МІСЦЕ СЛІДЧОГО, КЕРІВНИКА ОРГАНУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТА СПІВРОБІТНИКА ОПЕРАТИВНОГО ПІДРОЗДІЛУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЇ ОБВИНУВАЧЕННЯ В ЇЇ ПОЧАТКОВІЙ (ДОСУДОВІЙ) ФОРМІ

  • В. І. Любченко
Ключові слова: кримінальне провадження, досудове розслідування, обвинувачення, сторона обвинувачення, слідчий, керівник органу досудового розслідування, співробітник оперативного підрозділу

Анотація

На базі аналізу процесуального статусу слідчого, керівника органу досудового розслідування і співробіт-ника оперативного підрозділу обґрунтовується обов’яз-кова участь цих владних суб’єктів досудового розслі-дування на стороні обвинувачення під час реалізації процесуальної функції обвинувачення в її початковій (досудовій) формі. Визначено, що діяльність слідчого, керівника органу досудового розслідування і співро-бітника оперативного підрозділу спрямована виключ-но на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення з послідуючим її викриттям у цьому правопорушенні, тобто їх кримінальна процесуальна діяльність за своїм змістом має суто обвинувальний характер. Доведено, що діяльність слідчого, пов’язана з виявленням доказів для підозри певної особи у вчи-ненні кримінального правопорушення, обґрунтуван-ням підозри, встановленням підстав для застосування до підозрюваного процесуальних заходів забезпечення кримінального провадження, викриттям підозрювано-го у вчиненні кримінального правопорушення, за своїм характером і змістом є обвинувальною і він обґрунто-вано зарахований законодавцем до сторони обвинува-чення, очолюваної прокурором. Наголошено, що ке-рівник органу досудового розслідування обґрунтовано зарахований законодавцем до сторони обвинувачен-ня, бо коло наданих йому повноважень дає йому змо-гу, з одного боку, здійснювати організацію досудово-го розслідування, а з іншого – брати активну участь на стороні обвинувачення, бо він має пряме відношен-ня як до забезпечення швидкого і повного розкриття кримінальних правопорушень, так і до викриття осіб, які їх вчинили. З’ясовано, що співробітники опера-тивних підрозділів, визначених ст. 41 КПК України, правоохоронних органів держави також обґрунтовано зараховані законодавцем до сторони обвинувачення, бо специфіка їхніх процесуальних правовідносин з проку-рорами і слідчими та характер процесуальних повнова-жень під час виконання письмових доручень свідчать про обвинувальну направленість їхніх процесуальних дій. Зроблено висновок, що на сьогодні стосовно обви-нувальної діяльності співробітників оперативних підрозділів є багато дискусійних проблем, що вимагають їх вирішення як на теоретичному, так і законодавчому рівнях.

Посилання

1. Клименко Н.І. Закріплення у КПК України прин-ципу змагальності і незалежності судових експертів. Юридичний часопис Національної академії внутріш-ніх справ. 2013. No 1 (5). С. 19–23.
2. Попович І.М. Процесуальне положення сторін у досудовому розслідуванні: теоретичні, законодавчі та функціональні аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. Харків, 2019. 20 с.
3. Юрчишин В.М. Місце і роль прокурора у досудо-вому розслідуванні та їх відображення в теорії, законо-давстві і практиці : монографія. Чернівці : Видавничий дім «Родовід», 2013. 308 с.
4. Капліна О.В. Підозра у кримінальному про-вадженні: поняття, ознаки, сутність. Юридичний ча-сопис Національної академії внутрішніх справ. 2013. No 1 (5). С. 238–242.
5. Удовенко Ж. Забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві: окремі проблеми. Право Украї-ни. 2002. No 5. С. 51–54.
6. Савонюк Р. Кримінально-процесуальна функція та її зміст в діяльності слідчого як суб’єкта доказуван-ня. Право України. 2001. No 2. С. 69–73.
7. Семенцов В.А. Концептуальные основы системы следственных действий в досудебном производстве : ав-тореф. дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.09. Екатерин-бург, 2006. 42 с.
Опубліковано
2020-01-31