ЩОДО ПОЛІТИЧНОГО АСПЕКТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

  • Н. В. Марущак
Ключові слова: права людини, держава, взаємна відповідальність, державна політика у сфері прав людини, демократія

Анотація

У статті аналізуються права людини як політико-правова категорія, розглядаються наукові підходи до проблеми співвідношення інтересів особи і держави, роль держави в додержанні прав та свобод людини та перспективи їх розвитку в сучасному суспільстві.Центральною проблемою сучасного суспільства є вироблення і забезпечення нових юридичних норм у сфері прав людини. Права людини як універсальна цінність визначають межі свободи політики, політиків та державної влади. Права людини окреслюють межі діяльності держави, визначають спрямованість державної політики. Права встановлюють чіткі правила, на яких будуються взаємини між особою і державою, розвиваються принципи автономії або співпраці, взаємної відповідальності. Водночас обмеження влади держави правами людини не має вести до приниження її ролі. В процесі дослідження автор доходить висновків, що держава, будучи основною формою консолідації громадян, суспільства, цінностей, створює умови для розвитку особистості, можливості реалізації її прав і свобод, і особистість, все це отримуючи, несе відповідальність перед співгромадянами, державою, тобто існує взаємовідповідальність, взаємозумовленість, у разі порушення якої вірогідний правовий хаос, що веде до зростання злочинності і тиранії держави. Права людини мають визнаватися й охоронятися суспільством і державою, і саме це має бути реальним фактором відносин між особою і державою, заснованих на принципі свободита взаємної відповідальності, на нормах права і мора-
лі. Тільки взаємна відповідальність держави й особи, взаємна відповідальність співгромадян створюють той політичний і морально-психологічний клімат, за якого забезпечується справжня гідність кожної особи, її права та інтереси.

Посилання

1. Конституція України : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. URL:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%.
2. Права человека / отв. ред. Е.А. Лукашева. Москва : НОРМА, 2003. 573 с.
3. Басик В.П. Эволюция правового статуса личности и его отражение в правовой науке. Правоведение. 2005. № 1. С. 21-35.
4. Права человека : Энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. Москва : Норма, 2009. 656 с.
5. Права человека : учебное пособие / А.Д. Гусев, Я.С. Яскевич, Ю.Ю. Гафарова и др.; Под общ. ред. А.Д. Гусева и Я.С. Яскевич. Минск : «ТетраСистемс», 2002. 304 с.
6. Бережнов А.Г. Политика и права человека. Политология. Курс лекций / Под ред. М.Н. Марченко. Москва : Наука, 1993. С. 172-182.
7. Хеффе О. Политика. Право. Справедливость. Основоположения критической философии права и государства / пер. с нем. В.С. Малахова при участии Е.В. Малаховой. Москва : Гнозис, 1994. 328 с.
8. Общая теория прав человека / руководитель авторского коллектива и отв. ред. д.ю.н. Е.А. Лукашева. Москва : Норма, 1996. 520 с.
9. Шукліна Н.Г. Конституційно-правове регулювання прав і свобод людини і громадянина в Україні (проблема теорії та практики) : монографія. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 424 с.
10. Чепульченко Т.О. Правова держава як гарант дотримання основних демократичних принципів та прав людини у суспільстві. URL: http://www.ccf.org.ua/for-social-workers-article.
11. Лукашева Е.А. Кризисная ситуация в советском обществе и права человека. Права человека: время трудных решений. Москва, 1991. 176 с.
12. Мороз Е. Понятие прав человека с точки зрения нормативно-ценностного подхода. Пробелы  в  российском законодательстве. 2011. № 2. С. 23-27.
13. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / упоряд. Ю.К. Качуренко. Київ : Наук. думка, 1992. 200 с.
14. Международные акты о правах человека : сборник документов. Москва : НОРМА-ИНФРА, 2000. 784 с.
15. Витрук Н.В. Общая теория правового положения личности. Москва : Норма, 2008. 448 с.
16. Зорькин В.Д. Конституция и права человека в ХХІ веке. К 15-летию Конституции Российской Федерации и 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Москва : Норма, 2008. 224 с.
17. Права человека : учебник для вузов. / Ответственный редактор – член-корр. РАН, доктор юридических наук Е.А. Лукашева. Москва : Издательская группа НОРМА – ИНФРА-М, 1999. 573 с.
18. Кистяковский Б.А. Философия и социология права / Сост., примеч., указ. В.В. Сапова. Санкт-Петербург : РХГИ, 1999. 800 с. (Русская социология XX века).
19. Люшер Ф. Конституционная защита прав и свобод личности. Издательская группа «Прогресс» – «Универс», 1993. 384 с. (пер. с франц.).
20. Азми Д.М. Теория структурного строения системы права: традиции и новации. Гражданин и право. Москва : Новая правовая культура. 2011. № 7. С. 15-21.
21. Бёрк Э. Размышления о революции во Франции. Москва : «Рудомино», 1993. 144 с. URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Article/berk_razm.php.
22. Стичинська А. Співвідношення політики і прав людини. Український науковий журнал «Освіта  регіону:  політологія,  психологія,  комунікації». URL: http://social-science.com.ua/article/1091.
Опубліковано
2019-11-28