РІШЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЯК ДЖЕРЕЛА КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

  • О. В. Ільїна
Ключові слова: джерело права, кримінальне право, Європейський суд з прав людини, Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, захист прав людини, система права, національне право

Анотація

У статті розглянуто рішення Європейського суду з прав людини як джерела кримінального права Укра-їни. Окрему увагу приділено розгляду наукових по-глядів щодо віднесення практики Європейського суду з прав людини до джерела права України. Констато-вано відсутність єдиного погляду науковців на озна-чене питання. Також досліджено законодавчі норми з приводу закріплення практики Європейського суду з прав людини як джерела національного права. Ви-значено, що Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав лю-дини» No 3477- IV закріпив практику Суду як джерело права. Водночас названий Закон не визначив того, чи обов’язкова для України практика Суду щодо інших держав-учасниць Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Фактично згадана законодав-ча норма закріпила те, що джерелом права в Україні є лише ті рішення Суду, які винесені за результата-ми розгляду справ щодо України. Проте наразі деда-лі актуальнішою стає позиція, що держави-учасниці Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод мають враховувати не лише національні рішен-ня, але й рішення, винесені відносно третіх країн, щоб уникнути подібних порушень в майбутньому і відпо-відним чином змінити власну правову систему і право-застосовну практику.У статті запропоновано закріпити у Криміналь-ному кодексі України норму про те, що кримінальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Вказа-ний законодавчий крок відобразить сучасні підходи до визначення джерел кримінального права та дозво-лить завершити дискусії з приводу віднесення рішень Європейського суду з прав людини до джерел кримі-нального права України.Окрему увагу приділено вивченню правозастосовної практики українських судів з метою проілюструвати активне використання практики Європейського суду з прав людини як джерела кримінального права Украї-ни. Продемонстровано те, що дія рішень Європейсько-го суду з прав людини визначається судовою владою.Подальше дослідження надало змогу дійти висновку, що джерелом права України, зокрема й га-лузі кримінального права України, є практика Євро-пейського суду з прав людини відносно будь-якої дер-жави-учасниці Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

Посилання

1. Центр інформації про права людини. URL: https://humanrights.org.ua/material/ukrajina_vzhe_ne_lider_za_kilkistjiu_skarg_proti_neji_u_jespl_aktualna_statistika_vid_jevrosudu_ta_minjiustu (дата звернення: 11.07.2019).
2. Захист інтересів держави в Європейському суді. URL: https://minjust.gov.ua/cat_9329 (дата звернен-ня: 11.07.2019).
3. Фулей Т.І. Застосування практики Європейсько-го суду з прав людини при здійсненні правосуддя : нау-ково-методичний посібник для суддів. 2-ге вид. випр., допов. Київ, 2015. 208 с.
4. Конвенція про захист прав людини і основополож-них свобод : міжнародний документ від 04.11.1950 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/995_004 (дата звернення: 11.07.2019).
5. Актуальні проблеми кримінального права : навч. посіб. / В.М. Попович, П.А. Трачук, А.В. Андрушко, С.В. Логін. Київ : Юрінком Інтер, 2009. 256 с.
6. Блажівська Н. До питання про місце рішень Єв-ропейського суду з прав людини у національній право-вій системі. Підприємництво, господарство і право.2018. No 4. С. 226–230, С. 228.
7. Соболь О.І., Южека Р.С., Рішення Європейсько-го суду з прав людини як джерела кримінального права України. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. Вип. 2. Том 2. С. 57–59.
8. Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне пра-во : навчальний посібник / за заг. ред. М.І. Хавронюка. Київ : Ваіте, 2014. 944 с.
9. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини : Закон України від 23.02.2006 р. No 3477-IV. Урядовий кур’єр. 30.03.2006. No 60.
10. Задоя К.П. Положення частини першої статті 3 Кримінального Кодексу України як приклад невдалого «трансплантанту». Вісник Вищої ради юстиції. 2012. No 3 (11). С. 105–113.
11. Беляневич О.А. Про застосування практики Європейського суду з прав людини. Вісник КНУ ім. Тараса Шевченка. Серія «Юридичні науки». 2009. No 81. С. 32–38.
12. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. No 2341-III. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2001. No 25–26. Ст. 131.
13. Кримінальний процесуальний кодекс Украї-ни : Закон України від 13.04.2012 р. No 4651-VI. Відо-мості Верховної Ради України (ВВР). 2013. No 9–10, No 11–12, No 13. Ст. 88.
14. Laurence R. Helfer. Redesigning the European Court of Human Rights: Embeddedness as a Deep Struc-tural Principle of the European Human Rights Regime. The European Journal of International Law. Vol. 19. No. 1. URL: https://scholarship.law.duke.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2591&context=faculty_schol-arship (дата звернення: 11.07.2019).
15. Завгородній В.А. Рішення Європейського Суду з прав людини як акти тлумачення норм конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Науко-вий вісник Ужгородського національного університе-ту. Серія «Право» / редкол. Ю.М. Бисага, Д.М. Белов, С.Б. Булеца та ін. Ужгород : Видавничий дім «Гельве-тика», 2014. Вип. 24. Т. 1. С. 29–33.
16. Вирок Димитровського міського суду Донецької області від 08 липня 2019 р., судова справа No 226/1/19. URL: https://opendatabot.ua/court/82870635-df97fc96c428cb869f01dcda617e46db (дата звернення: 11.07.2019).
17. Вирок Гусятинського районного суду Терно-пільської області від 5 липня 2019 р., судова спра-ва No 596/982/19. URL: https://opendatabot.ua/court/82840909-3038cc03dc2eb222a4deee06f72d7090 (дата звернення: 11.07.2019).
18. Вирок Красилівського районного суду Хмель-ницької області від 4 липня 2019 р., судова справа No 677/483/19. URL: https://opendatabot.ua/court/82843312-22665288372e5ce9783fe9faeda2b028 (дата звернення: 11.07.2019).
19. Вирок Київського районного суду м. Одеси від 8 липня 2019 р., судова справа No 520/5755/18. URL: https://opendatabot.ua/court/82861124-4326245167980e0a24aa97a05f90a2f0 (дата звернення: 11.07.2019).
Опубліковано
2020-01-31