового розгляду.У цілому автор констатує, що більшість положень чинного КПК України відповідає міжнародним стан-дартам права на захист. Водночас автор вказує на пев-ну правову невизначеність процедур участі сторони захисту у дослідженні доказів під час судового роз-гляду. Саме тому чинне кримінальне процесуальне законодавство потребує удосконалення з метою кращо-го забезпечення права на захист та формування єдиної правозастосовної практики у вказаних питаннях.

Посилання

1. Михеенкова М.А. Благоприятствование защите (favor defensionis) и его проявление в современном уго-ловном процессе : монография. Москва : Юрлитинорм, 2014. 232 с.
2. Моторигіна М.Г. Сторона захисту в судовому про-вадженні у першій інстанції : дис. ... канд. юрид. наук. Харків : Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2015. 272 с.
3. Case of Schatschaschwili v. Germany (Application No 9154/10). judgment. 15 December 2015 URL: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%229154/10%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-159566%22]} (дата звернен-ня: 01.09.2019).
4. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Вєренцов проти України» (Заява No 20372/11) від 11 квітня 2013 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_945 (дата звернення: 01.09.2019).
5. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Сергій Афанасьєв проти України» (Заява No 48057/06) від 15 листопада 2012 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_b35 (дата звернення: 01.09.2019).
6. Лушпієнко В.М. Показання з чужих слів за зако-нодавством України та іноземних держав. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. Випуск 43. Том 2. С. 177–181.
7. Баганець О. Покази з чужих слів – новела КПК 2012 р., яка сприятиме притягненню до кри-мінальної відповідальності завідомо невинних осіб. Сайт адвокатської компанії «Оберіг». URL: http://www.baganets.com/public/-pokazi-z-chuzhih-sl-v-novela-kpk-2012-jaka-sprijatime-pritjagnennyu-do-krim-nalno-v-dpov-dalnost-zav-domo-nevinnih-os-b.html (дата звернення: 15.02.2019).
8. Про внесення змін до Кримінального процесу-ального кодексу України (щодо виключення положень про визнання доказами показань з чужих слів) : проект закону, зареєстрований у Верховній Раді України 28.01.2013 р. під No 2112. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=45570 (дата звер-нення: 01.09.2019).
9. Крет Г.Р. Допустимість показань з чужих слів як процесуального джерела доказів у кримінальному про-вадженні. Прикарпатський юридичний вісник. 2014. Випуск 2 (5). С. 254–262.
10. Панова А., Скідан Н. Окремі питання вико-ристання показань з чужих слів у кримінальному процесі України. URL: http://jurnaluljuridic.in.ua/archive/2018/6/part_1/44.pdf (дата звернення: 01.09.2019).
11. Ухвала Апеляційного суду Івано-Франківської області від 08.04.2016 р. (Справа No 346/6108/14-к). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/57086168 (дата звернення: 01.09.2019).
12. Ухвала Ківерцівського районного суду Волин-ської області від 03.07.2015 р. (Справа No 158/1803/14-к). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/47906870 (дата звернення: 01.09.2019).
13. Ухвала Ковпаківського районного суду м. Суми від 30.05.2018 р. (Справа No 592/7657/16-к). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74329244 (дата звернення: 01.09.2019).
14. Ухвала Апеляційного суду Рівненської області від 09.07.2018 р. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/75262364 (дата звернення: 01.09.2019).
15. Окрема думка судді Бущенка А.П від 05.06.2018 р. у провадженні No 51-2329км18 (спра-ва No 360/1378/16-к). URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/74777453 (дата звернення: 01.09.2019).
Опубліковано
2020-01-31