СТАНОВЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАКРІПЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПІДКУП ВИБОРЦЯ

  • М. А. Грига
  • Є. В. Григорова
Ключові слова: злочин, вибори, підкуп виборця, кримінальний закон, кримінальна відповідальність

Анотація

У статті досліджено становлення підстав криміналь-ної відповідальності за вчинення підкупу виборців. Виокремлено три таких основних етапи становлення законодавчого закріплення кримінальної відповідаль-ності за дані злочини: дореволюційний (з кінця ХІХ ст. до 1917 р.), коли прообраз відповідної норми містився в Уложенні про покарання кримінальні та виправні 1845 р.; радянський (ст. 85-1 КК УРСР 1937 р., ст. 127 КК УРСР 1960 р.); сучасний, який включає два періо-ди – до 2014 р., коли підкуп виборця був передбачений як один зі способів учинення злочину (ч. 1 ст. 157 КК України 2001 р.), та після 2014 р., коли криміналь-на відповідальність за підкуп виборця передбачалась окремою нормою КК України (ст. 160).Встановлено, що сучасний етап становлення законодавчого закріплення кримінальної відповідаль-ності за підкуп виборця характеризується постійними змінами, що зумовлені підвищеним суспільним запи-том на проведення виборчих перегонів відповідного рівня та реакцією на значне поширення даного виду злочинів під час виборчих перегонів. З’ясовано, що такі зміни часто відбуваються напередодні чергових виборів, що суперечить рекомендаціям, закріпленим у нормах міжнародного права.Проаналізовано проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства» No 8270 в частині положень, що стосу-ються ст. 160 КК України. Зроблено висновок про те, що законодавче закріплення кримінальної відпові-дальності за підкуп виборця потребує подальшого вдосконалення. Це зумовлено встановленням невідпо-відності положень чинної кримінальної норми потре-бам правозастосовної практики.

Посилання

1. Мазур М.В. Злочини проти виборчих прав гро-мадян: історико-правовий аспект. Форум права. 2011. No 2. С. 539–545. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-2/11mmvipa.pdf.
2. Красиков А.Н. Уголовно-правовая охрана поли-тических, гражданских и иных конституционных прав и свобод человека и гражданина в России. Саратов : Издательство Саратовского университета, 2000. 104 с.
3. Медіна Л.П. Кримінально-правова характерис-тика злочинів проти виборчих прав громадян України (ст.ст. 157, 158, 159 КК України) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2004. 226 с.
4. Уголовный кодекс Украинской ССР. Киев : Госу-дарственное издательство политической литературы УССР, 1963. С. 60.
5. Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за пору-шення виборчих прав громадян : Закон України від 14 жовтня 2014 року No 1703-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1703-18.
6. Звіт про підкуп виборців та застосування адміні-стративного ресурсу на позачергових виборах народних депутатів України. URL: https://www.oporaua.org/report/vybory/parlamentski-vybory/pozachergovi-vybory-do-verkhovnoyi-radi-2014-roku/6691-pidkup-vyborciv-ta-zastosuvannja-administratyvnogo-resursu-na-pozachergovyh-vyborah-narodnyh-deputativ-ukrajiny.
7. Парасюк Н.М., Парасюк В.М. Регламентація кримінальної відповідальності за виборчі та референд-ні злочини: стан законодавчих змін. Юридичний віс-ник. Вип. 2 (43). 2017. С. 188–198.
8. Тагієв С.Р., Мазур М.В., Мягков М.О. Пору-шення виборчого законодавства: проблеми судового оскарження та юридичної відповідальності : препринт. Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2006. 208 с.
9. Богашева Н.В. Законодавче регулювання вибо-рів в Україні: проблеми стабільності. Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України.2014. No 2. С. 32–38.
10. Інтерпретативна декларація про стабільність виборчого законодавства від 15 грудня 2005 р. URL: https://pravo.studio/evropeyskoe-pravo/interpretativna-deklaratsiya-pro-stabilnist-63545.html.
11. Законопроект No8270 щодо відповідально-сті за виборчі злочини підтримали на комітеті та радили до прийняття у ВР. Сайт Громадянської мережі «Опора». URL: https://www.oporaua.org/news/vybory/46591-zakonoproekt-8270-shchodo-vidpovidalnosti-za-vyborchi-zlochyny-pidtrymaly-na-komiteti-ta-radyly-do-pryiniattia-u-vr.
12. Висновок Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності щодо проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилен-ня відповідальності за порушення виборчого законо-давства No 8270. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=63864.
13. Наход М.А., Хромова Ю.О. Деякі проблем-ні питання проведення якісних місцевих виборів за новим виборчим законом: науково-практичний ас-пект. Державне будівництво. No 1/2015. С. 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2015_1_6.
Опубліковано
2020-01-31