ПОНЯТТЯ Й ЕЛЕМЕНТИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОКРУЖНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДІВ В УКРАЇНІ

  • О. Ю. Терехова
Ключові слова: правовий статус, адміністративно-правовий статус, суд, окружний адміністративний суд, компетенція, структура, відповідальність, гарантії

Анотація

Стаття присвячена дослідженню поняття й елементів адміністративно-правового статусу окружних адміністративних судів в Україні. Розглянуто поняття «правовий статус», зокрема як багатоаспектну категорію, яка дозволяє розкрити особливості суб’єкта правовідносин, а порівняно з правовим статусом інших учасників відносин – виявити наявні недоліки та сформулювати напрямки їх усунення. Розкрито доктринальні підходи до розуміння правового статусу суду. Наголошено на доцільності виділяти базовий, спеціальний і конкретний правовий статус окружних адміністративних судів. Наведено виділені у науковій доктрині ознаки правового статусу адміністративних судів. З метою визначення змісту адміністративно-правового статусу окружних адміністративних судів в Україні розглянуто зміст понять «адміністративно-правовий статус суб’єкта адміністративного права», «адміністративно-правовий статус державних і муніципальних органів», «адміністративно-правовий статус органів судової влади», «адміністративно-правовий статус адміністративних судів» і відповідно існуючі підходи до розуміння їх структурних елементів. Виділено класифікацію елементів адміністративно-правового статусу на цільовий, організаційно-структурний, компетенційний блоки, а також на основні та додаткові тощо. З’ясовано відсутність єдності серед науковців у підходах до визначення змісту адміністративно-правового статусу. Розкрито сутність компетенції як прояву адміністративної правосуб’єктності органу влади, організаційної структури – обов’язкової ознаки органу державної влади, юридичної відповідальності та юридичних гарантій віднесення яких до елементів адміністративно-правового статусу є дискусійним. Встановлено, що мета, завдання, функції, компетенція, організаційна структура, юридичні гарантії і юридична відповідальність окружного адміністративного суду в Україні є складниками його адміністративно-правового статусу, що закріплені на законодавчому рівні та в сукупності визначають правове становище зазначеного суду серед суб’єктів адміністративних правовідносин.

Посилання

1. Молдован В.В., Мелещенко В.Ф. Конституційне право. Опорні конспекти. Словник-довідник. Київ, 1996.
2. Ромашов Р.А. Некоторые проблемные аспекты понимания правосубъектности индивидуального и коллективного лица. Материалы VIII Междунар. научно-теоретич  конф  «Правовой  статус  и  правосубъектность лица: теория, история, компаративистика». Санкт-Петербург, 2007.
3. Мандичев Д.В. Поняття адміністративно-правового статусу органу виконавчої влади. Право і суспільство. 2010. № 5. С. 117-121.
4. Теория государства и права : учебник / под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. Москва : НОРМА., 2002. 616 с.
5. Баронін Д.Б. Правовий статус суду в Україні : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.10. Харків, 2015. 201 с.
6. Бабенко К.А. Особливості правового статусу адміністративних судів. Форум права. 2016. № 3. С. 16-18.
7. Горбач М.І. Поняття адміністративно-правового статусу суб’єктів адміністративного права. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія ПРАВО. 2016. Вип. 41. Т. 3. С. 70-75.
8. Олефіренко Н.А. Адміністративно-правовий статус адміністративного суду в Україні. Слово Національної школи суддів України. 2013. № 3. С. 152-155.
9. Алехин А.П. Кармолицкий Ю.М., Козлов А.А. Административное право Российской Федерации : учебник. Москва : Зерцало-М, 2003. 608 с.
10. Шицький І.Б. Правовий статус місцевих господарських судів в Україні: становлення і розвиток : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10. Львів, 2006. 198 с.
11. Берлач А.І. Фінансове право України : навчальний посібник. Київ : Університет «України», 2008. 328 с.
12. Виконавча влада і адміністративне право / за заг. ред В.Б. Авер’янова. Київ : Видавничий Дім «Ін-Юре», 2002. 668 с.
13. Бахрах Д.Н. Административное право : учебник. Москва : ВЕК, 1999. 368 с.
14. Пономарьов О.В. Адміністративно-правовий статус Антимонопольного комітету України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07. Одеса, 2009. 18 с.
15. Ісаков М. До визначення адміністративно-правового статусу субєктів державного контролю у сфері підприємницької діяльності. Публічне  право. 2013. № 2 (10). С. 91-98.
16. Бондар С.О. Адміністративно-правове забезпечення діяльності адміністративних судів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Харків. 2010. 202 с.
17. Кротких А. Поняття та структура правово-го статусу адміністративного суду як суб’єкта адміністративної юрисдикції. Митна  справа. 2013. № 5. С. 134-139.
18. Польський О.Ю. Організаційна структура державних органів виконавчої влади (на прикладі Національної поліції України). Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 2 (14). С. 257-266.
19. Міжнародна поліцейська енциклопедія : у 10 т. / відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, Є.М. Моісеєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. Харків, 2006. Т. ІІІ.
20. Адміністративне право України : підручник / за ред. Ю.П. Битяка. Харків, 2001.
21. Основи правознавства : навчальний посібник / за ред. В.В. Комарова. Харків, 2006.
22. Забарний Г.Г., Калюжний Р.А., Шкарупа В.К. Адміністративне право України : навчальний посібник. Київ, 2005.
23. Лазарев Б.М. Компетенция органов управления. Москва : «Юридическая литература», 1972.
24. Юхимюк О. Юридична відповідальність в структурі правового статусу суду як органу державної влади: теоретичний аспект. Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання  реформування  правової  системи  України». Луцьк, 2016. С. 80-82.
25. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. Верховна Рада України. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 51. Ст. 141.
26. Малько А.В., Матузов И.И. Теория государства и права : учебник. Москва : Юристь. 1996. 672 с.
27. Шило С.М. Поняття та зміст правових гарантій законності в сфері адміністративної діяльності поліції. Вісник  Луганського  державного  університету внутрішніх  справ  імені  Е.О.  Дідоренка. 2013. № 4. С. 283-292.
28. Стеценко С.Г. Адміністративне право України : навчальний посібник. Київ : Атіка, 2007. 624 с.
29. Петренко І.В. Характеристика юридичних гарантій діяльності судів. Форум  права. 2017. № 5. С. 305-310.
Опубліковано
2019-11-28