ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

  • Т. В. Дракохруст
Ключові слова: міграційна політика, правове забезпечення, міграційне законодавство, нормативно-правовий акт, міграційні виклики

Анотація

У статті проводиться досить ґрунтовний аналіз правового забезпечення державної міграційної політики України в контексті поетапного розвитку міграційного законодавства України, який має бути спрямований на досягнення трьох головних цілей: управління міграційними процесами (обсягом та спрямованістю міграційних потоків) в Україні, у тому числі регулювання в’їзду та виїзду мігрантів, шляхом здійснення імміграційного контролю; внутрішньої адаптації та інтеграції іммігрантів на території України; моніторинг та попередження виникнення міграційних викликів та загроз у контексті розвитку глобалізаційних процесів у світі. Автор виділяє та характеризує конкретні етапи формування й становлення внутрішнього міграційного законодавства, а саме: до прийняття Конституції; після прийняття конституції, що включає період подальшої розробки, вдосконалення, систематизації та можливої кодифікації міграційного законодавства; у період гібридної війни Росії проти України; у контексті вступу України до ЄС. Акцентовано увагу на не менш важливому та складному періоді для ефективного здійснення реалізації міграційної політики України – періоді гібридної війни Росії проти України. Автор дійшов висновку, що відбувся справжній прорив в удосконаленні міграційного законодавства України, активізації міжнародного співробітництва. Виконання Плану дій з лібералізації візового режиму було вагомим чинником удосконалення міграційної політики України. Проте не всі проблемні питання до кінця розв’язано, серйозної законотворчої роботи вимагає узгодження з міграційним законодавством законів, які регулюють інші сфери суспільних відносин, а також розроблення підзаконних нормативно-правових актів, що мають забезпечити механізми реалізації задекларованих норм.

Посилання

1. Закон України «Про національні меншини в Україні». Закони, постанови та інші акти, прийняті Верховною Радою України на п’ятій сесії, січень–липень 1992 р. Ч. II. С. 306-309.
2. Положення про Комісію при Президентові України з питань громадянства : затверджене Указом Президента України від 27 березня 2001 р. № 215 (у редакції Указу Президента України від 27 червня 2006 р. № 588/2006). Офіц.  вісник  України. 2006. № 26. Ст. 1875.
3. Про біженців : Закон України від 24.12.1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 16. Ст. 90.
4. Закон України «Про правовий статус іноземців». Закони, постанови та інші акти, прийняті Верховною Радою України на дев’ятій сесії, січень–лютий 1994 р. Ч. I. С. 289-300.
5. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. Київ : Юрінком, 1996. 80 с.
6. Про затвердження положення про посвідчення біженця : Постанова КМУ від 14 березня 2012 р. № 202. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/202-2012-%D0%BF.
7. Про затвердження порядку надання біженцям грошової допомоги до пенсії : Постанова КМУ від 06.07.1998 № 1016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1016-98-%D0%BF.
8. Наказ Міністерства праці України «Про внесення змін та доповнень до Тимчасових положень про умови і порядок оформлення іноземним громадянам дозволів на працевлаштування в Україні», № 42 від 22 травня 1997 року. Офіційний вісник України, 1997, число 26. С. 64-65.
9. Науково-практичний коментар до Закону України «Про імміграцію». Київ : «МП Леся», 2003. 208 с.
10. Про затвердження Порядку формування квоти імміграції, Порядку провадження за заявами про надання послуг на імміграцію і поданнями про його скасування та виконання прийнятих рішень, Порядку оформлення і видачі посвідки на постійне місце проживання : Постанова Кабінету Міністрів України 26 грудня 2002 року № 1983. Офіційний вісник України. 2002. № 52. Ст. 2400.
11. «Про громадянство України» : Закон України від 18 січня 2001 р. № 2235-ІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14.
12. Положення про Комісію при Президентові України з питань громадянства : затв. Указом Президента України від 27 березня 2001 р. № 215 (у ред. Указу Президента України від 27 червня 2006 р. № 588/2006). Офіц. вісник України. 2006. № 26. Ст. 1875.
13. Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень: затв. Указом Президента України від 27 березня 2001 р. № 215 (у ред. Указу Президента України від 27 червня 2006 р. № 588/2006). Офіц. вісник України. 2006. № 26. Ст. 1875.
14. Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні : Закон України від 11.12.2003 № 1382-IV. URL: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15.
15. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту у Україні : Закон України від 08.07.2011 № 3671-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3671-17.
16. Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб : Закон України від 20.10.2014 р. № 1706-VІІ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1706-18.
17. Про затвердження Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб : Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2016 р. № 646. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/646-2016-%D0%BF.
18. Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях : Закон України від 18.01.2018 № 2268-VIII. / Верховна Рада України: офіційний вебпортал. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2268-19.
19. Безвізовий діалог між Україною та ЄС. План дій з лібералізації візового режиму. URL: http://www.kmu.gov.ua/document/244813925/План%20д_й%20щодо%20л_берал_зац__%20_С%20в_зового%20режиму% 20для%20Укра_ни.pdf.
20. Малиновська О. Міграційна політика в Україні: формування, зміст, відповідність сучасним вимогам. Аналітична записка М1/2014. URL: http://www.ier.com.ua/files/publications/Policy_Briefing_Series/PB_01_migration_2013_ukr.pdf.
21. Про зайнятість населення : Закон України від 05 липня 2012 року № 5067-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17.
22. Розпорядження Кабінету Міністрів України «План заходів щодо забезпечення реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їхніх сімей» від 12 квітня 2017 р. № 257-р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/257-2017-%D1%80.
23. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії державної міграційної політики України на період до 2025 року» від 12 липня 2017 р. № 482-р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80.
Опубліковано
2019-11-28