ВИКОРИСТАННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДОВИХ СИСТЕМ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

  • І. С. Лісна
  • Т. Є. Михайлів
Ключові слова: міжнародні стандарти, судочинство, право, Європейський Союз, Організація Об’єднаних Націй

Анотація

Термін «міжнародно-правові стандарти» для національного законодавства України вважається найбільшприйнятним позначенням закріплених у різноманітних міжнародних документах норм, стандартизованими правилами поведінки суб’єктів у тих чи інших сферах міждержавного співробітництва. Їх значення для національного законодавства України полягає в тому, що вони є своєрідним орієнтиром. Але такі норми потребують конкретизації і доповнення з боку норм внутрішньодержавного права. За роки незалежності судова система України піддавалася реформуванню неодноразово. Однак поставлені перед нею цілі до кінця так і не були реалізовані. Для успішного проведення судової реформи простежується одна закономірність – реформування судової системи має відбуватися комплексно, а саме реформування самої судової системи, судоустрою та інших пов’язаних правових інститутів. Проблема реформування судової влади в Україні натепер виявляє свою актуальність як ніколи, оскільки найважливішими передумовами розвитку громадянського суспільства мають стати якісне, стабільне законодавство та ефективне правосуддя, які здатні реально забезпечувати надійний захист прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, щоб викорінити свавілля і беззаконня. Задля забезпечення ефективного функціонування та подальшого розвитку судової системи необхідне теоретичне осмислення питань реалізації судово-правової реформи. Такі дослідження є необхідними для вивчення і подальшого врахування проблем, які виникають у процесі здійснення реформи.

Посилання

1. Лапкін А.В. Правові основи прокурорської діяльності : науково-практичний посібник. Xарків, 2013. 320 с.
2. Баймуратов В.М. Европейские стандарты локальной демократии и местное самоуправление в Украине. Харьков : Одиссей, 2000. 80 с.
3. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.01. Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Львів, 2004. 447 с.
4. Бринцев В.Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади : монографія. Xарків : «Право», 2010. 464 с.
5. Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. База  даних  «Законодавство  України». / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр (дата звернення: 22.06.2019).
6. Саленко О.В. Міжнародні стандарти у сфері судоустрою та статусу суддів, їх зміст і класифікація. Jurnalul juridic national: teorie şi practică (Национальный юридический журнал: теория и практика). 2014.
№ 3 (7). С. 263-269.
7. Статут Ради Європи: Статут від 05.05.1949. База даних «Законодавство України». / ВР України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_001 (дата звернення: 22.06.2019).
8. Європейські та міжнародні стандарти у сфері судочинства / За ред. Д. Вон, І. Зарецька, С. Сученко, В. Валанчюс та ін. Київ. 2015. 708 с.
9. Основні принципи незалежності судових органів: Резолюція ООН від 13.12.1985. База даних «Законодавство України». / ВР України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_201 (дата звернення: 22.06.2019).
10. Загальна (Універсальна) хартія судді: Хартія Центральної Ради Міжнародної Асоціації Суддів від 17.11.1999. База  даних  «Законодавство  України». / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_j63 (дата звернення: 22.06.2019).
11. Пекінські тези щодо принципів незалежності суддів юридичної асоціації країн азійського та тихоокеанського регіону (LAWASIA): Міжнародний документ від 01.01.1995. База  даних  «Законодавство  України». / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_j78 (дата звернення: 22.06.2019).
12. Бангалорські принципи поведінки суддів: Принципи ООН від 19.05.2006. База даних «Законодавство України». / ВР України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/995_j67 (дата звернення: 22.06.2019).
13. Рекомендація CM/Rec (2010) 12 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо суддів: незалежність, ефективність та обов’язки: Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи від 17.11.2010 № (2010)12 База  даних  «Законодавство  України». / ВР України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_a38 (дата звернення: 22.06.2019).
14. Київські Рекомендації щодо незалежності судочинства у Східній Європі, на Південному Кавказі та у Середній Азії. URL: http://www.osce.org/uk/odihr/86319?download=true (дата звернення: 22.06.2019).
Опубліковано
2019-11-28