ВИНА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ

  • С. С. Колос
Ключові слова: кримінальна відповідальність юридичних осіб, концепція вини, вина юридичної особи, суб’єкт злочину, суб’єктивна сторона

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі впрова-дження інституту кримінальної відповідальності юри-дичної особи, адже протягом тривалого часу у вітчиз-няній кримінально-правовій доктрині можливість визнання юридичних осіб суб’єктами кримінальної відповідальності не розглядалася.Автором розглянуто дискусійне питання вини юри-дичної особи як одного з елементів складу злочину. Здійснено аналіз основних концепцій вини юридич-ної особи у вітчизняній науці кримінального права. Розглянуто нормативно-правові акти, які регулюють застосування заходів кримінально-правового характе-ру щодо юридичних осіб в Україні. У ході дослідження автором зроблено спробу визначити поняття вини юри-дичної особи у кримінальному праві.Юридичні особи є повноправними суб’єктами ве-ликої кількості правовідносин і можуть вчиняти про-типравні діяння. Водночас суттєвою відмінністю цих протиправних діянь є характер суб’єктивної сторони такого виду правопорушень. Ця характеристика пра-вопорушення дістає відображення у понятті вини, яка характеризує свідоме ставлення особи до вчинено-го нею протиправного діяння та його наслідків.За результатами дослідження автор робить висновок, що вина юридичної особи може бути визна-чена як психічне ставлення фізичних осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи, до зв’язку між їхніми діями чи бездіяльністю та протиправними дія-ми юридичної особи.На думку автора, введення інституту кримінальної відповідальності юридичної особи є необхідним кроком у реформуванні кримінального законодавства. Оскіль-ки у вітчизняній кримінально-правовій доктрині все ще відсутня науково обґрунтована концепція впрова-дження інституту кримінальної відповідальності юри-дичних осіб, то проблема вини юридичної особи зали-шається досить актуальною та потребує подальших досліджень.Запровадження кримінальної відповідальності юридичних осіб є одним з найскладніших питань у ре-формуванні кримінального законодавства. Особливо гострі дискусії стосуються вини юридичної особи, адже основоположним принципом у вітчизняному кримі-нальному праві є принцип особистої і винної відпові-дальності, а вина є однією з обов’язкових ознак складу злочину.

Посилання

1. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник. У двох томах. Том 1. Загальна части-на / ред. колегія: В.Б. Авер’янов (голова). Київ : Видав-ництво «Юридична думка». 2004. 584 с.
2. Векленко С.В. Понятие, сущность, содержание и формы вины в уголовном праве. Омск, 2002. 192 с.
3. Гражданское право Украины : учебник. Часть 1 / А.А. Пушкин, В.М. Самойленко, Р.Б. Шишка и др. / под ред. А.А. Пушкина и В.М. Самойленко. Харьков : Основа.1996. 422 c
4. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. No 254к/96-ВР / Верховна Рада Украї-ни. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. No 30. Ст. 141. URL: https//zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звер-нення: 15.09.2019).
5. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівняльно-правове дослідження : монографія / В.К. Грищук, О.Ф. Пасєка. Львів. держ. ун-т внутр. справ. Львів : ЛДУВС, 2013. 247 с.
6. Кримінальний кодекс України : Закон України No 2341-ІІІ / Верховна Рада України. Відомості Вер-ховної Ради України (ВВР). 2001. No 25–26. Cт. 131. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14 (дата звернення: 15.09.2019).
7. Лихова С.Я. Юридичні особи як суб’єкти кримі-нальної відповідальності за КК України. Юридичний вісник. 2014. No4 (33). С. 128–132.
8. Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. Москва :Юрлитиздат. 1970. 218 с.
9. Никифоров А.С. Юридическое лицо как субъект преступления и уголовная ответственность. Москва : Центр ЮрИнфоР. 2002. 204 с.
Опубліковано
2020-01-31