ПРИНЦИПИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯВ АСПЕКТІ ПРОЦЕСУ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ

  • М. Є. Гайдар
Ключові слова: принципи місцевого самоврядування, місцеве самоврядування в Україні, система принципів місцевого самоврядування, децентралізація, реформа місцевого самоврядування

Анотація

У статті досліджено принципи місцевого самовря-дування в Україні. Зазначається, що принципи місце-вого самоврядування мають основоположне, провідне значення для побудови та реформування всієї системи місцевого самоврядування в Україні. Основна увага зосереджується на висвітленні кожного з принципів місцевого самоврядування, а саме: 1) народовладдя; 2) законності; 3) гласності; 4) колегіальності; 5) поєд-нання місцевих і державних інтересів; 6) виборності; 7) правової, організаційної та матеріально-фінансо-вої самостійності в межах повноважень, визначених чинним законодавством; 8) підзвітності й відповідаль-ності перед територіальними громадами їх органів і посадових осіб; 9) державної підтримки та гаран-тії місцевого самоврядування; 10) судового захисту прав місцевого самоврядування, закріплених у Зако-ні України «Про місцеве самоврядування в Україні». Акцентується на тому, що роль принципів місцевого самоврядування полягає, зокрема, у систематичному безперервному впливі на організацію, діяльність і ре-формування органів місцевого самоврядування з огля-ду на євроінтеграційні та глобалізаційні процеси, що мають місце в нашій державі. У результаті проведено-го дослідження автор доходить висновку, що в умовах сучасності система принципів місцевого самоврядуван-ня є передусім ціннісним орієнтиром для завершення процесу створення об’єднаних територіальних громад, а в подальшому буде продовжувати виступати безза-перечною, фундаментальною основою для здійснен-ня місцевого самоврядування на території України. Проте сьогодні не всі принципи знайшли своє змісто-ве наповнення в чинному законодавстві, що лишає простір для здійснення подальших наукових дослі-джень у цій галузі.

Посилання

1. Батанов О.В. Принципи місцевого самовряду-вання як ціннісний вимір сучасного муніципалізму. Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Право». 2012. Вип. 1. С. 24–32.2. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21.05.1997 No 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр (дата звернен-ня: 14.12.2019).3. Про добровільне об’єднання територіальних громад : Закон України від 05.02.2015 No 157-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19 (дата звернення: 14.12.2019).4. Про звернення до Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуд-дя : Постанова Центральної виборчої комісії від 09.08.2018 No 122. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0122359-18#n47 (дата звернен-ня: 14.12.2019).
5. Донченко О. Принципи законності в діяль-ності місцевого самоврядування. Visegrad journal on human rights. 2016. No 2/2. С. 72–75.6. Сайт ОТГ: яким він має бути? URL: https://decentralization.gov.ua /news/6840 (дата звернен-ня: 14.12.2019). 7. Концепція розвитку електронного урядуван-ня в Україні, схвалена Розпорядженням Кабінету Мі-ністрів України від 20.09.2017 No 649-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-р (дата звер-нення: 14.12.2019).8. Про місцеве самоврядування : Закон Украї-ни від 21.05.1997 No 280/97-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр (дата звернення: 14.12.2019).9. Ковалів М.В., Іваха В.О. Правовий статус ор-ганів місцевого самоврядування в Україні. Вісник На-ціонального університету «Львівська політехніка». Серія «Юридичні науки». 2015. No 824. С. 45–49.10. Панкевич І.М. Повноваження органів місце-вого самоврядування в зарубіжних країнах. Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». 2018. No 2 (18). С. 1–9.11. Мішина Н.В. Місцеве самоврядування в Україні. Конституційне право України: прагматич-ний курс : навчальний посібник / М.В. Афанасьєва, Ю.Ю. Бальцій, Ю.Д. Батан та ін. ; за заг. ред. М.В. Афа-насьєвої, А.А. Єзерова. Одеса : Юридична література, 2016. С. 242–254. 12. У справі за конституційним поданням Харків-ської міської ради щодо офіційного тлумачення поло-жень частини другої статті 19, статті 144 Конституції України, статті 25, частини чотирнадцятої статті 46, частин першої, десятої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (справа про ска-сування актів органів місцевого самоврядування) : Рі-шення Конституційного Суду України від 16.04.2009 No 7-рп/2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-09 (дата звернення: 14.12.2019).13. McBain L.H. The Doctrine of an Inherent Right of Local Self-Government. II. An Analysis of the Legal Principles and Historical Facts Involved. Columbia Law Review. 2016. Vol. 16. No 4. C. 299–322.14. Місцеве самоврядування в Україні. Вертіїв-ська громада. URL: https://vertiivska-gromada.gov.ua/news/11-20-41-07-12-2016/ (дата звернення: 14.12.2019). 15. Назар О. Концептуальні основи матеріаль-но-фінансового забезпечення місцевих громад. Ефек-тивність державного управління. 2015. Вип. 43. С. 322–328.16. Bovens M. Analysing and Assessing Accountability: a Conceptual Framework. European Law Journal. 2007. Vol. 13. No 4. C. 447–468.17. Забезпечення відповідальності органів міс-цевого самоврядування перед територіальною грома-дою : Аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень. URL: http://old2.niss.gov.ua/articles/2131/ (дата звернення: 14.12.2019).18. Іжа М., Єфанов А. Підзвітність депутатів міс-цевих рад як ресурс ефективного розвитку місцевого самоврядування в Україні. Актуальні проблеми дер-жавного управління. 2014. Вип. 4. С. 3–6.19. Калинець Н. Підвищення ролі територіальних громад у реалізації відповідальності органів місцевого самоврядування. Ефективність державного управлін-ня. 2015. Вип. 42. С. 274–279.20. Фролов О.О. Принцип державної підтрим-ки та гарантії місцевого самоврядування в Україні: конституційно-правове регулювання і практика реалі-зації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2013. 18 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/0057833 (дата звернення: 14.12.2019).21. Local and regional government in Ukraine and the development of cooperation between Ukraine and the EU. 2011. 40 p. URL: https://cor.europa.eu/en/ engage/studies/Documents/local-regional-government-ukraine.pdf (дата звернення: 14.12.2019).
22. Чернівецька ОДА продовжує здійснювати організаційну підтримку об’єднаних громад області – робочий візит до Кострижівської ОТГ. URL: https://bukoda.gov.ua/new/1538 (дата звернення: 14.12.2019).
Опубліковано
2020-04-21