СТОРОНИ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО СПОРУ У СФЕРІ ДЕРЖАВНО-СЛУЖБОВИХ ВІДНОСИН І ЇХ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРОЦЕСУАЛЬНА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ

  • І. Е. Черняхович
Ключові слова: суб’єкт владних повноважень, правоздатність, дієздатність, державний службовець, публічно-правовий спір, державно-службові відносини

Анотація

Стаття присвячена характеристиці адміністративно-процесуальної правосуб’єктності сторін публічно-правового спору у сфері державно-службових відносин, формулюванню пропозицій щодо вдосконалення чинного процесуального законодавства.

Виділено загальну адміністративну процесуальну правосуб’єктність сторони та спеціальну. Загальна складається із загальної адміністративної правоздатності та дієздатності. Спеціальна складається зі спеціальної адміністративної процесуальної правоздатності та дієздатності. Умовою наявності у суб’єкта владних повноважень адміністративної процесуальної правоздатності є організаційний характер виконуваних ним повноважень, що можуть носити характер; безпосередньої організації певної підсистеми в системі державної служби; підтримання зазначеної підсистеми в актуальному стані. Виділення спеціальної адміністративної правоздатності зумовлюється адміністративним матеріальним статусом особи як державного службовця конкретного виду державної служби, зокрема висуванням до неї додаткових вимог, зумовлених характером конкретного виду державної служби.

Виявлено, що з метою забезпечення правового регулювання вирішення судом звернень позивачів – центрів зайнятості населення до органів державної влади зі зворотною вимогою про відшкодування сум виплаченої допомоги по безробіттю в разі поновлення на службі державного службовця, доцільно: внести зміни до назви ст. 283 Кодексу адміністративного судочинства України, виклавши її в наступній редакції: «Особливості провадження у справах за зверненням органів доходів і зборів, центрів зайнятості населення»; внести відповідні зміни до тексту зазначеної статті.

Перспективним напрямом подальших наукових досліджень є організаційний характер діяльності суб’єкта владних повноважень як критерій віднесення публічно-правового спору у сфері державно-службових відносин до юрисдикції адміністративного суду.

Посилання

1. Узагальнення щодо виявлення проблем, які виникають під час застосування положень Закону «Про державну службу», іншого спеціального законодавства, що регулює питання прийняття громадян на публічну службу, її проходження та звільнення із публічної служби : лист Львівського апеляційного адміністративного суду від 01 лютого 2014 р. Закон і Бізнес. 2014. № 07.
2. Пуданс-Шушлебіна К.Ю. Суб`єкт владних повноважень як відповідач у справах адміністративної юрисдикції : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Інститут законодавства Верховної Ради України. Київ, 2013. 212 с.
3. Топор І.В. Теоретико-правова характеристика процесуального статусу сторін в адміністративному судочинстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Нац. ун-т «Одес. юрид. акад.». Одеса, 2014. 23 с.
4. Тимошенко К.О. Публічно-правовий спір як предмет юрисдикції адміністративних судів : автореф. дис ... канд. юрид. наук : 12.00.07. Київ, 2012. 20 с.
5. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2005 р. № 2747-IV. Офіційний вісник України. 2005. № 32. Ст. 1918.
6. Конституція України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Офіційний  вісник  України.  2010. № 72/1. Ст. 2598.
7. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / за заг. ред. Тимощука В.П, Школика А.М. Київ : Конус-Ю, 2007. 735 с.
8. Про військовий обов’язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 р. № 2232-XII. Голос України, 1992. № 86.
9. Про Національну поліцію : Закон України від 02 липня 2015 р. № 580-VIII. Офіційний вісник України. 2015. № 63. Ст. 2075.
10. Скакун О.Ф. Теорія права і держави : підручник. Київ : Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2010. 520 с.
11. Велика українська юридична енциклопедія : у 20 т. Харків : Право, 2016. Т. 3: Загальна теорія права / редкол. О.В. Петришин та ін. ; НАПрН України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т імені Я. Мудрого. 2017. 952 с.
12. Бачун О.В. Правовий статус суб’єктів адміністративного судочинства / за наук. ред. А.О. Селіванова. Київ : Логос, 2014. 133 с.
13. Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів: Закон України від 02 червня 2016 р. № 1403-VIII. Офіційний вісник України, 2016. № 53. Ст. 1851.
14. Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України / за ред. І.Х. Темкіжева. Київ : Юрінком Інтер, 2012. 720 с.
15. Философский энциклопедический словарь. Москва : ИНФРА-М, 2003. 576 с.
16. Рой О.В. Правові акти суб’єктів владних повноважень як предмет публічно-правового спору : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Київський університет права, 2019. 257 с.
17. Дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду : лист Верховного суду від 01 травня 2019 р. № 2019/квітень. Доступ із інформ.-правової системи «ЛІГА-ЗАКОН».
18. Адміністративне право України. Академічний курс : підручник : у 2 т. / голов. редкол.: Авер’янов В.Б. Київ : Юрид. думка, 2007. Т. 1. 592 с.
19. Теорія держави і права / ред. О.В. Петришин. Харків : Право, 2015. 368 с.
Опубліковано
2019-11-28