ВИМОГИ, ЩО ВИСУВАЮТЬСЯ ДО ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

  • В. В. Васильківська
Ключові слова: публічне управління, державна служба, законодавчі вимоги, правообмеження

Анотація

У статті досліджується питання теоретичного та законодавчого визначення вимог, що висуваються до державного службовця. Звертається увага на основні особливості вимог до державних службовців окремих видів державних служб. Проводиться аналіз чинного зарубіжного законодавства в частині визначення вимог, що висуваються до державних службовців, та аргументується необхідність, а також перспективи удосконалення подальшого нормативного розвитку України. Зазначається, що суттєво зростають роль і значення інституту державної служби, а також набувають особливої ваги питання правового статусу державних службовців як безпосередніх виконавців, які забезпечують реалізацію завдань і функцій держави. Побудова професійної, авторитетної, дієвої та ефективної державної служби є неможливою без висококваліфікованих державних службовців з відповідним рівнем професійної компетенції. Удосконалення чинного законодавства про державну службу, безперечно, вирішило низку його проблем, але водночас поставило нові питання, які потребують негайного нормативного вирішення та теоретичного забезпечення. У контексті зазначеного великого значення набуває не тільки питання правового статусу державного службовця, але й питання щодо правового регулювання цього статусу, створення належних засад, умов та гарантій його реалізації. Звернення до тлумачення поняття «вимога» свідчить про різні визначення
цього поняття, зокрема як сувора вказівка, рівносильна наказу, зміст вимоги може бути виражено як у різкій, грубій формі, так і вишукано ввічливо. На підставі вищенаведеного слід зазначити, що у всіх названих визначеннях вимога характеризується владним одностороннім характером, який не допускає вибору варіанту поведінки особи, якій її адресовано. Під час характеристики вимоги як елемента правового статусу державного службовця важливо акцентувати увагу на тому, що йдеться тільки про правову вимогу, тобто вимогу, визначену нормою права. І хоча у нормативному обігові йдеться про «вимоги», мається на увазі, що це саме «правові вимоги». Аналіз чинного законодавства про державну службу свідчить про те, що законодавець чітко не розмежував поняття «вимоги» й «обмеження». Поряд із тим встановлено, що вимога – це односторонній владний припис кількісного або якісного характеру, якому має відповідати державний службовець. Вимоги слід класифікувати на види за: 1) за колом державних службовців: а) загальні (громадянство України, досягнення 18-річного віку); б) спеціальні (політична неупередженість; загальний стаж роботи; досвід роботи на посадах; вільне володіння іноземною мовою; повна загальна середня освіта; ступінь вищої освіти; рівень фізичної підготовки; особисті якості; стан здоров’я; відсутність обставин, що можуть перешкоджати виконанню посадових обов’язків тощо); 2) змістом: а) кількісні (2 роки стажу роботи, досягнення 18-річного віку); б) якісні (стан здоров’я, особисті якості, вільне володіння іноземною мовою тощо).

Посилання

1. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 р. Дата оновлення: 21.12.2016 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (дата звернення: 12.05.2019).
2. Про дипломатичну службу : Закон України від 05.04.2018 р. Дата оновлення: 05.04.2018 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2449-19 (дата звернення: 25.05.2019 р.).
3. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. Дата оновлення: 09.02.2017 р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18 (дата звернення: 12.05.2019 р.).
4. Про громадянство : Закон України від 18.01.2001 р. Дата оновлення: 19.02.2016 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14 (дата звернення: 25.05.2019 р.).
5. Про Національну поліцію України : Закон України від 02.97.2015 р. Дата оновлення: 19.06.2018 р. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19 (дата звернення: 25.06.2019 р.).
6. Битяк Ю.П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади : монографія. Харків : Право, 2005. 304 с.
7. Вимога : URL: http://bibliograph.com.ua/ugolov-noe-pravo-3/139.htm (дата звернення: 25.05.2019 р.)
8. Ківалов С.В., Біла-Тіунова Л.Р. Публічна служба в Україні : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Одеса : Фенікс, 2009. 688 с.
9. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / за заг. ред. В.П. Тимощука, А.М. Школика. Київ : Конус-Ю, 2007. 735 с. С. 427-454.
10. Словник української мови. Академічний тлумачник словник : в 11 т. Т. 1. 1970. С. 434. URL: http://sum.in.ua/s/vymogha (дата звернення: 25.05.2019 р.).
11. Тлумачний словник сучасної української мови / за ред. докт. філол. наук, проф. В.С. Калашника. Харків : Белкар-книга, 2005. 800 с.
Опубліковано
2019-11-28