ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ СЛІДЧОЇ ТАЄМНИЦІ

  • М. Л. Пасечник
Ключові слова: слідча таємниця, інформація, заходи забезпечення безпеки учасники кримінального провадження, досудове розслідування

Анотація

У статті на основі аналізу останніх досліджень і пу-блікацій заходи забезпечення безпеки учасників кри-мінального провадження обґрунтовані як елемент слід-чої таємниці. Найбільш вдалим підходом до класифікації захо-дів забезпечення безпеки визначений той, відповідно до якого вони розподіляються на: заходи, спрямовані на забезпечення конфіденційності відомостей про учас-ників кримінального судочинства; заходи, спрямовані на охорону життя, здоров’я, житла та майна учасни-ків кримінального судочинства; довгострокові заходи, пов’язані із переселенням в інше місце проживання. Доведено слушність пропозицій щодо необхідності реа-лізації таких заходів безпеки, як використання техніч-них засобів контролю, прослуховування телефонних та інших переговорів, візуального спостереження саме шляхом кваліфікованого проведення відповідних нег-ласних слідчих (розшукових) дій, передбачених КПК у ст. ст. 260, 268, 269, 270.Підтримано точку зору вчених, які констатували, що рішення про застосування та практичну реалізацію в межах кримінального провадження окремих заходів, передбачених КПК та Законом України «Про забезпе-чення безпеки учасників кримінального судочинства» (передусім, закритий судовий розгляд та забезпечен-ня конфіденційності відомостей про особу), у різному ступені обмежують права і законні інтереси підозрю-ваного (обвинуваченого), у зв’язку з чим потребують чіткого кримінального процесуального врегулювання. Доведено, що питання забезпечення безпеки учасників кримінального провадження мають бути імплементо-вані до КПК України у вигляді окремого розділу.

Посилання

1. Про державний захист працівників суду і право-охоронних органів : Закон України вiд 23.12.1993 р. No 3781-XII в редакції від 11.06.2009 р. No 1254-17 / Вер-ховна Рада України. URL : http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення: 20.06.2019).
2. Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві : Закон України від 23 грудня 1993 р. No 3782-ХІІ : в редакції Закону Украї-ни від 13.04.2012 р. No 4652-VI / Верховна Рада Укра-їни. URL: http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення: 20.06.2019).
3.Подобний О.О. Безпека учасників кримінального судочинства як завдання оперативно-розшукового за-безпечення кримінального провадження. Вісник кри-мінального судочинства. 2015. No 3. С. 74–80.
4.Тарасенко Р.В. Безпека учасників кримінально-го судочинства: кримінальні процесуальні та оператив-но-розшукові основи : моногр. Одеса : ОДУВС, 2015. 510 с.
5. Кримінальний процесуальний кодекс Украї-ни : Закон України від 13.04.2012 р.: за станом на 16.11.2017 р. No 2213-VIII / Верховна Рада Украї-ни. URL: http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення: 20.06.2019).
6. Про внесення змін до деяких законодавчих ак-тів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України : Закон України від 13 квітня 2013 р. No 4652-VІ / Верховна Рада Украї-ни. URL: http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення: 20.06.2019).
7. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України : Закон України від 13 січня 2000 р. No 1381-XIV / Верховна Рада України. URL: http://zakon1.rada.gov.ua (дата звернення: 20.06.2019).
8. Подобний О.О. Оперативно-розшукове забезпе-чення кримінального провадження про корисливо-на-сильницьку організовану злочинну діяльність. Форум права. 2013. No 4. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_4_52.pdf.
Опубліковано
2020-01-31