ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ПОЗИТИВНИХ ДІЙ

  • І. В. Янковець
Ключові слова: позитивна дискримінація, позитивні дії, принцип недискримінації, Європейський суд з прав людини, Європейська конвенція з прав людини

Анотація

Одним з аспектів антидискримінаційної практики є усунення нерівності, яка виникає внаслідок однаково-го поводження з особами, які перебувають в істотно ін-ших умовах. Таке поводження, під виглядом формаль-но нейтральних норм, зумовлює непрямі порушення прав людини, проголошених Європейською конвенці-єю з прав людини. Хоча у складі законодавства кожної соціальної та правової держави є комплекс норм, які врегульовують типові випадки застосування позитив-них дій (соціальні пільги, соціальні гарантії тощо), у правозастосовній практиці виникає достатньо під-став, щоб розглядати проблематику позитивних дій як актуальну проблему правової дійсності в Україні.Встановлено, що в Україні сформовано загальну законодавчу базу, яка регулює порядок усунення фак-тичної та юридичної нерівності шляхом застосування позитивних дій за ґендерними, віковими, професійни-ми, соціальними й іншими ознаками.Визначено, що зміст позитивної дискримінації у зв’язку з конституційними принципами рівності та заборони дискримінації полягає в забезпеченні рівних можливостей для осіб, які внаслідок впливу об’єктив-них чинників перебувають у несприятливому станови-щі щодо інших осіб. Ця теза простежується також в єв-ропейській антидискримінаційній практиці.За результатами вивчення справ Європейського суду з прав людини з питань застосування позитив-них дій встановлено таке. Позитивні дії є засобом усунення фактичної нерівності тоді, коли застосуван-ня загальноправових обмежень до особи суперечить цілям правового регулювання. Позитивні дії немож-ливо застосовувати, якщо прецедент матиме негатив-ні наслідки для безпеки суспільства та правопорядку. Позитивні дії неможливо застосовувати у випадках, коли правові обмеження мають на меті захист наявно-го порядку функціювання демократичних інститутів у суспільстві. У таких випадках їх застосування не від-повідатиме критерію правомірності.З метою розвитку теоретичних основ позитивної дискримінації пропонуємо ввести в обіг поняття «засо-би правової компенсації нерівності» як загальну право-ву категорію, яка відображає: 1) сутність позитивних дій згідно із чинним законодавством; 2) зміст правових засобів, які можуть застосовуватися органами держав-ної влади та судами для компенсації правових наслід-ків непрямої дискримінації; 3) зміст правових засобів, які можуть застосовуватися роботодавцями та поста-чальниками послуг із такою ж метою.

Посилання

1. Афанасьєва М. Виборча інженерія в Україні : мо-нографія. Одеса : Юридична література, 2014. 384 с.
2. Дашковська О. Правове становище жінки в ас-пекті ґендерної рівності: загальнотеоретичний аналіз : автореф. дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.01. Харків, 2008. 35 с.
3. Деметрадзе Т. Конституційний принцип рівно-сті прав жінки і чоловіка: поняття, зміст, механізм його реалізації та захисту : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Ужгород, 2015. 204 с.
4. Журавльова Г. Стверджувальні дії держави та принцип рівності. Національний юридичний журнал: теорія та практика. 2017. No 3. С. 27–30.
5. Журавльова Г. Принцип рівності та заборони дискримінації у конституційному праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Ужгород, 2018. 36 с.
6. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р., із змін. від 7 лютого 2019 р. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-ВР (дата звернення: 20.09.2019).
7. Погребняк С. Основоположні принципи права: змістовна характеристика : монографія. Харків : Пра-во, 2008. 240 с.
8. Полховська І. Конституційний принцип рівності людини і громадянина в Україні : монографія. Полта-ва : Полтав. літератор, 2009. 200 с.
9. Посібник європейського антидискримінаційного права / Агенція Європейського Союзу з питань основ-ноположних прав ; Європейський суд з прав людини. Київ : ТОВ «К.І.С.», 2013. 193 с.
10. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господар-стві : Закон України від 17 жовтня 1990 р. No 400–XII, із змін. від 2 жовтня 2018 р. Законодавство України.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/400-12 (дата звернення: 20.09.2019).
11. Равлінко З. Заборона дискримінації: загаль-нотеоретичне дослідження : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01. Львів, 2016. 201 с.
12. Рішення Європейського суду з прав люди-ни у справі «Мельниченко проти України» (заява No 17707/02) від 19 жовтня 2004 р. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_352/ (дата звернення: 12.12.2018).
13. Рішення Європейського суду з прав люди-ни у справі «Суховецький проти України» (заява No 13716/02) від 28 березня 2006 р. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_106/ (дата звернення: 12.12.2018).
14. Рішення ЄСПЛ у справі «Пічкур проти Украї-ни» (заява No 10441/06) від 7 листопада 2013 р. Зако-нодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_984/ (дата звернення: 12.12.2018).
15. Рішення ЄСПЛ у справі «Прітті проти Спо-лученого Королівства» (“Case of Pretty v. The United Kingdom”) (заява No 2346/02) від 29 квітня 2002 р. За-конодавство України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_210 (дата звернення: 12.12.2018).
16. Рішення Конституційного Суду України No 2-рп/2002 від 31 січня 2002 р. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-02 (дата звернення: 12.12.2018).
17. Фулей Т. Застосування практики Європейсько-го суду з прав людини при здійсненні правосуддя : науково-методичний посібник для суддів. Вид. 2-ге, випр. і допов. Київ, 2015. 208 с.
Опубліковано
2020-01-31