ФОРМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ В УКРАЇНІ

  • В. В. Безусий
Ключові слова: соціальний захист, державні службовці, державна служба, соціальне законодавство, соціальне забезпечення

Анотація

У статті проаналізовано специфіку форм соціально-го захисту державних службовців в Україні. Наведе-но особливості норм законодавства у вказаній царині. Розкрито наукові підходи до характеристики темати-ки наукового дослідження. Наголошено, що формами соціально-побутового напряму соціального захисту державних службовців є: надання безвідсоткового кре-диту для житлового будівництва або придбання квар-тир чи індивідуальних житлових будинків; надання службовцям матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань – вид грошової допомоги, яка надається для вирішення різноманітних особистих питань один раз на рік у розмірі середньомісячної за-робітної плати на підставі особистої заяви. Визначено, що формою пенсійного напряму соціального захисту державних службовців є пенсія державного службов-ця. Пенсія державного службовця – це вид пенсійного напряму соціального захисту державних службовців, який виплачується державним службовцям у разі досягнення ними пенсійного віку. Специфіка пенсій-ного забезпечення державних службовців зумовлена тим, що згідно з чинним законодавством воно здійс-нюється у загальному порядку відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Встановлено, що натепер соціальний захист державних службовців здійснюється в чоти-рьох напрямах: матеріальному, соціально-побутовому, оздоровчо-рекреаційному та пенсійному. Специфіка перерахованих напрямів зумовлена тим, що ряд форм соціального захисту є характерними лише для держав-них службовців і не є характерними для інших катего-рій працюючих громадян, наприклад, матеріальне та соціально-побутове забезпечення. При цьому зверне-мо увагу на те, що за останні роки соціальний захист державних службовців був у багатьох моментах зрів-няний із соціальним захистом інших категорій праців-ників. Реалізація кожного із напрямів здійснюється за допомогою конкретних видів соціального захисту, які передбачені чинним законодавством у різних фор-мах. Окрім проаналізованих, на державних службов-ців поширюються всі ті гарантії соціального захисту, які належать усім громадянам нашої держави.

Посилання

1. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. No 1700-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. No 49. Ст. 2056.2. Великий тлумачний словник сучасної україн-ської мови / гол. ред. В.Т. Бусел, редактори-лексико-графи : В.Т. Бусел та ін. Київ ; Ірпінь : Перун, 2005. 1728 с.3. Синчук С.М., Буряк В.Я. Право соціального забезпечення України : навч. посіб. Київ : Т-во «Знан-ня», 2003. 306 с.4. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 р. No 889-VIII. Відомості Верховної Ради.2016. No 4. Ст. 43.5. Про затвердження Порядку обчислення се-редньої заробітної плати : Постанова Кабінету Міні-стрів України ; Порядок від 08.02.1995 р. No 100. URL: https:zakon.rada.gov.ua/laws/show/100-95-п (дата звернення: 01.06.2019).6. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування : Закон України від 09.07.2003 р. No 1058-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. No 49–51. Ст. 376.
7. Про державну службу : Закон України від 16.12.1993 р. No 3723-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. No 52. Ст. 490.
Опубліковано
2020-04-21